Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sun, 04 Aug 2019 03:34:25 +0000
changeset 1320 d8405948522a666607b4df3265607174d73dbefd
parent 1319 58ba5e901da2fc87892e3755b2d88315bbc3664a
child 1321 41be73d1897b8c2d69c687f465cdbded8894d68b
push id863
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 04 Aug 2019 03:34:29 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
devtools/client/aboutdebugging.ftl
devtools/client/components.properties
devtools/client/webconsole.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/passwordmgr/passwordManagerList.ftl
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -133,24 +133,35 @@ These should match what Safari and other
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.unverified) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar unverified menu screen. -->
 <!ENTITY fxa.unverified.callout.label "Kiểm tra email của bạn">
 <!ENTITY fxa.unverified.description.label "Bạn cần phải xác minh tài khoản của mình trước khi có thể đồng bộ hóa.">
 <!ENTITY fxa.unverified.button.label "Mở cài đặt &syncBrand.shortName.label;…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
-   for the Firefox Account toolbart menu screen. The `Signed in as` text is
+   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 <!ENTITY fxa.menu.signedInAs.label "Đã đăng nhập với tài khoản">
 <!ENTITY fxa.menu.manageAccount.label "Quản lý tài khoản…">
 <!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "Cài đặt &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Kết nối thiết bị khác…">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxAccount "&syncBrand.fxAccount.label;">
 
+<!ENTITY fxa.menu.signin.label "Đăng nhập vào &brandProductName;">
+<!ENTITY fxa.menu.turnOnSync.label "Bật &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY fxa.menu.account.label "Tài khoản">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.service) Used to define the different FxA services
+   for the Firefox Account toolbar menu screen. -->
+<!ENTITY fxa.service.send.description "Tải lên và chia sẻ tập tin với mã hóa đầu cuối cộng với một liên kết tự động hết hạn.">
+<!ENTITY fxa.service.send.launch "Khởi chạy &sendShortName;">
+<!ENTITY fxa.service.monitor.description "Kiểm tra xem email của bạn có xuất hiện rò rỉ dữ liệu hay không và được cảnh báo nếu nó xuất hiện trong một rò rỉ mới.">
+<!ENTITY fxa.service.monitor.launch "Khởi chạy &monitorShortName;">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullscreenWarning.beforeDomain.label,
   fullscreenWarning.afterDomain.label): these two strings are used
   respectively before and after the domain requiring fullscreen.
   Localizers can use one of them, or both, to better adapt this
   sentence to their language. -->
 <!ENTITY fullscreenWarning.beforeDomain.label "">
 <!ENTITY fullscreenWarning.afterDomain.label "giờ đã hiển thị toàn màn hình">
 <!ENTITY fullscreenWarning.generic.label "Trang này giờ đã hiển thị toàn màn hình">
@@ -183,16 +194,17 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Trang đánh dấu">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "B">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Đánh dấu trang này">
 <!ENTITY editThisBookmarkCmd.label "Chỉnh sửa dấu trang này">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
 
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Đánh dấu tất cả các thẻ…">
+
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Xem tất cả trang đánh dấu">
 <!ENTITY recentBookmarks.label "Trang đánh dấu gần đây">
 <!ENTITY otherBookmarksCmd.label "Trang đánh dấu khác">
 <!ENTITY mobileBookmarksCmd.label "Trang đánh dấu trên di động">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Hiện thêm các trang đánh dấu">
 
 <!ENTITY backCmd.label        "Quay lại">
 <!ENTITY backCmd.accesskey      "B">
@@ -305,16 +317,17 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Kiểm tra phần tử HTML">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "Q">
 
