Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Thu, 03 Oct 2019 01:53:40 +0000
changeset 1402 3ce6e062fe1f324694f90136937c6b14bbc1d812
parent 1401 358c215308cfbfa6de5b4e28341439f1a6bb36b5
child 1403 aa14eba59e79761a50fd704bb68f7f00d7c705d9
push id927
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 03 Oct 2019 01:53:44 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/chrome/overrides/netError.dtd
toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -4,20 +4,17 @@
 
 <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
 %brandDTD;
 
 <!ENTITY loadError.label "Sự cố khi tải trang">
 <!ENTITY retry.label "Thử lại">
 <!ENTITY returnToPreviousPage.label "Quay lại">
 <!ENTITY returnToPreviousPage1.label "Quay lại (Khuyến nghị)">
-<!ENTITY advanced.label "Nâng cao">
-<!ENTITY continue2.label "Thêm…">
 <!ENTITY advanced2.label "Nâng cao…">
-<!ENTITY moreInformation.label "Thông tin Chi tiết">
 <!ENTITY viewCertificate.label "Xem chứng chỉ">
 
 <!-- Specific error messages -->
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Không thể kết nối">
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Địa chỉ này đã bị chặn">
@@ -85,23 +82,21 @@
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Vấn đề này thỉnh thoảng có thể xảy ra do bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "Nhận được phản hồi lạ từ máy chủ">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Kiểm tra để chắc chắn rằng hệ thống của bạn có Trình quản lí Bảo mật Cá nhân đã được cài đặt.</li> <li>Điều này có thể là do cấu hình không chuẩn trên máy chủ.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Không thể kết nối an toàn">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul><li>Không thể hiển thị trang bạn muốn xem vì không thể kiểm tra tính xác thực của dữ liệu nhận được.</li><li>Vui lòng liên hệ chủ trang web để báo với họ vấn đề này.</li></ul>">
 
-<!ENTITY certerror.longpagetitle1 "Kết nối của bạn không an toàn">
 <!ENTITY certerror.longpagetitle2 "Cảnh báo: Rủi ro bảo mật tiềm ẩn">
 <!ENTITY certerror.sts.longpagetitle "Không kết nối: Sự cố bảo mật tiềm ẩn">
-<!-- Localization note (certerror.introPara, certerror.introPara2) - The text content of the span tag
+<!-- Localization note (certerror.introPara2) - The text content of the span tag
 will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara "Người chủ của <span class='hostname'/> đã cấu hình trang của họ không đúng. Để tránh mất cắp thông tin của bạn, &brandShortName; đã không kết nối tới trang này.">
 <!ENTITY certerror.introPara2 "&brandShortName; phát hiện một mối đe dọa bảo mật và không tiếp tục đến <span class='hostname'/>. Nếu bạn truy cập trang web này, kẻ tấn công có thể cố gắng lấy cắp thông tin như mật khẩu, email hoặc chi tiết thẻ tín dụng của bạn.">
 <!ENTITY certerror.sts.introPara "&brandShortName; phát hiện một mối đe dọa bảo mật tiềm năng và không tiếp tục đến <span class='hostname'/> vì trang web này yêu cầu kết nối an toàn.">
 
 <!ENTITY certerror.expiredCert.introPara "&brandShortName; đã phát hiện sự cố và không tiếp tục đến <span class='hostname'/>. Trang web định cấu hình sai hoặc đồng hồ máy tính của bạn không đúng.">
 <!ENTITY certerror.expiredCert.secondPara2 "Có vẻ như chứng chỉ của trang web đã hết hạn, việc này sẽ ngăn chặn &brandShortName; từ kết nối an toàn. Nếu bạn truy cập trang này, kẻ tấn công có thể cố gắng lấy cắp thông tin như mật khẩu, email hoặc chi tiết thẻ tín dụng của bạn.">
 <!ENTITY certerror.expiredCert.sts.secondPara "Có vẻ như chứng chỉ của trang web đã hết hạn, việc này sẽ ngăn chặn &brandShortName; từ kết nối an toàn.">
 
 <!ENTITY certerror.whatCanYouDoAboutItTitle "Bạn có thể làm gì về nó?">
@@ -123,41 +118,31 @@ was trying to connect. -->
 <!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Trang web này có thể bị gián đoạn tạm thời hoặc do quá tải. Hãy thử lại trong chốc lát.</li> <li>Nếu bạn không thể mở bất kì trang nào, hãy kiểm tra kết nối mạng.</li> <li>Nếu máy tính hoặc mạng của bạn được bảo vệ bởi tường lửa hoặc proxy, hãy chắc chắn rằng &brandShortName; được phép truy cập Web.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Bị chặn bởi Chính sách bảo mật nội dung">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; không tải trang này vì nó có một chính sách bảo vệ nội dung không cho phép việc tải theo cách này.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Lỗi nội dung không toàn vẹn">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Không thể hiển thị được trang mà bạn muốn xem vì có lỗi trong truyền tải dữ liệu.</p><ul><li>Vui lòng liên hệ chủ trang web để báo họ về vấn đề này.</li></ul>">
 
-
-<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Thêm ngoại lệ…">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Chấp nhận rủi ro và tiếp tục">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Báo cáo những lỗi như thế này để giúp Mozilla nhận diện và chặn những trang độc hại">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Tìm hiểu thêm…">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Remote XUL">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Vui lòng liên hệ với chủ trang web để báo với họ vấn đề này.</li></ul></p>">
 
