Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 14 Aug 2019 15:33:11 +0000
changeset 1329 a22cb01a5d7d0e48d68209c9ea72e0702d16f074
parent 1328 3348fae67d298476f631d86eb5dd7c6dd32c56a6
child 1330 202fa0ea76916bcd684afdfbda37b6d8a4420674
push id872
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 14 Aug 2019 15:33:15 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
devtools/client/application.ftl
--- a/devtools/client/application.ftl
+++ b/devtools/client/application.ftl
@@ -64,8 +64,10 @@ serviceworker-empty-suggestions = Nếu trang hiện tại đã có một service worker, đây là một số điều bạn có thể thử
 # registered. Clicking on the link opens the webconsole.
 serviceworker-empty-suggestions-console = Tìm lỗi trong bảng điều khiển. <a>Mở bảng điều khiển</a>
 # Suggestion to use the debugger to investigate why a service worker is not registered.
 # Clicking on the link will switch from the Application panel to the debugger.
 serviceworker-empty-suggestions-debugger = Bước qua đăng ký Service Worker của bạn và tìm kiếm ngoại lệ. <a>Mở trình gỡ lỗi</a>
 # Suggestion to go to about:debugging in order to see Service Workers for all domains.
 # Clicking on the link will open about:debugging in a new tab.
 serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging = Kiểm tra Service Worker từ các lĩnh vực khác. <a>Mở about:debugging</a>
+# Text displayed when no manifest was found for the current page.
+manifest-empty-intro = Không tìm thấy bảng kê khai để kiểm tra.