Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Fri, 10 Jan 2020 02:35:25 +0000
changeset 1492 da31772f3c614c8c67b1abbf1f15c0fe1bb3e85f
parent 1491 55c94bc4e263318aa928ff16379d2ab25918f2d8
child 1493 877d8731df78716e5f9e93099b356652c4290ec4
push id987
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 10 Jan 2020 02:35:29 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/newtab/newtab.ftl
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -86,19 +86,24 @@ newtab-menu-show-privacy-info = Nhà tài trợ của chúng tôi và sự riêng tư của bạn
 
 newtab-privacy-modal-button-done = Xong
 newtab-privacy-modal-header = Vấn đề riêng tư của bạn.
 newtab-privacy-modal-paragraph =
   Ngoài việc tận hưởng những câu chuyện hấp dẫn, chúng tôi cũng cho bạn thấy nội dung
   có liên quan, được đánh giá cao từ các nhà tài trợ chọn lọc. Hãy yên tâm, dữ liệu duyệt web
   của bạn không bao giờ để lại bản sao { -brand-product-name } cá nhân của bạn — chúng tôi không thể nhìn
   thấy nó và các nhà tài trợ của chúng tôi cũng không thể.
+newtab-privacy-modal-paragraph-2 =
+  Ngoài việc tận hưởng những câu chuyện hấp dẫn, chúng tôi cũng cho bạn thấy có liên quan,
+  nội dung được đánh giá cao từ các nhà tài trợ chọn lọc. Hãy yên tâm, <strong>dữ liệu duyệt của bạn
+  không bao giờ để lại bản sao { -brand-product-name }</strong> của bạn — chúng tôi không thể nhìn thấy nó
+  và các tài trợ của chúng tôi cũng vậy.
 newtab-privacy-modal-link = Tìm hiểu cách hoạt động của quyền riêng tư trên thẻ mới
 
-
+##
 
 # Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
 newtab-menu-remove-bookmark = Xóa đánh dấu
 # Bookmark is a verb here.
 newtab-menu-bookmark = Đánh dấu
 
 ## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb,
 ## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
@@ -175,17 +180,16 @@ newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = Đang tải…
 # Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Rất tiếc! Chúng tôi gần như tải phần này, nhưng không hoàn toàn.
 
 ## Pocket Content Section.
 
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Các chủ đề phổ biến:
 newtab-pocket-more-recommendations = Nhiều khuyến nghị hơn
-newtab-pocket-how-it-works = Nó hoạt động như thế nào
 newtab-pocket-whats-pocket = { -pocket-brand-name } là gì?
 newtab-pocket-cta-button = Nhận { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-cta-text = Lưu những câu chuyện bạn yêu thích trong { -pocket-brand-name } và vui vẻ khi đọc chúng.
 
 ## Error Fallback Content.
 ## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.
 
 newtab-error-fallback-info = Rất tiếc, đã xảy ra lỗi khi tải nội dung này.