Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sun, 04 Aug 2019 03:35:15 +0000
changeset 1321 41be73d1897b8c2d69c687f465cdbded8894d68b
parent 1320 d8405948522a666607b4df3265607174d73dbefd
child 1322 c931fcb907be0ef387f00064a675b90f0dfb0cd5
push id864
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 04 Aug 2019 03:35:19 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
mail/messenger/menubar.ftl
mail/messenger/preferences/passwordManager.ftl
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/menubar.ftl
@@ -0,0 +1,10 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+## View Menu
+
+menu-view-charset =
+  .label = Bảng mã văn bản
+  .accesskey = c
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/passwordManager.ftl
@@ -0,0 +1,70 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+saved-logins =
+  .title = Đăng nhập đã lưu
+window-close =
+  .key = w
+focus-search-shortcut =
+  .key = f
+focus-search-altshortcut =
+  .key = k
+copy-provider-url-cmd =
+  .label = Sao chép URL
+  .accesskey = y
+copy-username-cmd =
+  .label = Sao chép tên người dùng
+  .accesskey = U
+edit-username-cmd =
+  .label = Chỉnh sửa tên người dùng
+  .accesskey = d
+copy-password-cmd =
+  .label = Sao chép mật khẩu
+  .accesskey = C
+edit-password-cmd =
+  .label = Chỉnh sửa mật khẩu
+  .accesskey = E
+search-filter =
+  .accesskey = S
+  .placeholder = Tìm kiếm
+column-heading-provider =
+  .label = Nhà cung cấp
+column-heading-username =
+  .label = Tên người dùng
+column-heading-password =
+  .label = Mật khẩu
+column-heading-time-created =
+  .label = Sử dụng lần đầu
+column-heading-time-last-used =
+  .label = Sử dụng lần cuối
+column-heading-time-password-changed =
+  .label = Thay đổi lần cuối
+column-heading-times-used =
+  .label = Số lần sử dụng
+remove =
+  .label = Xóa
+  .accesskey = R
+import =
+  .label = Nhập…
+  .accesskey = I
+close-button =
+  .label = Đóng
+  .accesskey = C
+show-passwords =
+  .label = Hiện mật khẩu
+  .accesskey = P
+hide-passwords =
+  .label = Ẩn mật khẩu
+  .accesskey = P
+logins-description-all = Thông tin đăng nhập cho các nhà cung cấp sau được lưu trữ trên máy tính của bạn
+logins-description-filtered = Các thông tin đăng nhập sau phù hợp với tìm kiếm của bạn:
+remove-all =
+  .label = Xóa tất cả
+  .accesskey = A
+remove-all-shown =
+  .label = Xóa tất cả được hiển thị
+  .accesskey = A
+remove-all-passwords-prompt = Bạn có chắc bạn muốn xóa tất cả mật khẩu?
+remove-all-passwords-title = Xóa tất cả mật khẩu
+no-master-password-prompt = Bạn có chắc bạn muốn hiện các mật khẩu của mình?