Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorĐặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
Mon, 16 Sep 2019 17:53:17 +0000
changeset 1371 a33725110da2e907d5d3c9e665309b982200459e
parent 1370 4468bffc62f5ab93b8c0af1baeae232b16685039
child 1372 b04561b91eae98e5239ecb4b08fe1433baeacb4f
push id910
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 16 Sep 2019 17:53:21 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Localization authors: - Đặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
@@ -22,16 +22,17 @@
 <!ENTITY sendPageCmd.label "Gửi trang…">
 <!ENTITY sendPageCmd.accesskey "d">
 
 <!-- View menu items -->
 <!ENTITY compositionToolbarCmd.label "Thanh công cụ thành phần">
 <!ENTITY compositionToolbarCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.label "Thanh công cụ định dạng">
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.accesskey "F">
+<!ENTITY editmodeToolbarCmd.label "Sửa thanh công cụ kiểu cách">
 <!ENTITY editmodeToolbarCmd.accesskey "E">
 
 <!-- Format menu items -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Định dạng">
 <!ENTITY formatMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY grid.label "Lưới định vị">
 <!ENTITY grid.accesskey "t">
 <!ENTITY pageProperties.label "Tiêu đề trang và thuộc tính…">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -1,16 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY itemGeneral.label          "Tổng quát">
 <!ENTITY itemAutoComplete.label       "Địa chỉ">
 <!ENTITY itemSpellCheck.label        "Chính tả">
 
+<!ENTITY dialogCompose.title         "Soạn thảo">
 
 <!ENTITY forwardMsg.label           "Chuyển tiếp thư:">
 <!ENTITY forwardMsg.accesskey         "y">
 <!ENTITY inline.label             "Ngay trong thư">
 <!ENTITY asAttachment.label          "Dưới dạng đính kèm">
 <!ENTITY addExtension.label          "thêm phần mở rộng cho tên tập tin">
 <!ENTITY addExtension.accesskey        "e">
 
--- a/mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -49,16 +49,17 @@ policy-LocalFileLinks = Cho phép các trang web cụ thể để liên kết đến các tập tin cục bộ.
 policy-NetworkPrediction = Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa dự đoán mạng (tìm nạp trước DNS).
 policy-OfferToSaveLogins = Thực thi cài đặt để cho phép { -brand-short-name } cung cấp và ghi nhớ thông tin đăng nhập và mật khẩu đã lưu. Cả hai giá trị đúng và sai đều được chấp nhận.
 policy-OverrideFirstRunPage = Ghi đè trang chạy đầu tiên. Bỏ trống chính sách này nếu bạn muốn vô hiệu hóa trang chạy đầu tiên.
 policy-OverridePostUpdatePage = Ghi đè lên trang cập nhật "Có gì mới". Bỏ trống chính sách này nếu bạn muốn tắt trang cập nhật sau.
 policy-Preferences = Đặt và khóa giá trị cho một tập hợp con ưu tiên.
 policy-PromptForDownloadLocation = Hỏi nơi lưu tập tin khi tải xuống.
 policy-Proxy = Định cấu hình cài đặt proxy.
 policy-RequestedLocales = Đặt danh sách các ngôn ngữ được yêu cầu cho ứng dụng theo thứ tự ưu tiên.
+policy-SanitizeOnShutdown2 = Xóa dữ liệu điều hướng khi tắt máy.
 policy-SearchEngines = Cấu hình cài đặt công cụ tìm kiếm. Chính sách này chỉ có sẵn trên phiên bản phát hành hỗ trợ mở rộng (ESR).
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Cài đặt các mô-đun PKCS #11.
 policy-SSLVersionMax = Đặt phiên bản SSL tối đa.
 policy-SSLVersionMin = Đặt phiên bản SSL tối thiểu.
 policy-SupportMenu = Thêm một mục menu hỗ trợ tùy chỉnh vào menu trợ giúp.
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Chặn các trang web không được truy cập. Xem tài liệu để biết thêm chi tiết về định dạng.