 <!ENTITY inspectA11YContextMenu.label   "Kiểm tra thuộc tính trợ năng">
 
 <!ENTITY fileMenu.label     "Tập tin">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey    "F">
+
 <!ENTITY newUserContext.label       "Thẻ ngăn chứa mới">
 <!ENTITY newUserContext.accesskey     "B">
 <!ENTITY manageUserContext.label     "Quản lý Ngăn chứa">
 <!ENTITY manageUserContext.accesskey   "O">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label    "Cửa sổ mới">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key    "N">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey   "N">
 <!ENTITY newPrivateWindow.label   "Cửa sổ riêng tư mới">
@@ -354,29 +367,31 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.commandkey     "P">
 
 <!ENTITY viewMenu.label     "Hiển thị">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey    "V">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label    "Thanh công cụ">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey   "T">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.label "Thanh bên">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.accesskey "e">
+
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.label    "Tùy biến…">
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.accesskey   "C">
 <!ENTITY overflowCustomizeToolbar.label    "Tùy biến thanh công cụ…">
 <!ENTITY overflowCustomizeToolbar.accesskey  "C">
 
 <!ENTITY historyMenu.label "Lịch sử">
 <!ENTITY historyMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY historyUndoMenu.label "Thẻ mới đóng gần đây">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (historyUndoWindowMenu): see bug 394759 -->
 <!ENTITY historyUndoWindowMenu.label "Các cửa sổ mới đóng">
 <!ENTITY historyRestoreLastSession.label "Khôi phục phiên làm việc trước">
 
 <!ENTITY showAllHistoryCmd2.label "Xem toàn bộ lịch sử">
+
 <!ENTITY showAllHistoryCmd.commandkey "H">
 
 <!ENTITY appMenuHistory.showAll.label "Xem toàn bộ lịch sử">
 <!ENTITY appMenuHistory.clearRecent.label "Xóa lịch sử gần đây…">
 <!ENTITY appMenuHistory.restoreSession.label "Khôi phục phiên làm việc trước">
 <!ENTITY appMenuHistory.viewSidebar.label "Hiển thị thanh bên lịch sử">
 <!ENTITY appMenuHistory.hideSidebar.label "Ẩn thanh bên lịch sử">
 <!ENTITY appMenuHistory.recentHistory.label "Lịch sử gần đây">
@@ -587,19 +602,19 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY saveToPocketCmd.label    "Lưu trang vào Pocket">
 <!ENTITY saveToPocketCmd.accesskey  "k">
 <!ENTITY saveLinkToPocketCmd.label  "Lưu liên kết vào Pocket">
 <!ENTITY saveLinkToPocketCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY pocketMenuitem.label     "Xem danh sách Pocket">
 
 <!ENTITY emailPageCmd.label      "Gửi liên kết qua email…">
 <!ENTITY emailPageCmd.accesskey    "E">
+<!-- alternate for content area context menu -->
 <!ENTITY savePageCmd.label      "Lưu trang dưới dạng…">
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey    "A">
-<!-- alternate for content area context menu -->
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey2    "P">
 <!ENTITY savePageCmd.commandkey    "s">
 <!ENTITY saveFrameCmd.label      "Lưu khung thành…">
 <!ENTITY saveFrameCmd.accesskey    "F">
 <!ENTITY printFrameCmd.label     "In khung…">
 <!ENTITY printFrameCmd.accesskey   "P">
 <!ENTITY saveLinkCmd.label      "Lưu liên kết tới…">
 <!ENTITY saveLinkCmd.accesskey    "k">
@@ -694,32 +709,36 @@ items are mutually exclusive. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.label    "Phóng to">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.accesskey  "I">
+
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
 
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.label    "Thu nhỏ">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.accesskey  "O">
+
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey  "-">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
 
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.label     "Đặt lại">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.accesskey   "R">
+
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Chỉ phóng to văn bản">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "T">
+
 <!ENTITY fullZoom.label         "Thu phóng">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey       "Z">
 
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip   "Đóng thanh bên">
 <!ENTITY sidebarMenuClose.label     "Đóng thanh bên">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.label    "Thoát">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.accesskey  "x">
@@ -727,16 +746,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Thoát">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "Q">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac2.label  "Thoát &brandShorterName;">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key     "Q">
 
