Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 1
authorvi team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:vi>
Thu, 31 Oct 2019 07:42:48 +0100
changeset 1431 459d32ada5d7371643b08468df35c3fbc9879df6
parent 1430 71d9bd2ffa765cda0601ecec9463e96b85c09fa8
child 1432 9aadb31617f6a35946fa5b6ad309cb8a3402d0a9
push id951
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 31 Oct 2019 06:43:03 +0000
bugs1591003
Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 1
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -44,16 +44,22 @@ urlbar-web-rtc-share-devices-notificatio
 urlbar-autoplay-notification-anchor =
   .tooltiptext = Mở bảng điều khiển tự động phát
 urlbar-persistent-storage-notification-anchor =
   .tooltiptext = Lưu dữ liệu vào bộ nhớ lâu dài
 urlbar-addons-notification-anchor =
   .tooltiptext = Mở bảng thông báo cài đặt tiện ích
 urlbar-tip-help-icon =
   .title = Trợ giúp
+urlbar-geolocation-blocked =
+  .tooltiptext = Bạn đã chặn thông tin địa điểm ở trang này.
+urlbar-web-notifications-blocked =
+  .tooltiptext = Bạn đã chặn thông báo ở trang này.
+urlbar-screen-blocked =
+  .tooltiptext = Bạn đã chặn việc chia sẻ màn hình của mình với trang web này.
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
   .label = Thêm vào thanh địa chỉ
 page-action-manage-extension =
   .label = Quản lý tiện ích mở rộng…
 page-action-remove-from-urlbar =