Bug 1600528 - Migrate Migrate browserContext.inc to Fluent, part 9.
authorCloney 173741 <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 18 Dec 2019 18:00:20 +0100
changeset 1476 d042a36768acaec6070d3e9da47165b7a1587310
parent 1475 df6f8223d23712de3f2757b53d475da121d09fd3
child 1477 bcd1e22bececdd07a770cb66b505c7239b54d5b9
push id975
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 18 Dec 2019 17:00:48 +0000
bugs1600528
Bug 1600528 - Migrate Migrate browserContext.inc to Fluent, part 9.
browser/browser/browserContext.ftl
--- a/browser/browser/browserContext.ftl
+++ b/browser/browser/browserContext.ftl
@@ -6,16 +6,20 @@ navbar-tooltip-instruction =
   .value =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Kéo xuống để xem lịch sử
      *[other] Nhấn chuột phải hoặc kéo xuống để hiển thị lịch sử
     }
 
 ## Back
 
+main-context-menu-back =
+  .tooltiptext = Trở lại trang trước
+  .aria-label = Quay lại
+  .accesskey = B
 navbar-tooltip-back =
   .value = { main-context-menu-back.tooltiptext }
 toolbar-button-back =
   .label = { main-context-menu-back.aria-label }
 
 ## Forward
 
 main-context-menu-forward =
@@ -45,16 +49,19 @@ toolbar-button-stop =
 
 ## Stop-Reload Button
 
 toolbar-button-stop-reload =
   .title = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
 ## Save Page
 
+main-context-menu-page-save =
+  .label = Lưu trang dưới dạng…
+  .accesskey = P
 toolbar-button-page-save =
   .label = { main-context-menu-page-save.label }
 
 ## Simple menu items
 
 main-context-menu-bookmark-page =
   .aria-label = Đánh dấu trang này
   .accesskey = m