Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Mon, 22 Jun 2020 15:35:21 +0000
changeset 1748 5ec5da7d62b7bc3bd1039c01fb7a9f68da577fff
parent 1747 e7f9b29bb7706ba46536bd3ff7aaa0c3aaf5ae00
child 1749 cceeacf0cd7890dea6a8bf6005b91003998373d5
push id1122
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 22 Jun 2020 15:35:24 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -201,16 +201,18 @@ cfr-doorhanger-cryptominers-description = Vấn đề riêng tư của bạn. { -brand-short-name } hiện chặn các loại tiền điện tử, mà nó sử dụng sức mạnh tính toán của hệ thống của bạn để khai thác tiền kỹ thuật số.
 #  $blockedCount (Number) - The total count of blocked trackers. This number will always be greater than 1.
 #  $date (String) - The date we began recording the count of blocked trackers
 cfr-doorhanger-milestone-heading =
   { $blockedCount ->
    *[other] { -brand-short-name } đã chặn hơn <b>{ $blockedCount }</b> trình theo dõi từ { $date }!
   }
 cfr-doorhanger-milestone-ok-button = Xem tất cả
   .accesskey = S
+cfr-doorhanger-milestone-close-button = Đóng
+  .accesskey = C
 
 ## What’s New Panel Content for Firefox 76
 
 
 ## Lockwise message
 
 cfr-whatsnew-lockwise-header = Dễ dàng tạo mật khẩu an toàn
 cfr-whatsnew-lockwise-body = Thật khó để nghĩ về mật khẩu độc đáo, an toàn cho mọi tài khoản. Khi tạo mật khẩu, chọn trường mật khẩu để sử dụng mật khẩu được tạo an toàn từ { -brand-shorter-name }.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -45,16 +45,21 @@ pane-search-title = Tìm kiếm
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
 pane-privacy-title = Riêng tư & bảo mật
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
 pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
 category-sync2 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
+pane-experimental-title = Thử nghiểm { -brand-short-name }
+category-experimental =
+  .tooltiptext = Thử nghiểm { -brand-short-name }
+pane-experimental-subtitle = Tiến hành thận trọng
+pane-experimental-description = Thay đổi tùy chọn cấu hình nâng cao có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc bảo mật { -brand-short-name }.
 help-button-label = Hỗ trợ { -brand-short-name }
 addons-button-label = Tiện ích mở rộng & chủ đề
 focus-search =
   .key = f
 close-button =
   .aria-label = Đóng
 
 ## Browser Restart Dialog