Bug 1583428 - Remove unnecessary alt attribute on breach icon, part 1.
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Fri, 04 Oct 2019 09:03:19 +0200
changeset 1405 38dd6942327c51cd546fc418a2a6ca0c1f3b045f
parent 1404 5c13bc91f491760ecc263888863fc5fbe56d8966
child 1406 a3c6c41939b10386a483621df3cdf72b4ae2ba74
push id928
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 04 Oct 2019 07:03:34 +0000
bugs1583428
Bug 1583428 - Remove unnecessary alt attribute on breach icon, part 1.
browser/browser/aboutLogins.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -58,16 +58,18 @@ login-list-intro-description = Khi bạn lưu mật khẩu trong { -brand-product-name }, nó sẽ hiển thị ở đây.
 about-logins-login-list-empty-search-title = Không tìm thấy thông tin đăng nhập
 about-logins-login-list-empty-search-description = Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.
 login-list-item-title-new-login = Đăng nhập mới
 login-list-item-subtitle-new-login = Nhập thông tin đăng nhập của bạn
 login-list-item-subtitle-missing-username = (không có tên người dùng)
 about-logins-list-item-warning-icon =
     .alt = Biểu tượng cảnh báo
     .title = Trang web bị rò rỉ
+about-logins-list-item-breach-icon =
+    .title = Trang web bị rò rỉ
 
 ## Introduction screen
 
 login-intro-heading = Đang tìm kiếm thông tin đăng nhập đã lưu của bạn? Thiết lập { -sync-brand-short-name }.
 login-intro-description = Nếu bạn đã lưu thông tin đăng nhập của mình vào { -brand-product-name } trên một thiết bị khác, thì đây là cách để có được chúng ở đây:
 login-intro-instruction-fxa = Tạo hoặc đăng nhập vào { -fxaccount-brand-name } trên thiết bị nơi đăng nhập của bạn được lưu
 login-intro-instruction-fxa-settings = Đảm bảo rằng bạn đã chọn hộp kiểm Đăng nhập trong Cài đặt { -sync-brand-short-name }
 about-logins-intro-instruction-help = Truy cập <a data-l10n-name="help-link">hỗ trợ của { -lockwise-brand-short-name }</a> để được trợ giúp thêm