Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 12 Oct 2019 04:32:57 +0000
changeset 1415 828691b08fc64826945efd89be6958c878a7b7a2
parent 1414 bd567b290f55185728300950cc359ef58f8c181e
child 1416 daf59d4cce0070e38ba78b140fb1e586c7c0d3b4
push id936
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 12 Oct 2019 04:33:01 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
browser/chrome/browser/accounts.properties
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -21,8 +21,20 @@ about-private-browsing-info-cookies = co
 tracking-protection-start-tour = Xem cách hoạt động
 about-private-browsing-note = Duyệt web riêng tư <strong>không giúp bạn ẩn danh</strong> trên Internet. Chủ công ty hoặc nhà cung cấp Internet của bạn vẫn có thể biết những trang bạn truy cập.
 about-private-browsing =
   .title = Tìm kiếm trên mạng
 about-private-browsing-not-private = Hiện tại bạn không sử dụng cửa sổ riêng tư riêng tư.
 content-blocking-title = Chặn nội dung
 content-blocking-description = Một số trang web sử dụng trình theo dõi có thể giám sát hoạt động của bạn trên Internet. Trong cửa sổ riêng tư, trình chặn nội dung của { -brand-short-name } tự động chặn nhiều trình theo dõi có thể thu thập thông tin về hành vi duyệt web của bạn.
 about-private-browsing-info-description = { -brand-short-name } xóa lịch sử tìm kiếm và duyệt web của bạn khi bạn thoát khỏi ứng dụng hoặc đóng tất cả các thẻ và cửa sổ duyệt web riêng tư. Mặc dù điều này không làm cho bạn ẩn danh với các trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, nhưng việc giữ kín những gì bạn làm trực tuyến với mọi người sử dụng máy tính này sẽ dễ dàng hơn.
+# This string is the title for the banner for search engine selection
+# in a private window.
+# Variables:
+#  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
+about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } là công cụ tìm kiếm mặc định của bạn trong cửa sổ riêng tư
+about-private-browsing-search-banner-description =
+  { PLATFORM() ->
+    [windows] Để chọn một công cụ tìm kiếm khác, hãy truy cập <a data-l10n-name="link-options">Tùy chọn</a>
+    *[other] Để chọn một công cụ tìm kiếm khác, hãy truy cập <a data-l10n-name="link-options">Tùy chỉnh</a>
+  }
+about-private-browsing-search-banner-close-button =
+  .aria-label = Đóng
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -78,8 +78,11 @@ search-one-offs-change-settings-button =
 search-one-offs-change-settings-compact-button =
   .tooltiptext = Thay đổi cài đặt tìm kiếm
 search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Tìm trong thẻ mới
   .accesskey = T
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Đặt làm công cụ tìm kiếm mặc định
   .accesskey = D
+search-one-offs-context-set-as-default-private =
+  .label = Đặt làm công cụ tìm kiếm mặc định cho cửa sổ riêng tư
+  .accesskey = P
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -84,16 +84,21 @@ newtab-menu-save-to-pocket = Lưu vào { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-delete-pocket = Xóa khỏi { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-archive-pocket = Lưu trữ trong { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-show-privacy-info = Nhà tài trợ của chúng tôi và sự riêng tư của bạn
 
 ## Message displayed in a modal window to explain privacy and provide context for sponsored content.
 
 newtab-privacy-modal-button-done = Xong
 newtab-privacy-modal-header = Vấn đề riêng tư của bạn.
+newtab-privacy-modal-paragraph =
+  Ngoài việc tận hưởng những câu chuyện hấp dẫn, chúng tôi cũng cho bạn thấy nội dung
+  có liên quan, được đánh giá cao từ các nhà tài trợ chọn lọc. Hãy yên tâm, dữ liệu duyệt web
+  của bạn không bao giờ để lại bản sao { -brand-product-name } cá nhân của bạn — chúng tôi không thể nhìn
+  thấy nó và các nhà tài trợ của chúng tôi cũng không thể.
 newtab-privacy-modal-link = Tìm hiểu cách hoạt động của quyền riêng tư trên thẻ mới
 
 
 
 # Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
 newtab-menu-remove-bookmark = Xóa đánh dấu
 # Bookmark is a verb here.
 newtab-menu-bookmark = Đánh dấu
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -16,16 +16,21 @@ onboarding-button-label-learn-more = Tìm hiểu thêm
 onboarding-button-label-try-now = Dùng thử ngay
 onboarding-button-label-get-started = Bắt đầu
 
