Bug 1605217 - Migrate Identity Panel to Fluent., part 1
authorvi team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:vi>
Fri, 10 Jan 2020 11:31:36 +0100
changeset 1493 877d8731df78716e5f9e93099b356652c4290ec4
parent 1492 da31772f3c614c8c67b1abbf1f15c0fe1bb3e85f
child 1494 3e1197b1687cb767421ab416d0175b80acc5e739
push id988
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 10 Jan 2020 10:31:45 +0000
bugs1605217
Bug 1605217 - Migrate Identity Panel to Fluent., part 1
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -153,8 +153,33 @@ bookmark-panel-show-editor-checkbox =
     .accesskey = S
 bookmark-panel-done-button =
     .label = Xong
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
     .style = min-width: 23em
+
+## Identity Panel
+
+identity-connection-internal = Đây là một trang an toàn của { -brand-short-name }
+identity-connection-file = Trang này đã được lưu ở máy tính của bạn.
+identity-active-blocked = { -brand-short-name } đã chặn những phần không an toàn của trang này.
+identity-passive-loaded = Có nhiều thành phân của trang không an toàn (ví dụ như ảnh).
+identity-active-loaded = Bạn đã tắt tính năng bảo vệ trên trang này.
+identity-weak-encryption = Trang này sử dụng mã hóa yếu.
+identity-insecure-login-forms = Đăng nhập vào trang này bạn có thể bị xâm nhập.
+identity-permissions-reload-hint = Bạn có thể cần phải tải lại trang để các thay đổi được áp dụng.
+identity-permissions-empty = Bạn chưa cấp cho trang này bất kỳ một quyền đặc biệt nào.
+identity-description-insecure = Kết nối của bạn đến trang này không được bảo mật. Thông tin bạn gửi có thể bị thấy bởi người khác (ví dụ như mật khẩu, tin nhắn, thẻ tín dụng).
+identity-description-insecure-login-forms = Thông tin đăng nhập mà bạn nhập vào trên trang này không an toàn và có thể bị xâm nhập.
+identity-description-weak-cipher-intro = Kết nối đến trang này sử dụng mã hóa yếu và không bảo mật.
+identity-description-weak-cipher-risk = Người khác có thể thấy thông tin của bạn hoặc thay đổi hành vi của trang.
+identity-description-active-blocked = { -brand-short-name } đã chặn những phần không an toàn của trang này. <label data-l10n-name="link">Tìm hiểu thêm</label>
+identity-description-passive-loaded = Kết nối không được bảo mật và thông tin bạn chia sẻ với trang này có thể bị thấy bởi người khác.
+identity-description-passive-loaded-insecure = Trang web này chứa nội dung không an toàn (ví dụ: ảnh). <label data-l10n-name="link">Tìm hiểu thêm</label>
+identity-description-passive-loaded-mixed = Dù { -brand-short-name } đã chặn một số nội dung, vẫn có những nội dung trên trang không an toàn (ví dụ: ảnh). <label data-l10n-name="link">Tìm hiểu thêm</label>
+identity-description-active-loaded = Trang web này chứa nội dung không an toàn (ví dụ: các đoạn mã) và kết nối tới nội dung này không bảo mật.
+identity-learn-more =
+    .value = Tìm hiểu thêm
+identity-more-info-link-text =
+    .label = Thông tin thêm