Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 01 Jan 2020 04:13:28 +0000
changeset 1480 d791fc607a825f3b280525192c545fc4e014d5f2
parent 1479 1a688622f83fc3e30a00d440c2fa5262fa259316
child 1481 1bf13efb13f5b354314d029934a3eb85453d3a6f
push id979
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 01 Jan 2020 04:13:31 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY messengerStartPage.label     "Trang khởi động &brandShortName;">
-<!ENTITY enableStartPage.label      "Khi &brandShortName; khởi động, hiển thị trang bắt đầu trong vùng tin nhắn">
+<!ENTITY enableStartPage.label      "Khi &brandShortName; khởi động, hiển thị trang bắt đầu trong vùng hiển thị thư">
 <!ENTITY enableStartPage.accesskey    "W">
 <!ENTITY location.label          "Địa chỉ:">
 <!ENTITY location1.accesskey        "o">
 <!ENTITY useDefault.label         "Khôi phục về mặc định">
 <!ENTITY useDefault.accesskey       "R">
 
 <!ENTITY changeDockIconOptions.label   "Thay đổi tùy chọn cho biểu tượng ứng dụng">
 <!ENTITY dockOptions.label        "Tùy chọn biểu tượng ứng dụng…">
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -27,17 +27,17 @@ privacy-scam-detection-title = Phát hiện lừa đảo
 privacy-anti-virus-title = Trình chống vi-rút
 privacy-certificates-title = Chứng chỉ
 chat-pane-header = Trò chuyện
 chat-status-title = Trạng thái
 chat-notifications-title = Thông báo
 chat-pane-styling-header = Kiểu dáng
 choose-messenger-language-description = Chọn ngôn ngữ được sử dụng để hiển thị menu, tin nhắn và thông báo từ { -brand-short-name }.
 manage-messenger-languages-button =
-  .label = Đặt giải pháp thay thế
+  .label = Tùy chỉnh…
   .accesskey = l
 confirm-messenger-language-change-description = Khởi động lại { -brand-short-name } để áp dụng những thay đổi này
 confirm-messenger-language-change-button = Áp dụng và khởi động lại
 update-pref-write-failure-title = Thất bại khi ghi
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 update-pref-write-failure-message = Không thể lưu thiết lập. Không thể ghi vào tập tin: { $path }
 update-setting-write-failure-title = Lỗi khi lưu tùy chọn cập nhật