 ## Welcome modal dialog strings
 
 onboarding-welcome-header = Chào mừng đến với { -brand-short-name }
 onboarding-welcome-body = Bạn đã có trình duyệt.<br/>Xem phần còn lại của { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-learn-more = Tìm hiểu thêm về các tiện ích.
+onboarding-welcome-modal-get-body = Bạn đã có trình duyệt.<br/>Bây giờ hãy tận dụng tối đa { -brand-product-name }.
+onboarding-welcome-modal-supercharge-body = Bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
+onboarding-welcome-modal-privacy-body = Bạn đã có trình duyệt. Hãy để thêm bảo vệ quyền riêng tư.
+onboarding-welcome-modal-family-learn-more = Tìm hiểu về sản phẩm của gia đình { -brand-product-name }
+onboarding-welcome-form-header = Bắt đầu ở đây
 onboarding-join-form-header = Kết nối { -brand-product-name }
 onboarding-join-form-body = Nhập địa chỉ thư điện tử của bạn để bắt đầu.
 onboarding-join-form-email =
   .placeholder = Nhập thư điện tử
 onboarding-join-form-email-error = Yêu cầu thư điện tử hợp lệ
 onboarding-join-form-legal = Khi chọn tiếp tục, bạn đồng ý với <a data-l10n-name="terms">điều khoản dịch vụ</a> và <a data-l10n-name="privacy">thông báo bảo mật</a>.
 onboarding-join-form-continue = Tiếp tục
 onboarding-start-browsing-button-label = Bắt đầu duyệt web
@@ -59,16 +64,22 @@ onboarding-benefit-knowledge-title = Kiến thức thực tế
 onboarding-benefit-knowledge-text = Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết để luôn thông minh hơn và an toàn hơn khi trực tuyến.
 onboarding-benefit-privacy-title = Quyền riêng tư thực sự
 # "Personal Data Promise" is a concept that should be translated consistently
 # across the product. It refers to a concept shown elsewhere to the user: "The
 # Firefox Personal Data Promise is the way we honor your data in everything we
 # make and do. We take less data. We keep it safe. And we make sure that we are
 # transparent about how we use it."
 onboarding-benefit-privacy-text = Tất cả mọi thứ chúng tôi làm đều tôn vinh lời hứa dữ liệu cá nhân của chúng tôi: Lấy ít hơn. Giữ nó an toàn. Không có bí mật.
+onboarding-benefit-sync-title = { -sync-brand-short-name }
+onboarding-benefit-sync-text = Nhận dấu trang, mật khẩu, lịch sử của bạn và nhiều nơi khác mà bạn đã đăng nhập vào { -brand-product-name }.
+onboarding-benefit-monitor-title = { -monitor-brand-short-name }
+onboarding-benefit-monitor-text = Nhận thông báo khi thông tin cá nhân của bạn bị rò rỉ trong dữ liệu đã biết.
+onboarding-benefit-lockwise-title = { -lockwise-brand-short-name }
+onboarding-benefit-lockwise-text = Quản lý mật khẩu được bảo vệ và di động.
 
 ## These strings belong to the individual onboarding messages.
 
 
 ## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
 ## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
 ## The string for the button is found above, in the UI strings section
 