 <!ENTITY closeCmd.label         "Đóng">
+
 <!ENTITY closeCmd.key          "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey       "C">
 
 <!ENTITY toggleMuteCmd.key       "M">
 
 <!ENTITY pageStyleMenu.label "Kiểu của trang">
 <!ENTITY pageStyleMenu.accesskey "y">
 <!ENTITY pageStyleNoStyle.label "Không có kiểu">
@@ -883,16 +903,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY syncTabsMenu3.label   "Các thẻ đã đồng bộ">
 
 <!ENTITY syncedTabs.sidebar.label       "Các thẻ đã đồng bộ">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Đồng bộ hóa">
 
 <!ENTITY syncSignIn.label       "Đăng nhập vào &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSignIn.accesskey     "Y">
+
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Đồng bộ ngay">
 <!ENTITY syncSyncNowItemSyncing.label "Đang đồng bộ hóa…">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
 <!ENTITY syncReAuthItem.label     "Kết nối lại với &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncReAuthItem.accesskey   "R">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Đồng bộ hóa">
 
 <!ENTITY customizeMode.autoHideDownloadsButton.label "Tự động ẩn">
@@ -911,16 +932,20 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY contentBlocking.trackingProtection3.label "Trình theo dõi">
 
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings.label "Quản lý chặn nội dung">
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings.accesskey "M">
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackersView.label "Trình theo dõi">
 <!ENTITY contentBlocking.trackersView.strictInfo.label "Để chặn tất cả trình theo dõi, hãy đặt chặn nội dung thành “Nghiêm ngặt”.">
 
+<!ENTITY contentBlocking.socialblock.label "Trình theo dõi truyền thông xã hội">
+<!ENTITY contentBlocking.socialblockView.label "Đã chặn trình theo dõi truyền thông xã hội">
+<!ENTITY contentBlocking.socialblockView.description "Mạng xã hội đặt trình theo dõi trên các trang web khác để theo dõi những gì bạn làm, xem và xem trực tuyến. Điều này cho phép các công ty truyền thông xã hội tìm hiểu thêm về bạn ngoài những gì bạn chia sẻ trên hồ sơ truyền thông xã hội của mình.">
+
 <!ENTITY contentBlocking.cookies.label "Cookie">
 <!ENTITY contentBlocking.cookiesView.label "Cookie và dữ liệu trang">
 
 <!ENTITY contentBlocking.cryptominers.label "Tiền điện tử">
 <!ENTITY contentBlocking.cryptominersView.label "Tiền điện tử">
 
 <!ENTITY contentBlocking.fingerprinters.label "Vân tay">
 <!ENTITY contentBlocking.fingerprintersView.label "Vân tay">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -279,16 +279,19 @@ popupBlock=Chặn cửa sổ bật lên từ %S
 popupWarningDontShowFromMessage=Không hiện thông báo này khi có cửa sổ bật lên bị chặn
 popupShowPopupPrefix=Hiện '%S'
 
 # LOCALIZATION NOTE (popupShowBlockedPopupsIndicatorText): Semicolon separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of pop-ups blocked.
 popupShowBlockedPopupsIndicatorText=Hiển thị #1 cửa sổ bật lên bị chặn…
 
+# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
+geolocationLastAccessIndicatorText=Truy cập lần cuối %S
+
 # Bad Content Blocker Doorhanger Notification
 # %S is brandShortName
 badContentBlocked.blocked.message=%S đã chặn nội dung trên trang này.
 badContentBlocked.notblocked.message=%S không chặn bất kỳ nội dung nào trên trang này.
 
 crashedpluginsMessage.title=Phần bổ trợ %S đã bị lỗi.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Tải lại trang này
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=R
@@ -488,16 +491,19 @@ identity.icon.tooltip=Xem thông tin trang
 identity.extension.label=Tiện ích mở rộng (%S)
 identity.extension.tooltip=Được tải bởi tiện ích mở rộng: %S
 identity.showDetails.tooltip=Hiện thông tin kết nối
 
 contentBlocking.title=Chặn nội dung
 contentBlocking.tooltipWin=Mở tùy chọn chặn nội dung
 contentBlocking.tooltipOther=Mở tùy chỉnh chặn nội dung
 
+protectionReport.title=Bảo vệ quyền riêng tư
+protectionReport.tooltip=Đi đến báo cáo bảo mật của bạn
+
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.*):
 # The terminology used to refer to levels of Content Blocking is also used
 # in preferences and should be translated consistently.
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.standard):
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal"
 contentBlocking.category.standard=Tiêu chuẩn
 contentBlocking.category.strict=Nghiêm ngặt
 contentBlocking.category.custom=Tùy chỉnh
@@ -629,16 +635,26 @@ contentBlocking.cryptominers.blocking.label=Đang chặn
 contentBlocking.intro.title=Mới trong %S: Chặn nội dung
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.v1.intro.description): %S is brandShortName.
 contentBlocking.intro.v1.description=Khi bạn thấy lá chắn, %S đang chặn các phần của trang có thể làm chậm quá trình duyệt web của bạn hoặc theo dõi bạn trực tuyến.
 contentBlocking.intro.v2.description=Quyền lợi bảo mật của Trình chống theo dõi hiện chỉ là một phần của việc chặn nội dung. Khi bạn thấy lá chắn, tính năng chặn nội dung đang bật.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
 trackingProtection.intro.step1of3=1 trên 3
 trackingProtection.intro.nextButton.label=Tiếp
 
+# Social Tracking Protection
+# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
+contentBlocking.socialblock.title=%S đã dừng mạng xã hội mà nó theo dõi bạn tại đây
+# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
+contentBlocking.socialblock.prompt=Vấn đề riêng tư của bạn. %S hiện chặn các trình theo dõi phương tiện truyền thông xã hội phổ biến, giới hạn số lượng dữ liệu họ có thể thu thập về những gì bạn làm trực tuyến.
+contentBlocking.socialblock.primaryButton.label=Xem mục bảo vệ
+contentBlocking.socialblock.primaryButton.accesskey=P
+contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Đóng
+contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=C
+
 trackingProtection.icon.activeTooltip=Việc theo dõi đã bị chặn
 trackingProtection.icon.activeTooltip2=Chặn trình theo dõi phương tiện truyền thông xã hội, cookie theo dõi chéo trang web và dấu vân tay.
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Việc theo dõi đã bị phát hiện.
 
 trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Trình chống theo dõi nâng cao đã bị TẮT cho trang này.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
 trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=%S không phát hiện ra trình theo dõi đã biết trên trang này.
 
@@ -653,16 +669,30 @@ protections.blocking.crossSiteTrackingCookies.title=Đã chặn cookie theo dõi chéo trang web
 protections.blocking.trackingContent.title=Đã chặn trình theo dõi nội dung
 protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Đã chặn trình theo dõi truyền thông xã hội
 protections.notBlocking.fingerprinters.title=Không chặn dấu vân tay
 protections.notBlocking.cryptominers.title=Không chặn tiền điện tử
 protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title=Không chặn cookie theo dõi chéo trang web
 protections.notBlocking.trackingContent.title=Không chặn trình theo dõi nội dung
 protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Không chặn trình theo dõi truyền thông xã hội
 
