Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Tue, 03 Sep 2019 09:13:05 +0000
changeset 1354 a6a2599dd9f0c29febfac78e4a3c5ded3956b28a
parent 1353 9e2cb0f73e009d31693d265a3dece71331e4d805
child 1355 a9deacca752c15d81ddb11c40641f5d7735adee5
push id897
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 03 Sep 2019 09:13:09 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EdDialogOverlay.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
mail/chrome/messenger/am-identity-edit.dtd
mail/chrome/messenger/charsetTitles.properties
mail/chrome/messenger/extensionsOverlay.properties
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/msgPrintEngine.dtd
mail/chrome/messenger/virtualFolderListDialog.dtd
mail/chrome/overrides/profileDowngrade.dtd
mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
@@ -40,16 +40,17 @@
 <!-- Tools menu items -->
 <!ENTITY validateCmd.label "Phê chuẩn HTML">
 <!ENTITY validateCmd.accesskey "V">
 
 <!-- Display Mode toolbar and View menu items -->
 <!ENTITY NormalModeTab.label "Bình thường">
 <!ENTITY NormalMode.label "Chế độ chỉnh sửa bình thường">
 <!ENTITY NormalMode.accesskey "N">
+<!ENTITY NormalMode.tooltip "Hiển thị đường viền bảng và neo được đặt tên">
 <!ENTITY AllTagsModeTab.label "Thẻ HTML">
 <!ENTITY AllTagsMode.label "Thẻ HTML">
 <!ENTITY AllTagsMode.accesskey "a">
 <!ENTITY AllTagsMode.tooltip "Hiện biểu tượng cho tất cả thẻ HTML">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (HTMLSourceModeTab.dir, HTMLSourceModeTab.label)
   Do NOT translate text for 'HTMLSourceModeTab.dir', use latin "ltr" if
   you want the <html> image to left of the 'HTMLSourceModeTab.label' text,
   or use latin "rtl" if you want this image to the right of text. You do
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -302,16 +302,17 @@
 <!ENTITY tableToolbarCmd.tooltip "Chèn bảng mới hoặc chỉnh sửa thuộc tính của bảng">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.label "Liên kết">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.tooltip "Chèn liên kết mới hoặc chỉnh sửa thuộc tính của liên kết đã chọn">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.label "Mỏ neo">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.tooltip "Chèn neo mới hoặc chỉnh sửa thuộc tính của neo được chọn">
 <!ENTITY TextColorButton.tooltip "Chọn màu chữ">
 <!ENTITY BackgroundColorButton.tooltip "Chọn màu nền">
 <!ENTITY throbber.tooltip "Mở trang chủ &vendorShortName;">
+<!ENTITY throbber.tooltip2 "Truy cập trang chủ &brandShortName;">
 <!ENTITY HighlightColorButton.tooltip "Chọn màu tô đậm văn bản">
 
 <!-- Editor toolbar -->
 <!ENTITY absoluteFontSizeToolbarCmd.tooltip "Đặt cỡ chữ">
 <!ENTITY decreaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Cỡ chữ nhỏ hơn">
 <!ENTITY increaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Cỡ chữ lớn hơn">
 <!ENTITY boldToolbarCmd.tooltip "Đậm">
 <!ENTITY italicToolbarCmd.tooltip "Nghiêng">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EdDialogOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EdDialogOverlay.dtd
@@ -9,8 +9,10 @@
 <!ENTITY chooseFileButton.accessKey "C">
 <!ENTITY chooseFileLinkButton.label "Chọn tập tin…">
 <!ENTITY chooseFileLinkButton.accessKey "h">
 <!ENTITY makeUrlRelative.label "URL tương đối so với địa chỉ trang">
 <!ENTITY makeUrlRelative.accessKey "U">
 <!ENTITY makeUrlRelative.tooltip "Thay đổi giữa URL tuyệt đối và tương đối. Bạn phải lưu trang trước khi thay đổi.">
 