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -28,16 +28,17 @@ policy-DisableDeveloperTools = Chặn truy cập đến công cụ dành cho nhà phát triển.
 policy-DisableFeedbackCommands = Tắt các lệnh để gửi phản hồi từ bảng chọn trợ giúp (gửi phản hồi và báo cáo trang web lừa đảo).
 policy-DisableFirefoxAccounts = Vô hiệu hóa { -fxaccount-brand-name } dựa trên các dịch vụ, bao gồm cả đồng bộ.
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Vô hiệu hóa tính năng Firefox Screenshots.
 policy-DisableFirefoxStudies = Chặn { -brand-short-name } chạy các nghiên cứu.
 policy-DisableForgetButton = Chặn truy cập vào nút Quên.
 policy-DisableFormHistory = Không lưu lịch sử tìm kiếm và biểu mẫu.
 policy-DisableMasterPasswordCreation = Nếu đúng, không thể tạo mật khẩu chính.
+policy-DisablePasswordReveal = Không cho phép mật khẩu được tiết lộ trong thông tin đăng nhập đã lưu.
 policy-DisablePocket = Tắt tính năng lưu trang web vào Pocket.
 policy-DisablePrivateBrowsing = Vô hiệu hóa duyệt web riêng tư.
 policy-DisableProfileImport = Vô hiệu hóa lệnh nhập dữ liệu từ trình duyệt khác trên bảng chọn.
 policy-DisableProfileRefresh = Vô hiệu hóa nút làm mới { -brand-short-name } trong trang about:support.
 policy-DisableSafeMode = Tắt tính năng này để khởi động lại ở chế độ an toàn. Lưu ý: phím Shift để vào chế độ an toàn chỉ có thể tắt trên Windows bằng Group Policy.
 policy-DisableSecurityBypass = Ngăn người dùng bỏ qua một số cảnh báo bảo mật nhất định.
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Vô hiệu hóa lệnh đặt làm hình nền desktop trong menu.
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Ngăn trình duyệt cài đặt và cập nhật tiện ích hệ thống.
@@ -56,16 +57,17 @@ policy-Extensions = Cài đặt, gỡ cài đặt hoặc khóa tiện ích mở rộng. Tùy chọn Cài đặt lấy URL hoặc đường dẫn làm tham số. Các tùy chọn Gỡ cài đặt và Khóa lấy ID tiện ích mở rộng.
 policy-ExtensionSettings = Quản lý các cài đặt cài đặt khác nhau cho tiện ích mở rộng.
 policy-ExtensionUpdate = Bật hoặc tắt cập nhật tiện ích mở rộng tự động.
 policy-FirefoxHome = Cấu hình trang chủ Firefox.
 policy-FlashPlugin = Cho phép hoặc từ chối việc sử dụng phần bổ trợ Flash.
 policy-HardwareAcceleration = Nếu không đúng, hãy tắt chế độ tăng tốc phần cứng.
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Đặt và tùy chọn khóa trang chủ.
 policy-InstallAddonsPermission = Cho phép một số trang web cài đặt tiện ích.
+policy-LegacyProfiles = Vô hiệu hóa tính năng thực thi một cấu hình riêng cho mỗi cài đặt
 policy-LocalFileLinks = Cho phép các trang web cụ thể để liên kết đến các tập tin cục bộ.
 policy-NetworkPrediction = Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa dự đoán mạng (tìm nạp trước DNS).
 policy-NewTabPage = Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa trang Thẻ mới.
 policy-NoDefaultBookmarks = Vô hiệu hóa việc tạo dấu trang mặc định đi kèm với { -brand-short-name } và dấu trang thông minh (được truy cập nhiều nhất, thẻ gần đây). Lưu ý: chính sách này chỉ có hiệu lực nếu được sử dụng trước lần chạy đầu tiên của hồ sơ.
 policy-OfferToSaveLogins = Thực thi cài đặt để cho phép { -brand-short-name } cung cấp và ghi nhớ thông tin đăng nhập và mật khẩu đã lưu. Cả hai giá trị đúng và sai đều được chấp nhận.
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Đặt giá trị mặc định để cho phép { -brand-short-name } cung cấp ghi nhớ các thông tin đăng nhập và mật khẩu đã lưu. Cả giá trị đúng và sai đều được chấp nhận.
 policy-OverrideFirstRunPage = Ghi đè trang chạy đầu tiên. Bỏ trống chính sách này nếu bạn muốn vô hiệu hóa trang chạy đầu tiên.
 policy-OverridePostUpdatePage = Ghi đè lên trang cập nhật "Có gì mới". Bỏ trống chính sách này nếu bạn muốn tắt trang cập nhật sau.
--- a/browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
@@ -14,33 +14,30 @@ site-data-search-textbox =
 site-data-column-host =
   .label = Trang
 site-data-column-cookies =
   .label = Cookie
 site-data-column-storage =
   .label = Lưu trữ
 site-data-column-last-used =
   .label = Sử dụng lần cuối
+# This label is used in the "Host" column for local files, which have no host.
+site-data-local-file-host = (tập tin cục bộ)
 site-data-remove-selected =
   .label = Xóa mục đã chọn
   .accesskey = r
 site-data-button-cancel =
   .label = Hủy bỏ
   .accesskey = C
 site-data-button-save =
   .label = Lưu thay đổi
   .accesskey = a
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
-site-usage-pattern = { $value } { $unit }
-site-usage-persistent = { site-usage-pattern } (Vĩnh viễn)
-# Variables:
-#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
-#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 site-storage-usage =
   .value = { $value } { $unit }
 site-storage-persistent =
   .value = { site-storage-usage.value } (Liên tục)
 site-data-remove-all =
   .label = Xóa hết
   .accesskey = e
 site-data-remove-shown =
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -30,30 +30,50 @@ syncStartNotification.title = Đồng bộ hóa đã bật
 # %S is brandShortName
 syncStartNotification.body2 = %S sẽ bắt đầu đồng bộ ngay bây giờ.
 
