Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 2.
authorZbigniew Braniecki (zbraniecki@mozilla.com)
Wed, 25 Mar 2020 08:47:37 +0100
changeset 1577 6e17a28c4c7e1b4f121f56382f3db787146c24d8
parent 1576 aeb82581e6427b8aadcb896d5054737a41301e5f
child 1578 530f8d779737642986160ed4fc75268a9db3c1cd
push id1036
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 25 Mar 2020 07:48:09 +0000
bugs1608197
Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 2.
toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
@@ -5,16 +5,24 @@
 
 ## First wizard page
 
 create-profile-first-page-header =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Giới thiệu
    *[other] Chào mừng đến với { create-profile-window.title }
   }
+profile-creation-explanation-4 =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Để bắt đầu tạo hồ sơ, nhấn Tiếp tục.
+    *[other] Để bắt đầu tạo hồ sơ, nhấn Tiến.
+  }
 
 ## Second wizard page
 
 create-profile-last-page-header =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Kết thúc
    *[other] Đang hoàn tất { create-profile-window.title }
   }
+profile-prompt = Nhập tên hồ sơ mới:
+  .accesskey = N
+profile-directory-explanation = Thiết lập, tùy chọn và những dữ liệu liên quan đến người dùng sẽ được lưu tại: