Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 12 Oct 2019 04:13:16 +0000
changeset 1414 bd567b290f55185728300950cc359ef58f8c181e
parent 1413 40af0c1e4f6ebe9f21580c7f416572da405ce15f
child 1415 828691b08fc64826945efd89be6958c878a7b7a2
push id935
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 12 Oct 2019 04:13:20 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/sync.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -64,16 +64,17 @@ about-logins-list-item-warning-icon =
   .alt = Biểu tượng cảnh báo
   .title = Trang web bị rò rỉ
 about-logins-list-item-breach-icon =
   .title = Trang web bị rò rỉ
 
 ## Introduction screen
 
 login-intro-heading = Đang tìm kiếm thông tin đăng nhập đã lưu của bạn? Thiết lập { -sync-brand-short-name }.
+about-logins-login-intro-heading-logged-in = Không tìm thấy thông tin đăng nhập được đồng bộ hóa.
 login-intro-description = Nếu bạn đã lưu thông tin đăng nhập của mình vào { -brand-product-name } trên một thiết bị khác, thì đây là cách để có được chúng ở đây:
 login-intro-instruction-fxa = Tạo hoặc đăng nhập vào { -fxaccount-brand-name } trên thiết bị nơi đăng nhập của bạn được lưu
 login-intro-instruction-fxa-settings = Đảm bảo rằng bạn đã chọn hộp kiểm Đăng nhập trong Cài đặt { -sync-brand-short-name }
 about-logins-intro-instruction-help = Truy cập <a data-l10n-name="help-link">hỗ trợ của { -lockwise-brand-short-name }</a> để được trợ giúp thêm
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Tạo đăng nhập mới
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -265,16 +265,20 @@ applications-type-pdf = Định dạng tài liệu di động (PDF)
 # Variables:
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
 # Variables:
+#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
+#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
+applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
+# Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label = Dùng { $plugin-name } (trong { -brand-short-name })
 applications-preview-inapp =
   .label = Xem trước trong { -brand-short-name }
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
@@ -484,29 +488,36 @@ home-prefs-sections-rows-option =
 
