Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorĐặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
Wed, 14 Aug 2019 16:34:00 +0000
changeset 1331 4e83730a0b823b72529ce14d9f272b57666d7375
parent 1330 202fa0ea76916bcd684afdfbda37b6d8a4420674
child 1332 31af5a282a4f12ebcee5bd6bbce61a903814ed28
push id874
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 14 Aug 2019 16:34:05 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Đặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
dom/chrome/security/security.properties
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -85,16 +85,17 @@ DeprecatedTLSVersion=Trang web này sử dụng phiên bản TLS không còn được sử dụng nữa và sẽ bị vô hiệu hóa vào tháng 3 năm 2020. Vui lòng nâng cấp lên TLS 1.2 hoặc 1.3.
 MimeTypeMismatch2=Tài nguyên từ “%1$S” bị chặn do kiểu MIME (“%2$S”) không khớp (X-Content-Type-Options: nosniff).
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not translate "nosniff".
 XCTOHeaderValueMissing=Cảnh báo X-Content-Type-Options header: giá trị là “%1$S”; ý của bạn là gửi “nosniff”?
 
 BlockScriptWithWrongMimeType2=Script từ “%1$S” đã bị chặn vì kiểu MIME (“%2$S”) không được cho phép.
 WarnScriptWithWrongMimeType=Script từ “%1$S” đã được tải ngay cả khi kiểu MIME của nó (“%2$S”) không phải là kiểu MIME JavaScript hợp lệ.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "importScripts()"
 BlockImportScriptsWithWrongMimeType=Đã chặn việc tải script từ “%1$S” bằng importScripts() do kiểu MIME (“%2$S”) không được cho phép.
+BlockWorkerWithWrongMimeType=Đã chặn việc tải trình làm việc từ “%1$S” do kiểu MIME (“%2$S”) không được phép.
 BlockModuleWithWrongMimeType=Đã chặn việc tải mô-đun từ “%1$S” do kiểu MIME (“%2$S”) không được cho phép.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "data: URI".
 BlockTopLevelDataURINavigation=Điều hướng đến toplevel data: URI không được cho phép (Chặn tải của: “%1$S”)
 BlockSubresourceRedirectToData=Chuyển hướng đến data: URI không an toàn không được cho phép (Chặn tải của: “%1$S”)
 
 BlockSubresourceFTP=Không cho phép tải xuống nguồn phụ FTP trong trang http(s) (Chặn tải của: “%1$S”)
 
@@ -120,8 +121,14 @@ FeaturePolicyUnsupportedFeatureName=Chính sách tính năng: Bỏ qua tên tính năng không được hỗ trợ “%S”.
 FeaturePolicyInvalidEmptyAllowValue= Chính sách tính năng: Bỏ qua danh sách cho phép tính năng trống: “%S”.
 # TODO: would be nice to add a link to the Feature-Policy MDN documentation here. See bug 1449501
 FeaturePolicyInvalidAllowValue=Chính sách tính năng: Bỏ qua giá trị cho phép không được hỗ trợ “%S”.
 
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the limitation length (bytes) of referrer URI, "%2$S" is the origin of the referrer URI.
 ReferrerLengthOverLimitation=Tiêu đề giới thiệu HTTP: Độ dài vượt quá giới hạn“%1$S” byte - sẽ tách đầu giới thiệu làm gốc: “%2$S”
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the limitation length (bytes) of referrer URI, "%2$S" is the origin of the referrer URI.
 ReferrerOriginLengthOverLimitation=Tiêu đề giới thiệu HTTP: Độ dài của nguồn gốc trong giới thiệu vượt quá giới hạn “%1$S” byte - sẽ loại bỏ giới thiệu với nguồn gốc “%2$S”.
+
+# X-Frame-Options
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
+XFOInvalid = X-Frame-Options không hợp lệ: giá trị “%1$S” từ “%2$S” được tải vào trong “%3$S”.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.