Bug 1550549 - Convert XUL textboxes to HTML inputs in pageInfo.xul, part 2.
authorNGUYEN-Manh Hung <loveleeyoungae@yahoo.com>
Fri, 04 Oct 2019 09:03:18 +0200
changeset 1404 5c13bc91f491760ecc263888863fc5fbe56d8966
parent 1403 aa14eba59e79761a50fd704bb68f7f00d7c705d9
child 1405 38dd6942327c51cd546fc418a2a6ca0c1f3b045f
push id928
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 04 Oct 2019 07:03:34 +0000
bugs1550549
Bug 1550549 - Convert XUL textboxes to HTML inputs in pageInfo.xul, part 2.
browser/browser/pageInfo.ftl
--- a/browser/browser/pageInfo.ftl
+++ b/browser/browser/pageInfo.ftl
@@ -138,16 +138,18 @@ saved-passwords-yes = Có
 saved-passwords-no = Không
 no-page-title =
   .value = Trang không có tiêu đề:
 general-quirks-mode =
   .value = Chế độ Quirks
 general-strict-mode =
   .value = Chế độ chuẩn
 security-no-owner = Trang web này không cung cấp thông tin về người sở hữu.
+page-info-security-no-owner =
+  .value = Trang web này không cung cấp thông tin về người sở hữu.
 media-select-folder = Chọn một thư mục để lưu hình ảnh
 media-unknown-not-cached =
   .value = Không rõ (không được đệm)
 permissions-use-default =
   .label = Sử dụng mặc định
 security-no-visits = Không
 # This string is used to display the number of meta tags
 # in the General Tab