+# Footer section in the Protections Panel
+# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
+# protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
+#  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
+#  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
+# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
+#  Semicolon-separated list of plural forms.
+#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+#  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
+protections.footer.blockedTrackerCounter.description=#1 đã chặn
+# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
+#  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
+protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=Từ %S
+
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.newBookmarkTitle=Đánh dấu mới
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Chỉnh sửa đánh dấu này
 editBookmarkPanel.cancel.label=Hủy bỏ
 editBookmarkPanel.cancel.accesskey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
--- a/devtools/client/aboutdebugging.ftl
+++ b/devtools/client/aboutdebugging.ftl
@@ -258,16 +258,25 @@ about-debugging-extension-id =
   .label = ID tiện ích mở rộng
 # This string is displayed as a label of the button that pushes a test payload
 # to a service worker.
 # Notes, this relates to the "Push" API, which is normally not localized so it is
 # probably better to not localize it.
 about-debugging-worker-action-push = Đẩy
 # This string is displayed as a label of the button that starts a service worker.
 about-debugging-worker-action-start = Bắt đầu
+# This string is displayed as a label of the button that pushes a test payload
+# to a service worker.
+# Note this relates to the "Push" API, which is normally not localized so it is
+# probably better to not localize it.
+about-debugging-worker-action-push2 = Đẩy
+  .disabledTitle = Dịch vụ đẩy Service Worker hiện đang bị vô hiệu hóa cho đa xử lý { -brand-shorter-name }
+# This string is displayed as a label of the button that starts a service worker.
+about-debugging-worker-action-start2 = Bắt đầu
+  .disabledTitle = Dịch vụ bắt đầu Service Worker hiện đang bị vô hiệu hóa cho đa xử lý { -brand-shorter-name }
 # This string is displayed as a label of the button that unregisters a service worker.
 about-debugging-worker-action-unregister = Hủy đăng ký
 # Displayed for service workers in runtime pages that listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-listening =
   .label = Fetch
   .value = Nghe các sự kiện fetch
 # Displayed for service workers in runtime pages that do not listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-not-listening =
@@ -282,16 +291,19 @@ about-debugging-worker-status-stopped = Đã dừng
 about-debugging-worker-status-registering = Đang đăng ký
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the scope of a worker
 about-debugging-worker-scope =
   .label = Phạm vi
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the push service endpoint (url)
 # of a worker
 about-debugging-worker-push-service =
   .label = Dịch vụ đẩy
+# Displayed as title of the inspect button when service worker debugging is disabled.
+about-debugging-worker-inspect-action-disabled =
+  .title = Trình kiểm tra Service Worker hiện đang bị vô hiệu hóa cho đa xử lý { -brand-shorter-name }
 # Displayed as name for the Main Process debug target in the Processes category. Only for
 # remote runtimes, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-name = Tiến trình chính
 # Displayed as description for the Main Process debug target in the Processes category.
 # Only for remote browsers, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-description2 = Quy trình chính cho trình duyệt đích
 # Alt text used for the close icon of message component (warnings, errors and notifications).
 about-debugging-message-close-icon =
--- a/devtools/client/components.properties
+++ b/devtools/client/components.properties
@@ -4,16 +4,21 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE These strings are used in the shared React components,
 # so files in `devtools/client/shared/components/*`.
 
 # LOCALIZATION NOTE (frame.unknownSource): When we do not know the source filename of
 # a frame, we use this string instead.
 frame.unknownSource=(không xác định)
 
