Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 09 Oct 2019 08:14:05 +0000
changeset 1410 f4e9d650bdcc2ebfef069a6512ac19bdac20d3ae
parent 1409 1b4fc6d607fa790bd08508bff1eef6cdb750a1b0
child 1411 fb9decdb58dedb59e738cf5d4abe6fdd02f871af
push id933
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 09 Oct 2019 08:14:08 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -622,17 +622,16 @@ sync-currently-syncing-prefs =
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Chọn những gì để đồng bộ hóa
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Lưu thay đổi
   .buttonaccesskeyaccept = S
   .buttonlabelextra2 = Ngắt kết nối…
   .buttonaccesskeyextra2 = D
-sync-choose-heading = Chọn những gì để đồng bộ hóa với tài khoản của bạn cho các thiết bị sử dụng { -sync-brand-short-name }:
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Trang đánh dấu
   .accesskey = d
 sync-engine-history =
   .label = Lịch sử
   .accesskey = r
 sync-engine-tabs =
   .label = Thẻ đang mở
@@ -869,17 +868,17 @@ content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Cookie theo dõi chéo trang web
 content-blocking-social-media-trackers = Trình theo dõi truyền thông xã hội
 content-blocking-all-cookies = Tất cả cookie
 content-blocking-unvisited-cookies = Cookie từ các trang không mong muốn
 content-blocking-all-windows-trackers = Các trình theo dõi đã biết trong tất cả cửa sổ
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Trình theo dõi nội dung trong tất cả cửa sổ
 content-blocking-all-third-party-cookies = Toàn bộ cookie từ bên thứ ba
 content-blocking-cryptominers = Tiền điện tử
 content-blocking-fingerprinters = Vân tay
-content-blocking-warning-title = Hãy cẩn thận!
+content-blocking-warning-title = Hãy cân nhắc!
 content-blocking-warning-description = Chặn nội dung có thể khiến một số trang web bị hỏng. Dễ dàng vô hiệu hóa chặn cho các trang web mà bạn tin tưởng.
 content-blocking-learn-how = Tìm hiểu cách thức
 content-blocking-etp-warning-description = Chặn trình theo dõi có thể ảnh hưởng đến chức năng của một số trang web. Tải lại một trang với trình theo dõi để tải tất cả nội dung.
 content-blocking-warning-learn-how = Tìm hiểu cách thức
 content-blocking-reload-description = Bạn sẽ cần tải lại các thẻ của mình để áp dụng những thay đổi này.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Tải lại tất cả các thẻ
   .accesskey = R