Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 5.
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 25 Mar 2020 08:47:37 +0100
changeset 1580 f38d30f05f6d3e2a99bbe47613c943f1d905d7d4
parent 1579 035c920d46d50b8a1c0a4ce0646c250c5895f5b4
child 1581 b7ce083709670a6a284c2e9d7cc50bcd0b3cf906
push id1036
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 25 Mar 2020 07:48:09 +0000
bugs1608197
Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 5.
toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
@@ -1,12 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+create-profile-window =
+  .title = Trình tạo mới hồ sơ
+  .style = width: 45em; height: 32em;
 
 ## First wizard page
 
 create-profile-first-page-header =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Giới thiệu
    *[other] Chào mừng đến với { create-profile-window.title }
   }
@@ -24,9 +27,17 @@ profile-creation-explanation-4 =
 create-profile-last-page-header =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Kết thúc
    *[other] Đang hoàn tất { create-profile-window.title }
   }
 profile-creation-intro = Nếu tạo vài hồ sơ, bạn có thể tách biệt chúng bằng cách đặt tên. Có thể dùng tên được cung cấp ở đây hoặc tự đặt theo ý bạn.
 profile-prompt = Nhập tên hồ sơ mới:
   .accesskey = N
+profile-default-name =
+  .value = Default User
 profile-directory-explanation = Thiết lập, tùy chọn và những dữ liệu liên quan đến người dùng sẽ được lưu tại:
+create-profile-choose-folder =
+  .label = Chọn thư mục…
+  .accesskey = C
+create-profile-use-default =
+  .label = Sử dụng thư mục mặc định
+  .accesskey = S