 <!-- Shared by Link and Image dialogs -->
+<!ENTITY LinkURLEditField2.label "Nhập vị trí trang web, tệp cục bộ hoặc chọn neo được đặt tên hoặc tiêu đề từ menu ngữ cảnh của trường:">
+<!ENTITY LinkURLEditField2.accessKey "w">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -2,26 +2,52 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Subscription Dialog -->
 <!ENTITY feedSubscriptions.label   "Nguồn cấp đã đăng kí">
 <!ENTITY learnMore.label       "Tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu">
 
 <!ENTITY feedTitle.label       "Tiêu đề:">
+<!ENTITY feedTitle.accesskey     "T">
 
+<!ENTITY feedLocation.label     "URL nguồn cấp:">
+<!ENTITY feedLocation.accesskey   "F">
+<!ENTITY feedLocation2.placeholder  "Nhập một url nguồn cấp hợp lệ">
+<!ENTITY locationValidate.label   "Xác thực">
+<!ENTITY validateText.label     "Kiểm tra xác nhận và lấy một url hợp lệ.">
 
+<!ENTITY feedFolder.label      "Lưu trữ bài viết trong:">
+<!ENTITY feedFolder.accesskey    "S">
 
 <!-- Account Settings and Subscription Dialog -->
+<!ENTITY biffStart.label       "Kiểm tra bài viết mới mỗi ">
+<!ENTITY biffStart.accesskey     "k">
+<!ENTITY biffMinutes.label      "phút">
+<!ENTITY biffMinutes.accesskey    "n">
+<!ENTITY biffDays.label       "ngày">
+<!ENTITY biffDays.accesskey     "d">
+<!ENTITY recommendedUnits.label   "Nhà xuất bản được đề xuất:">
 
+<!ENTITY quickMode.label       "Hiển thị tóm tắt bài viết thay vì tải trang web">
+<!ENTITY quickMode.accesskey     "h">
 
+<!ENTITY autotagEnable.label     "Tự động tạo thẻ từ tên &lt;danh mục&gt; nguồn cấp dữ liệu">
+<!ENTITY autotagEnable.accesskey   "o">
+<!ENTITY autotagUsePrefix.accesskey "P">
 
 <!-- Subscription Dialog -->
 <!ENTITY button.addFeed.label    "Thêm">
 <!ENTITY button.addFeed.accesskey  "T">
+<!ENTITY button.verifyFeed.label   "Xác nhận">
+<!ENTITY button.verifyFeed.accesskey "V">
+<!ENTITY button.updateFeed.label   "Cập nhật">
+<!ENTITY button.updateFeed.accesskey "U">
 <!ENTITY button.removeFeed.label   "Xóa">
 <!ENTITY button.removeFeed.accesskey "a">
 <!ENTITY button.importOPML.label   "Nhập">
 <!ENTITY button.importOPML.accesskey "N">
 <!ENTITY button.exportOPML.label   "Xuất">
 <!ENTITY button.exportOPML.accesskey "X">
+<!ENTITY button.exportOPML.tooltip  "Xuất nguồn cấp dữ liệu với cấu trúc thư mục; nhấn vào ctrl hoặc ctrl enter để xuất nguồn cấp dưới dạng danh sách">
 
 <!ENTITY cmd.close.commandKey    "w">
+<!ENTITY button.close.label     "Đóng">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
@@ -1,25 +1,49 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!ENTITY propertiesMenu.label        "Thuộc tính">
+<!ENTITY propertiesMenu.accesskey      "i">
+<!ENTITY propertiesCmd.key         "i">
+<!ENTITY abPropertiesMenu.label       "Thuộc tính sổ địa chỉ">
+<!ENTITY abPropertiesMenu.accesskey     "i">
+<!ENTITY contactPropertiesMenu.label    "Thuộc tính liên hệ">
+<!ENTITY contactPropertiesMenu.accesskey  "i">
+<!ENTITY mailingListPropertiesMenu.label  "Thuộc tính danh sách gửi thư">
+<!ENTITY mailingListPropertiesMenu.accesskey "i">
 
