Bug 1501886 - Migrate browser main menubar to Fluent, part 8
authorNguyễn Xuân Minh <mxn@1ec5.org>
Sat, 03 Aug 2019 14:40:47 +0200
changeset 1316 a47016471f39234b671ad8428b3b11a98f6467f5
parent 1315 0ccf67ec59e3da1e2ce92f1a9ef33bb429a17615
child 1317 c845cd9abac1cfa20c510b221710bcaa72b2fc97
push id861
push userflodolo@mozilla.com
push dateSat, 03 Aug 2019 12:41:24 +0000
bugs1501886
Bug 1501886 - Migrate browser main menubar to Fluent, part 8
browser/browser/menubar.ftl
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -210,16 +210,19 @@ menu-preferences =
       [windows] Tùy chọn
      *[other] Tùy chỉnh
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] O
      *[other] n
     }
+menu-tools-layout-debugger =
+  .label = Trình gỡ lỗi bố cục
+  .accesskey = L
 
 ## Window Menu
 
 menu-window-menu =
   .label = Cửa sổ
 menu-window-bring-all-to-front =
   .label = Đưa tất cả ra phía trước