Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox for Android
authorĐặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
Mon, 16 Sep 2019 17:54:53 +0000
changeset 1372 b04561b91eae98e5239ecb4b08fe1433baeacb4f
parent 1371 a33725110da2e907d5d3c9e665309b982200459e
child 1373 c3273fafc2bf40efef2359943dd62f62f3514f94
push id911
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 16 Sep 2019 17:54:56 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox for Android Localization authors: - Đặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
mobile/android/base/android_strings.dtd
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -18,24 +18,27 @@
 <!ENTITY firstrun_bookmarks_message "Những gì bạn yêu thích ngay trước mặt bạn">
 <!ENTITY firstrun_bookmarks_subtext "Nhận kết quả từ trang đánh dấu và lịch sử của bạn khi bạn tìm kiếm.">
 <!ENTITY firstrun_data_title "Dữ liệu">
 <!ENTITY firstrun_data_message "Dữ liệu ít hơn, tiết kiệm nhiều hơn">
 <!ENTITY firstrun_data_subtext2 "Tắt hiển thị ảnh để giảm dữ liệu mà bạn cần tải cho mỗi trang.">
 <!ENTITY firstrun_sync_title "Đồng bộ hóa">
 <!ENTITY updatednewfirstrun_sync_title "Tài khoản">
 <!ENTITY firstrun_sync_message2 "Tiếp tục trang mà bạn vừa rời khỏi.">
+<!ENTITY firstrun_sync_message3 "Đồng bộ trang đánh dấu, lịch sử, và mật khẩu lên điện thoại của bạn.">
 <!ENTITY firstrun_sync_subtext2 "Sử dụng đồng bộ hóa để tìm trang đánh dấu, mật khẩu và những thứ bạn lưu vào &brandShortName; trên tất cả các thiết bị của bạn.">
 <!ENTITY newfirstrun_sync_subtext "Đồng bộ hóa những thứ bạn lưu trên thiết bị di động với Firefox cho máy tính để bàn, riêng tư và an toàn.">
 <!ENTITY updatednewfirstrun_sync_subtext "Đăng nhập vào tài khoản của bạn để tận dụng tối đa &brandShortName;">
+<!ENTITY firstrun_sendtab_title "Gửi thẻ">
+<!ENTITY firstrun_sendtab_message "Chia sẻ các thẻ từ điện thoại lên máy tình bàn — ngay lập tức.">
 <!ENTITY firstrun_signin_message "Thiết lập kết nối và bắt đầu">
 <!ENTITY firstrun_signin_button "Đăng nhập để đồng bộ">
 <!ENTITY newfirstrun_signin_button "Bật đồng bộ hóa">
 <!ENTITY updatednewfirstrun_signin_button "Đăng nhập vào &brandShortName;">
-<!ENTITY  onboard_start_button_browser "Bắt đầu duyệt web">
+<!ENTITY onboard_start_button_browser "Bắt đầu duyệt web">
 <!ENTITY firstrun_button_notnow "Không phải lúc này">
 <!ENTITY firstrun_button_next "Tiếp">
 
 <!ENTITY firstrun_signin_button2 "Đăng nhập">
 
 <!ENTITY firstrun_signup_button "Đăng ký">
 
 <!ENTITY firstrun_tabqueue_title "Liên kết">