+<!ENTITY abContextMenuButton.tooltip    "Hiển thị menu ngữ cảnh sổ địa chỉ">
 <!ENTITY addressbookPicker.label      "Sổ địa chỉ:">
 <!ENTITY addressbookPicker.accesskey    "S">
-<!ENTITY SearchNameOrEmail.label      "Tên hoặc Email">
+<!ENTITY searchContacts.label        "Tìm liên lạc:">
+<!ENTITY searchContacts.accesskey      "n">
+<!ENTITY SearchNameOrEmail.label      "Tên hoặc email">
 
 <!ENTITY addtoToFieldMenu.label       "Thêm vào trường Tới">
+<!ENTITY addtoToFieldMenu.accesskey     "A">
 <!ENTITY addtoCcFieldMenu.label       "Thêm vào trường Cc">
+<!ENTITY addtoCcFieldMenu.accesskey     "C">
 <!ENTITY addtoBccFieldMenu.label      "Thêm vào trường Bcc">
+<!ENTITY addtoBccFieldMenu.accesskey    "B">
 <!ENTITY deleteAddrBookCard.label      "Xóa">
+<!ENTITY deleteAddrBookCard.accesskey    "D">
+<!ENTITY propertiesContext.label      "Thuộc tính">
+<!ENTITY propertiesContext.accesskey    "i">
+<!ENTITY abPropertiesContext.label     "Thuộc tính">
+<!ENTITY abPropertiesContext.accesskey   "i">
 <!ENTITY editContactContext.label      "Chỉnh sửa liên hệ">
 <!ENTITY editContactContext.accesskey    "E">
 <!ENTITY editMailingListContext.label    "Chỉnh sửa danh sách">
 <!ENTITY editMailingListContext.accesskey  "E">
 
+<!ENTITY newContactAbContext.label     "Liên hệ mới">
+<!ENTITY newContactAbContext.accesskey   "C">
+<!ENTITY newListAbContext.label       "Danh sách mới">
+<!ENTITY newListAbContext.accesskey     "L">
 
 <!ENTITY toButton.label           "Thêm vào Tới:">
 <!ENTITY toButton.accesskey         "T">
 <!ENTITY ccButton.label           "Thêm vào Cc:">
 <!ENTITY ccButton.accesskey         "C">
 <!ENTITY bccButton.label          "Thêm vào Bcc:">
 <!ENTITY bccButton.accesskey        "B">
--- a/mail/chrome/messenger/am-identity-edit.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-identity-edit.dtd
@@ -3,12 +3,16 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (identityDialog.style): This value should be roughly
   equal to the value of accountManager.size entity minus the value
   of accountTree.width entity. -->
 <!ENTITY identityDialog.style "min-width: 75ch;">
 <!ENTITY identityListDesc.label "Cấu hình các thiết lập cho định danh này:">
 
-<!ENTITY settingsTab.label    "Thiết lập">
-<!ENTITY copiesFoldersTab.label "Bản sao &amp; Thư mục">
-<!ENTITY addressingTab.label  "Soạn thảo &amp; Xác định Địa chỉ">
+<!ENTITY settingsTab.label    "Cài đặt">
+<!ENTITY copiesFoldersTab.label "Bản sao &amp; thư mục">
+<!ENTITY addressingTab.label  "Soạn thảo &amp; xác định địa chỉ">
 
+<!ENTITY publicData.label    "Dữ liệu công khai">
+<!ENTITY privateData.label    "Dữ liệu riêng tư">
+<!ENTITY identityAlias.label   "Nhãn nhận dạng:">
+<!ENTITY identityAlias.accesskey "b">
--- a/mail/chrome/messenger/charsetTitles.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/charsetTitles.properties
@@ -45,16 +45,17 @@ x-mac-ukrainian.title = Cyrillic/Ucraina
 koi8-r.title = Cyrillic (KOI8-R)
 koi8-u.title = Cyrillic/Ucraina (KOI8-U)
 iso-8859-7.title = Hy Lạp (ISO-8859-7)
 windows-1253.title = Hy Lạp (Windows-1253)
 x-mac-greek.title = Hy Lạp (MacGreek)
 windows-1258.title = Tiếng Việt (Windows-1258)
 windows-874.title = Tiếng Thái (Windows-874)
 iso-8859-6.title = Tiếng Ả Rập (ISO-8859-6)
+x-user-defined.title = Người dùng xác định
 