 search-bar-header = Thanh tìm kiếm
 search-bar-hidden =
   .label = Dùng thanh địa chỉ để tìm kiếm và điều hướng
 search-bar-shown =
   .label = Thêm thanh tìm kiếm vào thanh công cụ
 search-engine-default-header = Dịch vụ tìm kiếm mặc định
 search-engine-default-desc = Chọn công cụ tìm kiếm mặc định để sử dụng trong thanh địa chỉ và thanh tìm kiếm.
+search-engine-default-private-desc = Chọn công cụ tìm kiếm mặc định để sử dụng trong cửa sổ riêng tư.
+search-separate-default-engine =
+  .label = Sử dụng công cụ tìm kiếm này trong cửa sổ riêng tư
+  .accesskey = U
+search-suggestions-header = Đề xuất tìm kiếm
+search-suggestions-desc = Chọn cách đề xuất từ các công cụ tìm kiếm xuất hiện.
 search-suggestions-option =
   .label = Tự động đề nghị từ khóa tìm kiếm
   .accesskey = n
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Hiển thị gợi ý tìm kiếm trong kết quả thanh địa chỉ
   .accesskey = l
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Hiện những gợi ý tìm kiếm phía trước lịch sử duyệt web trong kết quả thanh địa chỉ
+suggestions-addressbar-settings = Thay đổi tùy chọn cho lịch sử duyệt web, dấu trang và đề xuất thẻ
 search-suggestions-cant-show = Gợi ý tìm kiếm sẽ không được hiện ở thanh địa chỉ vì bạn đã thiết lập { -brand-short-name } không bao giờ ghi nhớ lịch sử.
 search-one-click-header = Công cụ tìm kiếm với một lần nhấn
 search-one-click-desc = Chọn các công cụ tìm kiếm thay thế xuất hiện bên dưới thanh địa chỉ và thanh tìm kiếm khi bạn bắt đầu nhập một từ khoá.
 search-choose-engine-column =
   .label = Công cụ tìm kiếm
 search-choose-keyword-column =
   .label = Từ khóa
 search-restore-default =
@@ -612,16 +623,19 @@ sync-currently-syncing-logins-passwords = Đăng nhập và mật khẩu
 sync-currently-syncing-addresses = Địa chỉ
 sync-currently-syncing-creditcards = Thẻ tín dụng
 sync-currently-syncing-addons = Tiện ích
 sync-currently-syncing-prefs =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Tùy chọn
    *[other] Tùy chỉnh
   }
+sync-change-options =
+  .label = Thay đổi…
+  .accesskey = C
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Chọn những gì để đồng bộ hóa
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Lưu thay đổi
   .buttonaccesskeyaccept = S
--- a/browser/browser/sync.ftl
+++ b/browser/browser/sync.ftl
@@ -1,3 +1,9 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+sync-disconnect-dialog-title = Ngắt kết nối { -sync-brand-short-name }?
+sync-disconnect-dialog-body = { -brand-product-name } sẽ ngừng đồng bộ hóa với tài khoản của bạn, nhưng sẽ không xóa mọi dữ liệu duyệt web của bạn trên thiết bị này.
+fxa-disconnect-dialog-title = Ngắt kết nối { -brand-product-name }?
+fxa-disconnect-dialog-body = { -brand-product-name } sẽ ngắt kết nối khỏi đồng bộ hóa với tài khoản của bạn, nhưng sẽ không xóa mọi dữ liệu duyệt web của bạn trên thiết bị này.
+sync-disconnect-dialog-button = Ngắt kết nối
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -153,33 +153,35 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY pictureInPictureHideToggle.label "Ẩn nút hình trong hình">
 <!ENTITY pictureInPictureHideToggle.accesskey "H">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 <!ENTITY fxa.menu.signedInAs.label "Đã đăng nhập với tài khoản">
 <!ENTITY fxa.menu.manageAccount.label "Quản lý tài khoản…">
+<!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "Cài đặt &syncBrand.shortName.label;…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
-<!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "Cài đặt &syncBrand.shortName.label;…">
+<!ENTITY fxa.menu.syncSettings2.label "Cài đặt &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Kết nối thiết bị khác…">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxAccount "&syncBrand.fxAccount.label;">
 
 <!ENTITY fxa.menu.signin.label "Đăng nhập vào &brandProductName;">
 <!ENTITY fxa.menu.turnOnSync.label "Bật &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxServices.label "Dịch vụ &brandProductName;">
 
 <!ENTITY fxa.menu.account.label "Tài khoản">
 <!ENTITY fxa.menu.settings.label "Cài đặt">
 <!ENTITY fxa.menu.accountSettings.label "Cài đặt tài khoản">
 <!ENTITY fxa.menu.signOut.label "Đăng xuất…">
 <!ENTITY fxa.menu.deviceSettings.label "Cài đặt thiết bị">
+<!ENTITY fxa.menu.setupSync.label "Thiết lập &syncBrand.shortName.label;…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.service) Used to define the different FxA services
   for the Firefox Account toolbar menu screen. -->
 <!ENTITY fxa.service.sendTab.description "Gửi một thẻ ngay lập tức đến bất kỳ thiết bị nào mà bạn đã đăng nhập.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullscreenWarning.beforeDomain.label,
   fullscreenWarning.afterDomain.label): these two strings are used
   respectively before and after the domain requiring fullscreen.
@@ -938,16 +940,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.label "Tại sao?">
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.etpOn.tooltip "Chặn những thứ này có thể phá vỡ các yếu tố của một số trang web. Không có trình theo dõi, một số nút, biểu mẫu và trường đăng nhập có thể không hoạt động.">
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.etpOff.tooltip "Tắt bảo vệ sẽ cho phép tất cả các trình theo dõi trên trang web này. Nó cũng có thể cải thiện một số chức năng trang web.">
 <!ENTITY protections.socialMediaTrackers.label "Trình theo dõi truyền thông xã hội">
 <!ENTITY protections.crossSiteTrackingCookies.label "Cookie theo dõi chéo trang web">
 <!ENTITY protections.trackingContent.label "Trình theo dõi nội dung">
 <!ENTITY protections.fingerprinters.label "Vân tay">
 <!ENTITY protections.cryptominers.label "Tiền điện tử">
+<!ENTITY protections.notBlocking.why.etpOff2.tooltip "Tất cả các trình theo dõi trên trang web này đã được tải vì bảo vệ bị tắt.">
 <!ENTITY protections.noTrackersFound.description "&brandShortName; không phát hiện ra trình theo dõi đã biết trên trang này.">
 
