Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 4
authorPierre Neter <pierreneter@gmail.com>
Thu, 31 Oct 2019 07:42:48 +0100
changeset 1434 a30f2ae547de91aa097fc7dbf32151b239e7e6fc
parent 1433 e9405aa267f4242ace981e1dfa15ffd1571b9ffd
child 1435 eb51fbe95447c45ede9f60ed912656971c744718
push id951
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 31 Oct 2019 06:43:03 +0000
bugs1591003
Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 4
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -48,16 +48,20 @@ urlbar-persistent-storage-notification-a
 urlbar-addons-notification-anchor =
   .tooltiptext = Mở bảng thông báo cài đặt tiện ích
 urlbar-tip-help-icon =
   .title = Trợ giúp
 urlbar-geolocation-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn thông tin địa điểm ở trang này.
 urlbar-web-notifications-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn thông báo ở trang này.
+urlbar-camera-blocked =
+  .tooltiptext = Bạn đã chặn camera của mình ở trang này
+urlbar-microphone-blocked =
+  .tooltiptext = Bạn đã chặn micro của mình ở trang này
 urlbar-screen-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn việc chia sẻ màn hình của mình với trang web này.
 urlbar-persistent-storage-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn lưu dữ liệu lâu dài ở trang này.
 urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn khai thác dữ liệu canvas đối với trang web này.
 
 ## Page Action Context Menu