Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Mon, 02 Sep 2019 05:53:37 +0000
changeset 1351 8bb3e00bf5296eb61f314a7de12095c305fa9e94
parent 1350 3ce2cc5c33deb794ae489f7b9ebecb6c8b0e2d14
child 1352 bdac7265c768a7c52d50e463323f56390ec1c4e7
push id894
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 02 Sep 2019 05:53:41 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -68,29 +68,29 @@ restart-later = Khởi động lại sau
 ##
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that their home page
 # is being controlled by an extension.
-extension-controlled-homepage-override = Một phần mở rông, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, đang kiểm soát trang chủ của bạn.
+extension-controlled-homepage-override = Một tiện ích mở rông, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, đang kiểm soát trang chủ của bạn.
 # This string is shown to notify the user that their new tab page
 # is being controlled by an extension.
-extension-controlled-new-tab-url = Một phần mở rông, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, đang kiểm soát phần thẻ mới của bạn.
+extension-controlled-new-tab-url = Một tiện ích mở rông, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, đang kiểm soát phần thẻ mới của bạn.
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-web-notifications = Một tiện ích mở rộng, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, đang kiểm soát cài đặt này.
 # This string is shown to notify the user that the default search engine
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-default-search = Một tiện ích mở rộng, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, đã cài đặt công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
-extension-controlled-privacy-containers = Một tiện ích mở rộng này, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, yêu cầu thẻ ngăn chứa.
+extension-controlled-privacy-containers = Một tiện ích mở rộng, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, yêu cầu thẻ ngăn chứa.
 # This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
 # preferences are being controlled by an extension.
 extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Một tiện ích mở rộng, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, đang kiểm soát cài đặt này.
 # This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
 # are being controlled by an extension.
 extension-controlled-proxy-config = Một tiện ích mở rộng, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, đang kiểm soát cách { -brand-short-name } kết nối internet.
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
@@ -906,23 +906,23 @@ space-alert-over-5gb-pref-button =
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] O
      *[other] O
     }
 space-alert-over-5gb-message =
   { PLATFORM() ->
-    [windows] { -brand-short-name } sắp hết dung lượng đĩa. Nội dung trang web có thể không hiển thị chính xác. Bạn có thể xóa dữ liệu được lưu trữ trong Tùy chọn > Riêng tư & Bảo mật > Cookie và Dữ liệu trang.
-    *[other] { -brand-short-name } sắp hết dung lượng đĩa. Nội dung trang web có thể không hiển thị chính xác. Bạn có thể xóa dữ liệu được lưu trữ trong Tùy chọn > Riêng tư & Bảo mật > Cookie và Dữ liệu trang.
+    [windows] Không đủ dung lượng đĩa cho { -brand-short-name }. Nội dung trang web có thể không hiển thị chính xác. Bạn có thể xóa dữ liệu được lưu trữ trong Tùy chọn > Riêng tư & Bảo mật > Cookie và Dữ liệu trang.
+    *[other] Không đủ dung lượng đĩa cho { -brand-short-name }. Nội dung trang web có thể không hiển thị chính xác. Bạn có thể xóa dữ liệu được lưu trữ trong Tùy chọn > Riêng tư & Bảo mật > Cookie và Dữ liệu trang.
   }
 space-alert-under-5gb-ok-button =
   .label = OK, đã hiểu
   .accesskey = K
-space-alert-under-5gb-message = { -brand-short-name } đang hết dung lượng đĩa. Nội dung trang web có thể không hiển thị chính xác. Truy cập “Tìm hiểu thêm” để tối ưu hóa việc sử dụng đĩa của bạn để có trải nghiệm duyệt web tốt hơn.
+space-alert-under-5gb-message = Không đủ dung lượng đĩa cho { -brand-short-name }. Nội dung trang web có thể không hiển thị chính xác. Truy cập “Tìm hiểu thêm” để tối ưu hóa việc sử dụng đĩa của bạn để có trải nghiệm duyệt web tốt hơn.
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Bàn làm việc
 downloads-folder-name = Tải xuống
 choose-download-folder-title = Chọn thư mục tải xuống:
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...