 <!ENTITY protections.crossSiteTrackingCookies.description "Những cookie này theo bạn từ trang này sang trang khác để thu thập dữ liệu về những gì bạn làm trực tuyến. Chúng được đặt bởi các bên thứ ba như nhà quảng cáo và công ty phân tích.">
 <!ENTITY protections.cryptominers.description "Tiền điện tử sử dụng sức mạnh tính toán của hệ thống của bạn để khai thác tiền kỹ thuật số. Các tập lệnh mã hóa làm cạn kiệt pin của bạn, làm chậm máy tính của bạn và có thể tăng hóa đơn năng lượng của bạn.">
 <!ENTITY protections.fingerprinters.description "Dấu vân tay thu thập cài đặt từ trình duyệt và máy tính của bạn để tạo hồ sơ về bạn. Sử dụng dấu vân tay kỹ thuật số này, họ có thể theo dõi bạn trên các trang web khác nhau.">
 <!ENTITY protections.trackingContent2.description "Trang web có thể tải quảng cáo bên ngoài, video và nội dung khác với đoạn mã theo dõi. Chặn nội dung theo dõi có thể giúp các trang web tải nhanh hơn, nhưng một số nút, biểu mẫu và trường đăng nhập có thể không hoạt động.">
 <!ENTITY protections.socialMediaTrackers.description "Mạng xã hội đặt trình theo dõi trên các trang web khác để theo dõi những gì bạn làm, xem và xem trực tuyến. Điều này cho phép các công ty truyền thông xã hội tìm hiểu thêm về bạn ngoài những gì bạn chia sẻ trên hồ sơ truyền thông xã hội của mình.">
 
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -305,16 +305,18 @@ find-more-addons = Tìm thêm tiện ích
 # used for screen readers.
 addon-options-button =
   .aria-label = Tùy chọn khác
 
 ## Add-on actions
 
 report-addon-button = Báo cáo
 remove-addon-button = Xóa
+# The link will always be shown after the other text.
+remove-addon-disabled-button = Không thể xóa bỏ dữ liệu <a data-l10n-name="link">Tại sao?</a>
 disable-addon-button = Tắt
 enable-addon-button = Bật
 expand-addon-button = Tùy chọn khác
 preferences-addon-button =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Tùy chọn
    *[other] Tùy chỉnh
   }
--- a/toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
@@ -1,12 +1,19 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Localized string used as the dialog window title (a new behavior locked
+# behind the "extensions.abuseReport.openDialog" preference).
+# "Report" is a noun in this case, "Report for AddonName".
+#
+# Variables:
+#  $addon-name (string) - Name of the add-on being reported
+abuse-report-dialog-title = Báo cáo về { $addon-name }
 abuse-report-title-extension = Báo cáo phần mở rộng này cho { -vendor-short-name }
 abuse-report-title-theme = Báo cáo chủ đề này cho { -vendor-short-name }
 abuse-report-subtitle = Vấn đề là gì?
 # Variables:
 #  $author-name (string) - Name of the add-on author
 abuse-report-addon-authored-by = bởi <a data-l10n-name="author-name">{ $author-name }</a>
 abuse-report-learnmore =
   Không chắc chắn vấn đề cần chọn?