Bug 1501886 - Migrate browser main menubar to Fluent, part 5
authorĐặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
Sat, 03 Aug 2019 14:40:47 +0200
changeset 1313 a62472ad7b5ff856870312362d622cdcfa43fcbc
parent 1312 d7a7671853ea9c5aadb8d95309322b677daecf60
child 1314 0b66132cc447082b438650966e0154b381036857
push id861
push userflodolo@mozilla.com
push dateSat, 03 Aug 2019 12:41:24 +0000
bugs1501886
Bug 1501886 - Migrate browser main menubar to Fluent, part 5
browser/browser/menubar.ftl
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -21,37 +21,43 @@ menu-file-open-location =
 
 
 ## View Menu
 
 menu-view-bookmarks =
   .label = Trang đánh dấu
 menu-view-history-button =
   .label = Lịch sử
+menu-view-synced-tabs-sidebar =
+  .label = Các thẻ đã đồng bộ
 
 ## These should match what Safari and other Apple applications
 ## use on macOS.
 
 
 ##
 
 
 ## History Menu
 
 menu-history-clear-recent-history =
   .label = Xóa lịch sử gần đây…
+menu-history-synced-tabs =
+  .label = Các thẻ đã đồng bộ
 menu-history-restore-last-session =
   .label = Khôi phục phiên làm việc trước
 menu-history-undo-menu =
   .label = Thẻ mới đóng gần đây
 menu-history-undo-window-menu =
   .label = Các cửa sổ mới đóng
 
 ## Bookmarks Menu
 
+menu-bookmarks-show-all =
+  .label = Xem tất cả trang đánh dấu
 menu-bookmarks-all-tabs =
   .label = Đánh dấu tất cả các thẻ…
 menu-bookmarks-toolbar =
   .label = Thanh đánh dấu
 menu-bookmarks-other =
   .label = Trang đánh dấu khác
 
 ## Tools Menu