-# LOCALIZATION NOTE (viewsourceindebugger): The label for the tooltip when hovering over
+# LOCALIZATION NOTE (frame.viewsourceindebugger): The label for the tooltip when hovering over
 # a source link that links to the debugger.
 # %S represents the URL to match in the debugger.
 frame.viewsourceindebugger=Xem nguồn trong trình gỡ lỗi → %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (frame.viewsourceinstyleeditor): The label for the tooltip when hovering over
+# a source link that links to the Style Editor.
+# %S represents the URL to match in the style editor.
+frame.viewsourceinstyleeditor=Xem nguồn trong trình chỉnh sửa kiểu mẫu →%S
+
 # LOCALIZATION NOTE (notificationBox.closeTooltip): The content of a tooltip that
 # appears when hovering over the close button in a notification box.
 notificationBox.closeTooltip=Đóng thông báo này
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -434,8 +434,23 @@ webconsole.message.componentDidCatch.copyButton.label=Sao chép siêu dữ liệu thông báo vào clipboard
 # displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 webconsole.editor.toolbar.executeButton.label=Chạy
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the execute button, in the editor toolbar, which is
 # displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 # Parameters: %S is the keyboard shortcut.
 webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip=Chạy biểu thức (%S). Điều này sẽ không xóa đầu vào.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
+# Label used for the tooltip on the history previous expression, in the editor toolbar,
+# which is displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
+# Label used for the tooltip on the history next expression, in the editor toolbar,
+# which is displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.closeButton.tooltip)
+# Label used for the tooltip on the close button, in the editor toolbar, which is
+# displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
+# Parameters: %S is the keyboard shortcut.
+webconsole.editor.toolbar.closeButton.tooltip=Đóng trình chỉnh sửa (%S)
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -306,16 +306,26 @@ preferences-addon-button =
     [windows] Tùy chọn
    *[other] Tùy chỉnh
   }
 details-addon-button = Chi tiết
 release-notes-addon-button = Ghi chú phát hành
 permissions-addon-button = Quyền hạn
 addons-enabled-heading = Đã bật
 addons-disabled-heading = Đã vô hiệu hóa
+extension-enabled-heading = Đã bật
+extension-disabled-heading = Đã tắt
+theme-enabled-heading = Đã bật
+theme-disabled-heading = Đã tắt
+plugin-enabled-heading = Đã bật
+plugin-disabled-heading = Đã tắt
+dictionary-enabled-heading = Đã bật
+dictionary-disabled-heading = Đã tắt
+locale-enabled-heading = Đã bật
+locale-disabled-heading = Đã tắt
 ask-to-activate-button = Hỏi trước khi kích hoạt
 always-activate-button = Luôn kích hoạt
 never-activate-button = Không bao giờ kích hoạt
 addon-detail-author-label = Tác giả
 addon-detail-version-label = Phiên bản
 addon-detail-last-updated-label = Cập nhật cuối
 addon-detail-homepage-label = Trang chủ
 addon-detail-rating-label = Xêp hạng
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
@@ -52,8 +52,18 @@ rcwn-perf-open = Mở
 rcwn-perf-read = Đọc
 rcwn-perf-write = Ghi
 rcwn-perf-entry-open = Mở mục
 rcwn-avg-short = Trung bình ngắn
 rcwn-avg-long = Trung bình dài
 rcwn-std-dev-long = Độ lệch chuẩn dài
 rcwn-cache-slow = Bộ đếm bộ nhớ đệm chậm
 rcwn-cache-not-slow = Bộ đếm bộ nhớ đệm không chậm
+networkid = ID mạng
+networkid-id = ID mạng
+
+## Link is intended as "network link"
+
+networkid-isUp = Liên kết hoạt động
+networkid-statusKnown = Tình trạng liên kết đã biết
+
+
+
--- a/toolkit/toolkit/passwordmgr/passwordManagerList.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/passwordmgr/passwordManagerList.ftl
@@ -18,21 +18,21 @@ launch-site-url-cmd =
   .accesskey = V
 copy-username-cmd =
   .label = Sao chép tên người dùng
   .accesskey = C
 edit-username-cmd =
   .label = Sửa tên người dùng
   .accesskey = a
 copy-password-cmd =
-  .label = Sao chép Mật khẩu
-  .accesskey = c
+  .label = Sao chép mật khẩu
+  .accesskey = C
 edit-password-cmd =
-  .label = Sửa mật khẩu
-  .accesskey = S
+  .label = Chỉnh sửa mật khẩu
+  .accesskey = E
 search-filter =
   .accesskey = S
   .placeholder = Tìm kiếm
 column-heading-site =
   .label = Trang
 column-heading-username =
   .label = Tên đăng nhập
 column-heading-password =