 chardet.off.title              = (Tắt)
 chardet.ja_parallel_state_machine.title   = Tiếng Nhật
 chardet.ko_parallel_state_machine.title   = Tiếng Hàn
 chardet.zh_parallel_state_machine.title   = Tiếng Trung
 chardet.cjk_parallel_state_machine.title  = Đông Á
 chardet.ruprob.title            = Tiếng Nga
 chardet.ukprob.title            = Tiếng Ukraina
--- a/mail/chrome/messenger/extensionsOverlay.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/extensionsOverlay.properties
@@ -15,8 +15,11 @@ legacyLearnMore=Tìm hiểu thêm…
 warnLegacyUpgrade=%1$S sẽ được nâng cấp sau khi bạn khởi động lại %2$S.
 warnLegacyDowngrade=%1$S sẽ hạ cấp sau khi bạn khởi động lại %2$S.
 warnLegacyEnable=%1$S sẽ được bật sau khi bạn khởi động lại %2$S.
 warnLegacyDisable=%1$S sẽ bị vô hiệu hóa sau khi bạn khởi động lại %2$S.
 warnLegacyInstall=%1$S sẽ được cài đặt sau khi bạn khởi động lại %2$S.
 warnLegacyUninstall=%1$S sẽ bị gỡ bỏ sau khi bạn khởi động lại %2$S.
 warnLegacyRestartButton=Khởi động lại
 warnLegacyUndoButton=Hoàn tác
+
+globalRestartMessage=Một số thao tác sẽ không được hoàn thành cho đến khi bạn khởi động lại %S.
+globalRestartButton=Khởi động lại ngay
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -37,16 +37,18 @@ contextPeriodic.label=Định kỳ, sau #1 phút
 # %1$S=filter error action
 # %2$S=error code as hexadecimal string.
 filterFailureWarningPrefix=Hành động lọc không thành công: "%1$S" với mã lỗi=%2$S trong khi thử:
 filterFailureSendingReplyError=Lỗi khi gửi trả lời
 filterFailureSendingReplyAborted=Đã hủy gửi trả lời
 filterFailureMoveFailed=Di chuyển thất bại
 filterFailureCopyFailed=Sao chép thất bại
 
+filterFailureAction=Không thể áp dụng hành động lọc
+
 searchTermsInvalidTitle=Thuật ngữ tìm kiếm không hợp lệ
 # LOCALIZATION NOTE(searchTermsInvalidRule)
 # %1$S=search attribute name from the invalid rule
 # %2$S=search operator from the bad rule
 searchTermsInvalidRule=Bộ lọc này không thể được lưu vì thuật ngữ tìm kiếm "%1$S %2$S" không hợp lệ trong ngữ cảnh hiện tại.
 # LOCALIZATION NOTE(filterActionOrderExplanation)
 # Keep the \n\n that mean 2 linebreaks.
 filterActionOrderExplanation=Khi một thông báo khớp với bộ lọc này, các hành động sẽ được chạy theo thứ tự này:\n\n
--- a/mail/chrome/messenger/msgPrintEngine.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgPrintEngine.dtd
@@ -3,8 +3,9 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (printCmd.key, closeCmd.key):
   As defined in msgPrintEngine.xul, Ctrl plus the command keys defined here
   will be the keyboard shortcuts effective in print preview, e.g. Ctrl+P
   -->
 