 # LOCALIZATION NOTE (deviceDisconnectedNotification.title, deviceDisconnectedNotification.body)
 # These strings are used in a notification shown after Sync was disconnected remotely.
 deviceDisconnectedNotification.title = Đồng bộ hóa đã bị ngắt kết nối
 deviceDisconnectedNotification.body = Máy tính này đã hoàn tất việc ngắt kết nối với Firefox Sync.
 
+# LOCALIZATION NOTE (deviceConnDisconnTitle) - the title shown in a notification
+# when either this device or another device has connected to, or disconnected
+# from, a Firefox Account.
+deviceConnDisconnTitle = Tài khoản Firefox
+
+# LOCALIZATION NOTE (otherDeviceConnectedBody, otherDeviceConnectedBody.noDeviceName)
+# These strings are used in a notification shown when a new device joins the
+# Firefox account.
+# %S is the name of the new device; otherDeviceConnectedBody.noDeviceName is shown
+# instead of otherDeviceConnectedBody when the name is not known.
+otherDeviceConnectedBody = Máy tính này hiện được kết nối với %S.
+otherDeviceConnectedBody.noDeviceName = Máy tính này hiện được kết nối với một thiết bị mới.
+
+# LOCALIZATION NOTE (thisDeviceConnectedBody) - used in a notification shown
+# after a Firefox Account is connected to the current device.
+thisDeviceConnectedBody = Bạn đã đăng nhập thành công
+
+# LOCALIZATION NOTE (thisDeviceDisconnectedBody) - used in a notification shown
+# after the Firefox Account was disconnected remotely.
+thisDeviceDisconnectedBody = Máy tính này đã bị ngắt kết nối.
+
 # LOCALIZATION NOTE (sendToAllDevices.menuitem)
 # Displayed in the Send Tab/Page/Link to Device context menu when right clicking a tab, a page or a link.
 sendToAllDevices.menuitem = Gửi tới tất cả các thiết bị
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.unconfigured, sendTabToDevice.unconfigured.status)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account is unconfigured. Redirects to a marketing page.
 sendTabToDevice.unconfigured.status = Không kết nối với Đồng bộ
 
-# LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.unconfigured, sendTabToDevice.unconfigured.label)
+# LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.unconfigured, sendTabToDevice.unconfigured.label2)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account is unconfigured. Redirects to a marketing page.
-# %S is replaced by brandProductName.
-sendTabToDevice.unconfigured.label = Không được kết nối với %S
+sendTabToDevice.unconfigured.label2 = Không đăng nhập
 sendTabToDevice.unconfigured = Tìm hiểu thêm về việc gửi các thẻ…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.signintosync)
 # Displayed in the Send Tabs context menu and the page action panel when sync is not
 # configured. Allows users to immediately sign into sync via the preferences.
 sendTabToDevice.signintosync = Đăng nhập vào đồng bộ hóa…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.signintofxa)
@@ -118,17 +138,26 @@ singleTabArrivingWithTruncatedURL.body = %S…
 # LOCALIZATION NOTE (account.title):
 # Used as a default header for the FxA toolbar menu.
 account.title = Tài khoản
 
 # LOCALIZATION NOTE (account.manageAccount):
 # Used as the description below user's email in the FxA toolbar menu.
 account.manageAccount = Quản lý tài khoản
 
+# LOCALIZATION NOTE (account.settings):
+# Used as the description below user's email in the FxA toolbar menu.
+account.settings = Cài đặt
+
 # LOCALIZATION NOTE (account.finishAccountSetup):
 # Used as the FxA toolbar menu item value when user has not
 # finished setting up an account.
 account.finishAccountSetup = Hoàn tất thiết lập tài khoản
 
 # LOCALIZATION NOTE (account.reconnectToSync):
 # Used as the FxA toolbar menu item title when the user
 # needs to reconnect Sync. %S is the Sync brand name.
 account.reconnectToSync = Kết nối lại với %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (account.reconnectToFxA):
+# Used as the FxA toolbar menu item title when the user
+# needs to reconnect their account.
+account.reconnectToFxA = Kết nối lại với tài khoản Firefox