Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 2.
authorvi team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:vi>
Thu, 25 Jun 2020 14:39:44 +0200
changeset 1755 590227203608109181ce6b7959c0401ad403184a
parent 1754 21a598754d98f20e78dafce530635267e952a87a
child 1756 a59247bda301ddbce8588c27e16abb328c9725c2
push id1128
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 25 Jun 2020 12:40:01 +0000
bugs1647692
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 2.
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -11,16 +11,17 @@ crashes-all-reports = Tất cả các báo cáo lỗi
 crashes-no-config = Ứng dụng này chưa được thiết lập để hiển thị các báo cáo lỗi.
 extensions-title = Tiện ích mở rộng
 extensions-name = Tên
 extensions-enabled = Đã bật
 extensions-version = Phiên bản
 extensions-id = ID
 support-addons-name = Tên
 support-addons-version = Phiên bản
+support-addons-id = ID
 security-software-title = Phần mềm bảo mật
 security-software-type = Kiểu
 security-software-name = Tên
 security-software-antivirus = Trình chống vi-rút
 security-software-antispyware = Trình chống phần mềm do thám
 security-software-firewall = Tường lửa
 features-title = Tính năng { -brand-short-name }
 features-name = Tên