Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 08 Feb 2020 07:16:04 +0000
changeset 1530 38be5d2dfb794382d31c9e095ca3907b1177b826
parent 1529 abaa2c2cc8e2d8c6e17eb5efa0d617d3aaa3d2f9
child 1531 cc4432e767b4e5c810bfe5f625d9f7d768ce38aa
push id1001
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 08 Feb 2020 07:16:07 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -121,17 +121,17 @@ urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn khai thác dữ liệu canvas đối với trang web này.
 urlbar-midi-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn quyền truy cập MIDI của trang web này.
 urlbar-install-blocked =
   .tooltiptext = Bạn đã chặn cài đặt tiện ích cho trang web này.
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 urlbar-star-edit-bookmark =
-  .tooltiptext = Chỉnh sửa trang đánh dấu này ({ $shortcut })
+  .tooltiptext = Chỉnh sửa dấu trang này ({ $shortcut })
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 urlbar-star-add-bookmark =
   .tooltiptext = Đánh dấu trang này ({ $shortcut })
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -56,37 +56,16 @@ menu-file-go-offline =
   .label = Làm việc ngoại tuyến
   .accesskey = k
 
 ## Edit Menu
 
 menu-edit =
   .label = Chỉnh sửa
   .accesskey = E
-menu-edit-undo =
-  .label = Hoàn tác
-  .accesskey = U
-menu-edit-redo =
-  .label = Làm lại
-  .accesskey = R
-menu-edit-cut =
-  .label = Cắt
-  .accesskey = t
-menu-edit-copy =
-  .label = Sao chép
-  .accesskey = C
-menu-edit-paste =
-  .label = Dán
-  .accesskey = P
-menu-edit-delete =
-  .label = Xóa
-  .accesskey = D
-menu-edit-select-all =
-  .label = Chọn tất cả
-  .accesskey = A
 menu-edit-find-on =
   .label = Tìm trong trang này…
   .accesskey = F
 menu-edit-find-again =
   .label = Tìm lại
   .accesskey = g
 menu-edit-bidi-switch-text-direction =
   .label = Chuyển hướng văn bản
@@ -102,33 +81,30 @@ menu-view-toolbars-menu =
   .accesskey = T
 menu-view-customize-toolbar =
   .label = Tùy biến…
   .accesskey = C
 menu-view-sidebar =
   .label = Thanh bên
   .accesskey = e
 menu-view-bookmarks =
-  .label = Trang đánh dấu
+  .label = Dấu trang
 menu-view-history-button =
   .label = Lịch sử
 menu-view-synced-tabs-sidebar =
   .label = Các thẻ đã đồng bộ
 menu-view-full-zoom =
   .label = Thu phóng
   .accesskey = Z
 menu-view-full-zoom-enlarge =
   .label = Phóng to
   .accesskey = I
 menu-view-full-zoom-reduce =
   .label = Thu nhỏ
   .accesskey = O
-menu-view-full-zoom-reset =
-  .label = Đặt lại
-  .accesskey = R
 menu-view-full-zoom-actual-size =
   .label = Kích thước thực
   .accesskey = A
 menu-view-full-zoom-toggle =
   .label = Chỉ phóng to văn bản
   .accesskey = T
 menu-view-page-style-menu =
   .label = Kiểu của trang
@@ -183,32 +159,32 @@ menu-history-hidden-tabs =
 menu-history-undo-menu =
   .label = Thẻ mới đóng gần đây
 menu-history-undo-window-menu =
   .label = Các cửa sổ mới đóng
 
 ## Bookmarks Menu
 
 menu-bookmarks-menu =
-  .label = Trang đánh dấu
+  .label = Dấu trang
   .accesskey = B
 menu-bookmarks-show-all =
-  .label = Xem tất cả trang đánh dấu
+  .label = Xem tất cả dấu trang
 menu-bookmark-this-page =
   .label = Đánh dấu trang này
 menu-bookmark-edit =
   .label = Chỉnh sửa dấu trang này
 menu-bookmarks-all-tabs =
   .label = Đánh dấu tất cả các thẻ…
 menu-bookmarks-toolbar =
-  .label = Thanh đánh dấu
+  .label = Thanh dấu trang
 menu-bookmarks-other =
-  .label = Trang đánh dấu khác
+  .label = Dấu trang khác
 menu-bookmarks-mobile =
-  .label = Trang đánh dấu trên di động
+  .label = Dấu trang trên di động
 
 ## Tools Menu
 
 menu-tools =
   .label = Công cụ
   .accesskey = T
 menu-tools-downloads =
   .label = Tải xuống
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -4,17 +4,17 @@
 
 
 ## These messages are used as headings in the recommendation doorhanger
 
 cfr-doorhanger-extension-heading = Tiện ích được đề xuất
 cfr-doorhanger-feature-heading = Tính năng được đề xuất
 cfr-doorhanger-pintab-heading = Hãy thử cái này: Ghim thẻ
 
-
+##
 
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Tại sao tôi thấy cái này
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Không phải bây giờ
   .accesskey = N
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = Thêm vào ngay
   .accesskey = A
 cfr-doorhanger-pintab-ok-button = Ghim thẻ này
@@ -64,19 +64,19 @@ cfr-doorhanger-pintab-description = Dễ dàng truy cập vào các trang web được sử dụng nhiều nhất của bạn. Giữ các trang web mở trong một thẻ (ngay cả khi bạn khởi động lại).
 cfr-doorhanger-pintab-step1 = <b>Nhấp chuột phải</b> trên thẻ bạn muốn ghim.
 cfr-doorhanger-pintab-step2 = Chọn <b>Ghim thẻ</b> từ menu.
 cfr-doorhanger-pintab-step3 = Nếu trang web có bản cập nhật, bạn sẽ thấy một chấm màu xanh trên thẻ được ghim.
 cfr-doorhanger-pintab-animation-pause = Tạm dừng
 cfr-doorhanger-pintab-animation-resume = Tiếp tục
 
 ## Firefox Accounts Message
 
-cfr-doorhanger-bookmark-fxa-header = Đồng bộ trang đánh dấu của bạn ở mọi nơi.
+cfr-doorhanger-bookmark-fxa-header = Đồng bộ dấu trang của bạn ở mọi nơi.
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body = Đã tìm thấy tuyệt vời! Bây giờ hãy đồng bộ các dấu trang này với thiết bị di động của bạn. Bắt đầu với một { -fxaccount-brand-name }.
-cfr-doorhanger-bookmark-fxa-link-text = Đồng bộ trang đánh dấu ngay bây giờ...
+cfr-doorhanger-bookmark-fxa-link-text = Đồng bộ hóa dấu trang ngay bây giờ...
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-close-btn-tooltip =
   .aria-label = Nút đóng
   .title = Đóng
 
 ## Protections panel
 
 cfr-protections-panel-header = Duyệt mà không bị theo dõi
 cfr-protections-panel-body = Giữ dữ liệu của bạn cho chính mình. { -brand-short-name } bảo vệ bạn khỏi nhiều trình theo dõi phổ biến nhất theo dõi những gì bạn làm trực tuyến.