 <!ENTITY printCmd.key "P">
+<!ENTITY closeCmd.key "W">
--- a/mail/chrome/messenger/virtualFolderListDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/virtualFolderListDialog.dtd
@@ -1,9 +1,8 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY virtualFolderListTitle.title    "Chọn Thư Mục">
+<!ENTITY virtualFolderListTitle.title    "Chọn (các) thư mục">
 <!ENTITY virtualFolderDesc.label    "Chọn các thư mục để tìm trong:">
-
-
-
+<!ENTITY folderName.label "Tên thư mục">
+<!ENTITY folderSearch.label "Tìm kiếm">
--- a/mail/chrome/overrides/profileDowngrade.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/profileDowngrade.dtd
@@ -7,14 +7,14 @@
 to a newer version and then starting Thunderbird.
 For this feature, "installation" is used to mean "this discrete download of
 Thunderbird" and "version" is used to mean "the specific revision number of a
 given Thunderbird channel". These terms are not synonymous.
 -->
 <!ENTITY window.title "Bạn đã chạy một phiên bản cũ hơn của &brandProductName;">
 <!ENTITY window.style "width: 490px;">
 
-<!ENTITY window.nosync "Sử dụng phiên bản cũ hơn của &brandProductName; có thể làm hỏng hồ sơ hiện có của &brandProductName;. Để bảo vệ thông tin của bạn, hãy tạo một hồ sơ mới cho bản cài đặt &brandShortName;.">
+<!ENTITY window.nosync2 "Phiên bản mới hơn của &brandProductName; có thể đã thực hiện các thay đổi đối với hồ sơ của bạn mà nó không còn tương thích với phiên bản cũ hơn này. Chỉ sử dụng cấu hình này với phiên bản mới hơn hoặc tạo cấu hình mới cho bản cài đặt &brandShortName;. Tạo một hồ sơ mới yêu cầu thiết lập lại tài khoản, lịch và các tiện ích mở rộng của bạn.">
 
 <!ENTITY window.moreinfo "Thông tin chi tiết…">
 <!ENTITY window.create "Tạo hồ sơ mới">
 <!ENTITY window.quit-win "Thoát">
 <!ENTITY window.quit-nonwin "Thoát">
--- a/mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -36,16 +36,17 @@ policy-DNSOverHTTPS = Định cấu hình DNS qua HTTPS.
 policy-DontCheckDefaultClient = Vô hiệu hóa kiểm tra cho máy khách mặc định khi khởi động.
 policy-DownloadDirectory = Đặt và khóa thư mục tải xuống.
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Bật hoặc tắt chặn nội dung và tùy chọn khóa nó.
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Cài đặt, gỡ cài đặt hoặc khóa tiện ích mở rộng. Tùy chọn cài đặt lấy URL hoặc đường dẫn làm tham số. Các tùy chọn gỡ cài đặt và khóa có ID tiện ích mở rộng.
+policy-ExtensionSettings = Quản lý các cài đặt cài đặt khác nhau cho tiện ích mở rộng.
 policy-ExtensionUpdate = Bật hoặc tắt cập nhật tiện ích mở rộng tự động.
 policy-HardwareAcceleration = Nếu sai, tắt tăng tốc phần cứng.
 policy-InstallAddonsPermission = Cho phép các trang web nhất định để cài đặt tiện ích.
 policy-LocalFileLinks = Cho phép các trang web cụ thể để liên kết đến các tập tin cục bộ.
 policy-NetworkPrediction = Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa dự đoán mạng (tìm nạp trước DNS).
 policy-OfferToSaveLogins = Thực thi cài đặt để cho phép { -brand-short-name } cung cấp và ghi nhớ thông tin đăng nhập và mật khẩu đã lưu. Cả hai giá trị đúng và sai đều được chấp nhận.
 policy-OverrideFirstRunPage = Ghi đè trang chạy đầu tiên. Bỏ trống chính sách này nếu bạn muốn vô hiệu hóa trang chạy đầu tiên.
 policy-OverridePostUpdatePage = Ghi đè lên trang cập nhật "Có gì mới". Bỏ trống chính sách này nếu bạn muốn tắt trang cập nhật sau.