Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 10 Aug 2019 14:54:02 +0000
changeset 1326 b6fffc9566a07c12190a5992900ee48c9cb96bd1
parent 1325 504e4b8652e8e7118449430414a67eb300e870f7
child 1327 2567c796273ecf5d75dfb8fabd30349d2a1fdfc4
push id869
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 10 Aug 2019 14:54:06 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -1,14 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+
+## These messages are used as headings in the recommendation doorhanger
+
 cfr-doorhanger-extension-heading = Tiện ích được đề xuất
+cfr-doorhanger-feature-heading = Tính năng được đề xuất
 cfr-doorhanger-pintab-heading = Hãy thử cái này: Ghim thẻ
+
+
+
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Tại sao tôi thấy cái này
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Không phải bây giờ
   .accesskey = N
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = Thêm vào ngay
   .accesskey = A
 cfr-doorhanger-pintab-ok-button = Ghim thẻ này
   .accesskey = P
@@ -62,8 +69,30 @@ cfr-doorhanger-bookmark-fxa-close-btn-to
   .title = Đóng
 
 ## What's New toolbar button and panel
 
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Có gì mới
   .tooltiptext = Có gì mới
 cfr-whatsnew-panel-header = Có gì mới
+
+## Bookmark Sync
+
+cfr-doorhanger-sync-bookmarks-header = Nhận dấu trang này trên điện thoại của bạn
+cfr-doorhanger-sync-bookmarks-body = Nhận dấu trang, mật khẩu, lịch sử của bạn và nhiều nơi khác mà bạn đã đăng nhập vào { -brand-product-name }.
+cfr-doorhanger-sync-bookmarks-ok-button = Bật { -sync-brand-short-name }
+  .accesskey = T
+
+## Send Tab
+
+cfr-doorhanger-send-tab-header = Đọc cái này khi đang di chuyển
+cfr-doorhanger-send-tab-recipe-header = Mang công thức này vào bếp
+cfr-doorhanger-send-tab-body = Gửi thẻ cho phép bạn dễ dàng chia sẻ liên kết này với điện thoại của mình hoặc bất cứ nơi nào bạn đăng nhập vào { -brand-product-name }.
+cfr-doorhanger-send-tab-ok-button = Thử trình gửi thẻ
+  .accesskey = T
+
+## Firefox Send
+
+cfr-doorhanger-firefox-send-header = Chia sẻ PDF này một cách an toàn
+cfr-doorhanger-firefox-send-body = Giữ các tài liệu nhạy cảm của bạn an toàn khỏi những con mắt tò mò với mã hóa đầu cuối và một liên kết sẽ biến mất khi bạn thực hiện xong.
+cfr-doorhanger-firefox-send-ok-button = Thử { -send-brand-name }
+  .accesskey = T