 <!ENTITY sslv3Used.title "Không thể kết nối một cách an toàn">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Thông tin bổ sung: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (certerror.wrongSystemTime2,
-            certerror.wrongSystemTimeWithoutReference) - The <span id='..' />
-   tags will be injected with actual values, please leave them unchanged. -->
-<!ENTITY certerror.wrongSystemTime2 "<p> &brandShortName; không thể kết nối đến <span id='wrongSystemTime_URL'/> bởi vì đồng hồ máy tính của bạn dường như hiển thị sai thời gian và điều này chặn một kết nối an toàn.</p> <p>Máy tính của bạn đang được cài đặt là <span id='wrongSystemTime_systemDate'/>, trong khi thời gian thực tế là <span id='wrongSystemTime_actualDate'/>. Để khắc phục sự cố này, thay đổi lại đồng hồ của bạn về thời gian chính xác.</p>">
-<!ENTITY certerror.wrongSystemTimeWithoutReference "<p>&brandShortName; không thẻ kết nối đến <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_URL'/> vì đồng hồ máy tính của bạn có vẻ như hiển thị sai thời gian và điều này ngăn chặn kết nối an toàn. </p> <p>Máy tính của bạn đang cài đặt là <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_systemDate'/>. Để khắc phục, hãy thay đổi cài đặt ngày giờ cho đúng.</p>">
-
-<!ENTITY certerror.pagetitle1 "Kết nối không bảo mật">
 <!ENTITY certerror.pagetitle2 "Cảnh báo: Rủi ro bảo mật tiềm ẩn">
 <!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Không kết nối: Sự cố bảo mật tiềm ẩn">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Trang này dùng HTTP Strict Transport Security (HSTS) để chỉ định &brandShortName; chỉ được kết nối với nó một cách bảo mật. Cho nên, không khả thi để thêm ngoại lệ cho chứng chỉ này.">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> có chính sách bảo mật được gọi là HTTP Strict Transport Security (HSTS), có nghĩa là &brandShortName; chỉ có thể kết nối với nó một cách an toàn. Bạn không thể thêm ngoại lệ để truy cập trang web này.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Sao chép văn bản vào clipboard">
 
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Kết nối của bạn không an toàn">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> sử dụng công nghệ bảo mật lỗi thời và dễ bị tấn công. Một kẻ tấn công có thể dễ dàng làm lộ những thông tin mà bạn nghĩ là an toàn. Người quản lý trang web trước tiên sẽ cần phải sửa lỗi máy chủ trước khi bạn có thể vào trang.</p><p>Mã lỗi: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
@@ -171,10 +156,14 @@ was trying to connect. -->
 <!ENTITY certerror.mitm.sts.whatCanYouDoAboutIt3 "Nếu bạn không quen với <span class='mitm-name'/>, thì đây có thể là một cuộc tấn công và bạn không thể làm gì để truy cập trang web.">
 
 <!ENTITY clockSkewError.title "Đồng hồ trên máy tính của bạn không đúng">
 <!ENTITY clockSkewError.longDesc "Đồng hồ máy tính của bạn hiện tại là <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/>, việc này ngăn chặn &brandShortName; từ kết nối an toàn. Để truy cập <span class='hostname'></span>, hãy cập nhật đồng hồ máy tính trong cài đặt hệ thống của bạn thành ngày, giờ và múi giờ hiện tại, sau đó làm mới <span class='hostname'></span>.">
 
 <!ENTITY prefReset.longDesc "Dường như là cài đặt bảo mật mạng của bạn có thể gây ra điều này. Bạn có muốn khôi phục cài đặt mặc định?">
 <!ENTITY prefReset.label "Khôi phục cài đặt mặc định">
 
+<!ENTITY enableTls10.longDesc "Trang web này có thể không hỗ trợ giao thức TLS 1.2, đây là phiên bản tối thiểu được hỗ trợ bởi &brandShortName;. Kích hoạt TLS 1.0 và TLS 1.1 có thể cho phép kết nối này.">
+<!ENTITY enableTls10.note "TLS 1.0 và TLS 1.1 sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn trong phiên bản tương lai.">
+<!ENTITY enableTls10.label "Kích hoạt TLS 1.0 và 1.1">
+
 <!ENTITY networkProtocolError.title "Lỗi giao thức mạng">
 <!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Không thể hiển thị trang bạn đang cố xem vì lỗi trong giao thức mạng đã được phát hiện.</p><ul><li>Vui lòng liên hệ với chủ sở hữu trang web để thông báo cho họ về sự cố này.</li></ul>">
--- a/toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
@@ -183,16 +183,17 @@ language-name-th = Thái
 language-name-ti = Tigrinya
 language-name-tig = Tigre
 language-name-tk = Turkmenistan
 language-name-tl = Tagalog
 language-name-tlh = Klingon
 language-name-tn = Tswana
 language-name-to = Tonga
 language-name-tr = Thổ Nhĩ Kì
+language-name-trs = Triqui
 language-name-ts = Tsonga
 language-name-tt = Tatar
 language-name-tw = Twi
 language-name-ty = Tahiti
 language-name-ug = Duy Ngô Nhĩ
 language-name-uk = Ucraina
 language-name-ur = Urdu
 language-name-uz = Uzbekistan