Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Fri, 09 Aug 2019 01:53:06 +0000
changeset 1325 504e4b8652e8e7118449430414a67eb300e870f7
parent 1324 2fa0afc267f568d73a33c085c26b62fcac0faba0
child 1326 b6fffc9566a07c12190a5992900ee48c9cb96bd1
push id868
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 09 Aug 2019 01:53:11 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -800,24 +800,29 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY editBookmark.showForNewBookmarks.accesskey  "S">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (identity.securityView.label)
   This is the header of the security subview in the Site Identity panel. -->
 <!ENTITY identity.securityView.label "Bảo mật trang web">
 
 <!ENTITY identity.connection "Kết nối">
 <!ENTITY identity.connectionSecure "Kết nối an toàn">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (identity.securityView.label2)
+   This is the header of the security subview in the Site Identity panel. -->
+
 <!ENTITY identity.connectionNotSecure "Kết nối này không an toàn">
 <!ENTITY identity.connectionFile "Trang này đã được lưu ở máy tính của bạn.">
 <!ENTITY identity.connectionVerified2 "Bạn đang kết nối an toàn tới trang này, được sở hữu bởi:">
 <!ENTITY identity.connectionInternal "Đây là một trang an toàn của &brandShortName;">
 <!ENTITY identity.extensionPage "Trang này được tải từ một tiện ích mở rộng.">
 <!ENTITY identity.insecureLoginForms2 "Đăng nhập vào trang này bạn có thể bị xâm nhập.">
 <!ENTITY identity.customRoot "Kết nối được xác minh bởi nhà phát hành chứng chỉ không được Mozilla công nhận.">
 
+
 <!-- Strings for connection state warnings. -->
 <!ENTITY identity.activeBlocked "&brandShortName; đã chặn những phần không an toàn của trang này.">
 <!ENTITY identity.passiveLoaded "Có nhiều thành phân của trang không an toàn (ví dụ như ảnh).">
 <!ENTITY identity.activeLoaded "Bạn đã tắt tính năng bảo vệ trên trang này.">
 <!ENTITY identity.weakEncryption "Trang này sử dụng mã hóa yếu.">
 
 <!-- Strings for connection state warnings in the subview. -->
 <!ENTITY identity.description.insecure "Kết nối của bạn đến trang này không được bảo mật. Thông tin bạn gửi có thể bị thấy bởi người khác (ví dụ như mật khẩu, tin nhắn, thẻ tín dụng).">
@@ -841,16 +846,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY identity.removeCertException.label "Loại bỏ ngoại lệ">
 <!ENTITY identity.removeCertException.accesskey "R">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText2 "Thông tin thêm">
 
 <!ENTITY identity.clearSiteData "Xóa cookie và dữ liệu trang web…">
 
 <!ENTITY identity.permissions "Quyền hạn">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (identity.permissions2): "set" as in "configured for this website" -->
 <!ENTITY identity.permissionsEmpty "Bạn chưa cấp cho trang này bất kỳ một quyền đặc biệt nào.">
 <!ENTITY identity.permissionsReloadHint "Bạn có thể cần phải tải lại trang để các thay đổi được áp dụng.">
 <!ENTITY identity.permissionsPreferences.tooltip "Mở tùy chọn các quyền">
 <!ENTITY identity.contentBlockingPreferences.tooltip "Mở tùy chọn chặn nội dung">
 
 
 <!ENTITY protections.etpON.header "Trình chống theo dõi nâng cao đã được BẬT cho trang này">
 <!ENTITY protections.etpOFF.header "Trình chống theo dõi nâng cao đã bị TẮT cho trang này">
@@ -926,16 +933,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Tất cả các cửa sổ trên màn hình sẽ được chia sẻ.">
 
 <!ENTITY contentBlocking.title "Chặn nội dung">
 <!ENTITY contentBlocking.detected "Đã phát hiện nội dung có thể chặn được trên trang này.">
 <!ENTITY contentBlocking.notDetected "Không tìm thấy nội dung có thể chặn trên trang này.">
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackingProtection3.label "Trình theo dõi">
 
+<!ENTITY contentBlocking.trackingProtection4.label "Trình theo dõi nội dung">
+
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings.label "Quản lý chặn nội dung">
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings.accesskey "M">
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackersView.label "Trình theo dõi">
 <!ENTITY contentBlocking.trackersView.strictInfo.label "Để chặn tất cả trình theo dõi, hãy đặt chặn nội dung thành “Nghiêm ngặt”.">
 
 <!ENTITY contentBlocking.socialblock.label "Trình theo dõi truyền thông xã hội">
 <!ENTITY contentBlocking.socialblockView.label "Đã chặn trình theo dõi truyền thông xã hội">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -472,20 +472,24 @@ webauthn.proceed.accesskey=p
 webauthn.anonymize=Vẫn ẩn danh
 
