Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 12 Oct 2019 08:32:20 +0000
changeset 1416 daf59d4cce0070e38ba78b140fb1e586c7c0d3b4
parent 1415 828691b08fc64826945efd89be6958c878a7b7a2
child 1417 4d202574ec693c916e8672cab0f8936432f46360
push id937
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 12 Oct 2019 08:32:23 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
mail/chrome/messenger/devtools/dbgserver.dtd
mail/chrome/messenger/devtools/dbgserver.properties
mail/chrome/messenger/pgpmime.properties
--- a/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
@@ -15,15 +15,17 @@
 <!ENTITY otherFolder.accesskey "O">
 <!ENTITY purge1.label "Tự động xóa thư rác sau">
 <!ENTITY purge1.accesskey "u">
 <!ENTITY purge2.label "ngày">
 
 <!ENTITY whitelistHeader.label "Không tự động đánh dấu thư là rác nếu người gửi ở trong: ">
 <!ENTITY whitelistHeader.accesskey "D">
 
+<!ENTITY ispHeadersWarning.label "Nếu được bật, &brandShortName; sẽ tự động coi các thư được đánh dấu bởi bộ phân loại bên ngoài này là rác.">
 <!ENTITY ispHeaders.label "Tin tưởng bộ lọc đầu đề thư rác của: ">
 <!ENTITY ispHeaders.accesskey "T">
 
 <!ENTITY junkClassification.label "Phần được chọn">
+<!ENTITY junkActions.label "Đích đến và thời gian lưu trữ">
 
 <!ENTITY globalJunkPrefs.label "Tuỳ chỉnh thư rác bao quát…">
 <!ENTITY globalJunkPrefs.accesskey "G">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/devtools/dbgserver.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!ENTITY options.title "Tùy chọn công cụ dành cho nhà phát triển">
+<!ENTITY options.status.label "Trạng thái:">
+<!ENTITY options.port.label "Cổng:">
+<!ENTITY options.forcelocal.label "Cho phép kết nối từ các máy tính khác">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/devtools/dbgserver.properties
@@ -0,0 +1,11 @@
+options.stop.label=Dừng máy chủ công cụ phát triển
+options.start.label=Khởi động máy chủ công cụ phát triển
+
+options.connected.label=#1 máy khách đã kết nối
+options.connected.tooltip=Máy chủ công cụ phát triển đang chạy và có các máy khách được kết nối.
+options.listening.label=Đang nghe
+options.listening.tooltip=Máy chủ công cụ phát triển đang chạy và chờ kết nối.
+options.idle.label=Không chạy
+options.idle.tooltip=Máy chủ công cụ phát triển không chạy. Bạn có thể bắt đầu nó từ hộp thoại này.
+options.unsupported.label=Không được hỗ trợ
+options.unsupported.tooltip=Đã xảy ra lỗi khi tải máy chủ công cụ dành cho nhà phát triển tích hợp. Hãy chắc chắn rằng nó được đóng gói và kiểm tra bảng điều khiển lỗi của bạn cho các thông báo.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/pgpmime.properties
@@ -0,0 +1,11 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+#
+# The following are used by the pgpmime content type handler
+#
+
+# LOCALIZATION NOTE(pgpMimeNeedsAddon): The text can contain HTML tags.
+# %S is the url to Enigmail on AMO supplied from preferences.
+pgpMimeNeedsAddon=Đây là một thư OpenPGP được mã hóa.<br>Để giải mã thư này, bạn cần cài đặt một <a href="%S">tiện ích mở rộng OpenPGP</a>.