Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
authorVietnamese team [pootle] https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:vi
Wed, 18 Sep 2019 13:37:46 +0200
changeset 1379 d3f31b92dbc21e69bca775d4f4080132288816c7
parent 1378 be2b736933e8ca81dba2461d3f3a0182444c8832
child 1380 347fcb171f6435cfa028aafc841047955e7005a1
push id913
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 18 Sep 2019 11:38:00 +0000
bugs1561443
Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
browser/browser/nsserrors.ftl
--- a/browser/browser/nsserrors.ftl
+++ b/browser/browser/nsserrors.ftl
@@ -84,16 +84,19 @@ ssl-error-insufficient-security-alert = Máy chủ yêu cầu bộ số an toàn hơn bộ số hỗ trợ bởi máy khách.
 ssl-error-internal-error-alert = Máy ngang hàng báo lỗi bên trong.
 ssl-error-user-canceled-alert = Người sử dụng máy ngang hàng từ chối bắt tay.
 ssl-error-no-renegotiation-alert = Máy ngang hàng không cho phép thương lượng lại các thông số bảo mật SSL.
 ssl-error-unsupported-extension-alert = SSL máy ngang hàng không hỗ trợ phần mở rộng chào hỏi TLS yêu cầu.
 ssl-error-certificate-unobtainable-alert = SSL máy ngang hàng không thể đạt được chứng thực của bạn từ URL cung cấp.
 ssl-error-unrecognized-name-alert = SSL máy ngang hàng không có chứng thực cho tên DNS yêu cầu.
 ssl-error-bad-cert-status-response-alert = SSL máy ngang hàng không thể nhận trả lời OCSP về chứng thực.
 ssl-error-bad-cert-hash-value-alert = Máy ngang hàng báo giá trị chứng thực xấu.
+ssl-error-rx-unexpected-new-session-ticket = SSL nhận một thông điệp bắt tay New Session Ticket không mong đợi.
+ssl-error-rx-malformed-new-session-ticket = SSL nhận một thông điệp bắt tay New Session Ticket sai dạng.
+ssl-error-decompression-failure = SSL nhận một bản ghi nén mà không thể giải nén được.
 ssl-error-unsafe-negotiation = Máy ngang hàng cố một kiểu bắt tay cũ (có thể tiềm ẩn điểm yếu).
 ssl-error-rx-unexpected-uncompressed-record = SSL nhận một bản ghi không nén không mong đợi.
 ssl-error-weak-server-ephemeral-dh-key = SSL nhận một khóa Diffie-Hellman yếu trong thông điệp bắt tay Server Key Exchange.
 ssl-error-next-protocol-data-invalid = SSL nhận được dữ liệu mở rộng NPN không hợp lệ.
 ssl-error-feature-not-supported-for-ssl2 = Tính năng SSL không được hỗ trợ cho kết nối SSL 2.0.
 ssl-error-feature-not-supported-for-servers = Tính năng SSL không được hỗ trợ cho máy chủ.
 ssl-error-feature-not-supported-for-clients = Tính năng SSL không được hỗ trợ cho máy trạm.
 sec-error-io = Một lỗi I/O xảy ra trong quá trình thẩm định bảo mật.