 # Spoof Accept-Language prompt
 privacy.spoof_english=Thay đổi cài đặt ngôn ngữ sang tiếng Anh sẽ gây khó khăn trong việc xác định và tăng cường sự riêng tư của bạn. Bạn có muốn yêu cầu phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh của các trang web?
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.headerWithHost):
 # %S is the hostname of the site that is being displayed.
 identity.headerWithHost=Thông tin trang web %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (identity.headerMainWithHost):
+# %S is the hostname of the site that is being displayed.
 identity.identified.verifier=Xác minh bởi: %S
 identity.identified.verified_by_you=Bạn vừa thêm một ngoại lệ an ninh cho tên miền này.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
+
 # LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
 # Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
 # use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
 identity.notSecure.label=Không an toàn
 
 identity.icon.tooltip=Xem thông tin trang
 
 identity.extension.label=Tiện ích mở rộng (%S)
@@ -540,21 +544,26 @@ contentBlocking.trackersView.empty.label=Không phát hiện trên trang web này
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  OFF and is not blocking tracker content, so this is not
 #  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
 #  "Cookies [are] Allowed"
 contentBlocking.cookies.allowed.label=Đã cho phép
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
 #  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
 # See localization note for contentBlocking.trackers.blocking.label to get recommendations on translating "Blocking".
-contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label=Chặn cookie theo dõi
+contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label=Đang chặn cookie theo dõi
 contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label=Chặn cookie của bên thứ ba
 contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label=Chặn cookie trang web không mong muốn
 contentBlocking.cookies.blockingAll.label=Chặn tất cả các cookie
 
+# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
+#  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
+# See localization note for contentBlocking.trackers.blocking.label to get recommendations on translating "Blocking".
+contentBlocking.cookies.blockingTrackers2.label=Cookie theo dõi
+
 contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=Từ trang web này
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
 # "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
 contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=Không phát hiện trên trang web này
 
 contentBlocking.cookiesView.trackers.label=Cookie theo dõi
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
@@ -635,38 +644,46 @@ contentBlocking.cryptominers.blocking.label=Đang chặn
 contentBlocking.intro.title=Mới trong %S: Chặn nội dung
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.v1.intro.description): %S is brandShortName.
 contentBlocking.intro.v1.description=Khi bạn thấy lá chắn, %S đang chặn các phần của trang có thể làm chậm quá trình duyệt web của bạn hoặc theo dõi bạn trực tuyến.
 contentBlocking.intro.v2.description=Quyền lợi bảo mật của Trình chống theo dõi hiện chỉ là một phần của việc chặn nội dung. Khi bạn thấy lá chắn, tính năng chặn nội dung đang bật.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
 trackingProtection.intro.step1of3=1 trên 3
 trackingProtection.intro.nextButton.label=Tiếp
 
+trackingProtection.icon.activeTooltip=Việc theo dõi đã bị chặn
+trackingProtection.icon.disabledTooltip=Việc theo dõi đã bị phát hiện.
+
 # Social Tracking Protection
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
 contentBlocking.socialblock.title=%S đã dừng mạng xã hội mà nó theo dõi bạn tại đây
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
 contentBlocking.socialblock.prompt=Vấn đề riêng tư của bạn. %S hiện chặn các trình theo dõi phương tiện truyền thông xã hội phổ biến, giới hạn số lượng dữ liệu họ có thể thu thập về những gì bạn làm trực tuyến.
 contentBlocking.socialblock.primaryButton.label=Xem mục bảo vệ
 contentBlocking.socialblock.primaryButton.accesskey=P
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Đóng
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=C
 
-trackingProtection.icon.activeTooltip=Việc theo dõi đã bị chặn
 trackingProtection.icon.activeTooltip2=Chặn trình theo dõi phương tiện truyền thông xã hội, cookie theo dõi chéo trang web và dấu vân tay.
-trackingProtection.icon.disabledTooltip=Việc theo dõi đã bị phát hiện.
-
 trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Trình chống theo dõi nâng cao đã bị TẮT cho trang này.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
 trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=%S không phát hiện ra trình theo dõi đã biết trên trang này.
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.header):
 # Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
 protections.header=Trạng thái bảo vệ cho %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
+# Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
+# %s is the site's hostname.
+
+# LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
+# Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
+# %s is the site's hostname.
+
 # Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
 protections.blocking.fingerprinters.title=Đã chặn dấu vân tay
 protections.blocking.cryptominers.title=Đã chặn tiền điện tử
 protections.blocking.crossSiteTrackingCookies.title=Đã chặn cookie theo dõi chéo trang web
 protections.blocking.trackingContent.title=Đã chặn trình theo dõi nội dung
 protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Đã chặn trình theo dõi truyền thông xã hội
 protections.notBlocking.fingerprinters.title=Không chặn dấu vân tay
 protections.notBlocking.cryptominers.title=Không chặn tiền điện tử