Bug 1550549 - Convert XUL textboxes to HTML inputs in pageInfo.xul, part 1.
authorAxel Hecht <l10n@mozilla.com>
Fri, 04 Oct 2019 09:03:18 +0200
changeset 1403 aa14eba59e79761a50fd704bb68f7f00d7c705d9
parent 1402 3ce6e062fe1f324694f90136937c6b14bbc1d812
child 1404 5c13bc91f491760ecc263888863fc5fbe56d8966
push id928
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 04 Oct 2019 07:03:34 +0000
bugs1550549
Bug 1550549 - Convert XUL textboxes to HTML inputs in pageInfo.xul, part 1.
browser/browser/pageInfo.ftl
--- a/browser/browser/pageInfo.ftl
+++ b/browser/browser/pageInfo.ftl
@@ -9,18 +9,16 @@ copy =
 menu-copy =
   .label = Sao chép
   .accesskey = C
 select-all =
   .key = A
 menu-select-all =
   .label = Chọn tất cả
   .accesskey = B
-close-window =
-  .key = A
 close-dialog =
   .key = w
 general-tab =
   .label = Tổng quát
   .accesskey = T
 general-title =
   .value = Tiêu đề:
 general-url =
@@ -116,16 +114,18 @@ help-button =
 ##  $unit (string) - The unit of data being stored (Usually KB)
 
 security-site-data-cookies = Có, cookie và { $value } { $unit } dữ liệu trang web
 security-site-data-only = Có, { $value } { $unit } dữ liệu trang web
 security-site-data-cookies-only = Có, cookie
 security-site-data-no = Không
 image-size-unknown = Không rõ
 not-set-verified-by = Không được chỉ định
+page-info-not-specified =
+  .value = Không được chỉ định
 not-set-alternative-text = Không được chỉ định
 not-set-date = Không được chỉ định
 media-img = Hình
 media-bg-img = Nền
 media-border-img = Viền
 media-list-img = Dấu tròn đầu dòng
 media-cursor = Con trỏ
 media-object = Đối tượng