Bug 1501886 - Migrate browser main menubar to Fluent, part 9
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 03 Aug 2019 14:40:47 +0200
changeset 1317 c845cd9abac1cfa20c510b221710bcaa72b2fc97
parent 1316 a47016471f39234b671ad8428b3b11a98f6467f5
child 1318 40123c2317fbe9ca3d3db4c31f8d225dfbe51032
push id861
push userflodolo@mozilla.com
push dateSat, 03 Aug 2019 12:41:24 +0000
bugs1501886
Bug 1501886 - Migrate browser main menubar to Fluent, part 9
browser/browser/menubar.ftl
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -32,19 +32,28 @@ menu-file-close =
   .label = Đóng
   .accesskey = C
 menu-file-close-window =
   .label = Đóng cửa sổ
   .accesskey = d
 menu-file-email-link =
   .label = Gửi liên kết qua email…
   .accesskey = E
+menu-file-print-setup =
+  .label = Thiết lập trang…
+  .accesskey = u
+menu-file-print-preview =
+  .label = Xem trước khi in
+  .accesskey = v
 menu-file-print =
   .label = In…
   .accesskey = P
+menu-file-import-from-another-browser =
+  .label = Nhập dữ liệu từ trình duyệt khác…
+  .accesskey = I
 menu-file-go-offline =
   .label = Làm việc ngoại tuyến
   .accesskey = k
 
 ## Edit Menu
 
 menu-edit =
   .label = Chỉnh sửa
@@ -119,16 +128,19 @@ menu-view-page-style-menu =
   .label = Kiểu của trang
   .accesskey = y
 menu-view-page-style-no-style =
   .label = Không có kiểu
   .accesskey = n
 menu-view-page-basic-style =
   .label = Kiểu trang cơ bản
   .accesskey = b
+menu-view-charset =
+  .label = Bảng mã văn bản
+  .accesskey = c
 
 ## These should match what Safari and other Apple applications
 ## use on macOS.
 
 menu-view-enter-full-screen =
   .label = Vào chế độ toàn màn hình
   .accesskey = F
 menu-view-exit-full-screen =
@@ -155,16 +167,18 @@ menu-history =
 menu-history-show-all-history =
   .label = Xem toàn bộ lịch sử
 menu-history-clear-recent-history =
   .label = Xóa lịch sử gần đây…
 menu-history-synced-tabs =
   .label = Các thẻ đã đồng bộ
 menu-history-restore-last-session =
   .label = Khôi phục phiên làm việc trước
+menu-history-hidden-tabs =
+  .label = Thẻ đã ẩn
 menu-history-undo-menu =
   .label = Thẻ mới đóng gần đây
 menu-history-undo-window-menu =
   .label = Các cửa sổ mới đóng
 
 ## Bookmarks Menu
 
 menu-bookmarks-menu =
@@ -187,16 +201,19 @@ menu-tools =
   .label = Công cụ
   .accesskey = T
 menu-tools-addons =
   .label = Tiện ích
   .accesskey = A
 menu-tools-sync-sign-in =
   .label = Đăng nhập vào { -sync-brand-short-name }…
   .accesskey = Y
+menu-tools-sync-now =
+  .label = Đồng bộ ngay
+  .accesskey = S
 menu-tools-sync-re-auth =
   .label = Kết nối lại với { -sync-brand-short-name }…
   .accesskey = R
 menu-tools-web-developer =
   .label = Nhà phát triển Web
   .accesskey = W
 menu-tools-page-source =
   .label = Mở mã nguồn trang
@@ -235,17 +252,26 @@ menu-help-product =
   .label = Trợ giúp { -brand-shorter-name }
   .accesskey = H
 menu-help-show-tour =
   .label = Các tính năng cơ bản của { -brand-shorter-name }
   .accesskey = o
 menu-help-keyboard-shortcuts =
   .label = Các phím tắt bàn phím
   .accesskey = K
+menu-help-troubleshooting-info =
+  .label = Thông tin gỡ rối vấn đề
+  .accesskey = T
 menu-help-feedback-page =
   .label = Gửi phản hồi…
   .accesskey = S
+menu-help-safe-mode-without-addons =
+  .label = Khởi động lại và vô hiệu hóa các tiện ích…
+  .accesskey = R
+menu-help-safe-mode-with-addons =
+  .label = Khởi động lại và kích hoạt các tiện ích
+  .accesskey = R
 # Label of the Help menu item. Either this or
 # safeb.palm.notdeceptive.label from
 # phishing-afterload-warning-message.dtd is shown.
 menu-help-report-deceptive-site =
   .label = Báo cáo trang lừa đảo…
   .accesskey = c