Bug 1605217 - Migrate Identity Panel to Fluent., part 3
authorPierre Neter <pierreneter@gmail.com>
Fri, 10 Jan 2020 11:31:36 +0100
changeset 1495 dd993046964ea7fd24345cc10be823d166211ccf
parent 1494 3e1197b1687cb767421ab416d0175b80acc5e739
child 1496 27980c6be3219a62b4385ede7948d3fcc3d62c53
push id988
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 10 Jan 2020 10:31:45 +0000
bugs1605217
Bug 1605217 - Migrate Identity Panel to Fluent., part 3
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -177,16 +177,17 @@ identity-description-insecure = Kết nối của bạn đến trang này không được bảo mật. Thông tin bạn gửi có thể bị thấy bởi người khác (ví dụ như mật khẩu, tin nhắn, thẻ tín dụng).
 identity-description-insecure-login-forms = Thông tin đăng nhập mà bạn nhập vào trên trang này không an toàn và có thể bị xâm nhập.
 identity-description-weak-cipher-intro = Kết nối đến trang này sử dụng mã hóa yếu và không bảo mật.
 identity-description-weak-cipher-risk = Người khác có thể thấy thông tin của bạn hoặc thay đổi hành vi của trang.
 identity-description-active-blocked = { -brand-short-name } đã chặn những phần không an toàn của trang này. <label data-l10n-name="link">Tìm hiểu thêm</label>
 identity-description-passive-loaded = Kết nối không được bảo mật và thông tin bạn chia sẻ với trang này có thể bị thấy bởi người khác.
 identity-description-passive-loaded-insecure = Trang web này chứa nội dung không an toàn (ví dụ: ảnh). <label data-l10n-name="link">Tìm hiểu thêm</label>
 identity-description-passive-loaded-mixed = Dù { -brand-short-name } đã chặn một số nội dung, vẫn có những nội dung trên trang không an toàn (ví dụ: ảnh). <label data-l10n-name="link">Tìm hiểu thêm</label>
 identity-description-active-loaded = Trang web này chứa nội dung không an toàn (ví dụ: các đoạn mã) và kết nối tới nội dung này không bảo mật.
+identity-description-active-loaded-insecure = Thông tin bạn chia sẻ với trang này có thể bị thấy bởi người khác (ví dụ: mật khẩu, tin nhắn, thẻ tín dụng, vâng vâng).
 identity-learn-more =
     .value = Tìm hiểu thêm
 identity-disable-mixed-content-blocking =
     .label = Tạm thời tắt bảo vệ
     .accesskey = D
 identity-enable-mixed-content-blocking =
     .label = Bật bảo vệ
     .accesskey = E