Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorNguyễn Xuân Minh <mxn@1ec5.org>
Mon, 30 Sep 2019 08:32:53 +0000
changeset 1401 358c215308cfbfa6de5b4e28341439f1a6bb36b5
parent 1400 21c4fea3ac95bd7d008df178c2ce912bade5ccbc
child 1402 3ce6e062fe1f324694f90136937c6b14bbc1d812
push id926
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 30 Sep 2019 08:32:57 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Localization authors: - Nguyễn Xuân Minh <mxn@1ec5.org>
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDownloads.dtd
mail/chrome/messenger/activity.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -13,17 +13,17 @@
 <!ENTITY addIMAccountButton.label "Thêm tài khoản trò chuyện…">
 <!ENTITY addIMAccountButton.accesskey "C">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.label "Thêm tài khoản nguồn cấp dữ liệu…">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.accesskey "F">
 <!ENTITY addOtherAccountButton.label "Thêm tài khoản khác…">
 <!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "O">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Đặt làm mặc định">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "D">
-<!ENTITY removeButton.label "Xoá tài khoản">
+<!ENTITY removeButton.label "Xóa tài khoản">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "R">
 
 <!-- AccountManager.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
   panel content to fit.
   1ch = The width of the "0" (ZERO, U+0030) glyph for the current font.
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDownloads.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDownloads.dtd
@@ -12,13 +12,13 @@
 <!ENTITY cmd.show.label              "Mở thư mục chứa">
 <!ENTITY cmd.show.accesskey            "F">
 <!ENTITY cmd.showMac.label             "Hiển thị trong Finder">
 <!ENTITY cmd.showMac.accesskey           "F">
 <!ENTITY cmd.open.label              "Mở">
 <!ENTITY cmd.open.accesskey            "O">
 <!ENTITY cmd.removeFromHistory.label        "Xóa khỏi lịch sử">
 <!ENTITY cmd.removeFromHistory.accesskey      "e">
-<!ENTITY cmd.clearList.label            "Xoá danh sách">
+<!ENTITY cmd.clearList.label            "Xóa danh sách">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey          "C">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip           "Xóa tất cả các mục khỏi danh sách các tập tin đã lưu, ngoại trừ các bản tải xuống đang diễn ra.">
 <!ENTITY cmd.searchDownloads.label         "Tìm kiếm…">
 <!ENTITY cmd.searchDownloads.key          "F">
--- a/mail/chrome/messenger/activity.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.dtd
@@ -23,15 +23,15 @@ file names and tall enough to hint that 
 <!ENTITY cmd.retry.label         "Thử lại">
 <!ENTITY cmd.retry.accesskey       "R">
 <!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Xóa khỏi danh sách">
 <!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "e">
 
 <!ENTITY cmd.close.commandkey       "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandkey      "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandkey    "y">
-<!ENTITY cmd.clearList.label       "Xoá danh sách">
+<!ENTITY cmd.clearList.label       "Xóa danh sách">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Xóa các mục đã hoàn thành, hủy bỏ và không thành công khỏi danh sách">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "c">
 <!ENTITY cmd.find.commandkey       "f">
 <!ENTITY cmd.search.commandkey      "k">
 
 <!ENTITY searchBox.label         "Tìm kiếm…">
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -80,17 +80,17 @@
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.label  "Xóa">
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.accesskey  "e">
 <!ENTITY openAllAttachmentsCmd.label  "Mở tất cả…">
 <!ENTITY openAllAttachmentsCmd.accesskey  "O">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.label  "Lưu tất cả…">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.accesskey  "S">
 <!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.label  "Tách rời tất cả…">
 <!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.accesskey  "D">
-<!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.label  "Xoá tất cả…">
+<!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.label  "Xóa tất cả…">
 <!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.accesskey  "e">
 
 <!ENTITY openAttachment.tooltip "Mở tập tin đính kèm">
 
 <!ENTITY detachedAttachmentFolder.show.label    "Mở thư mục chứa">
 <!ENTITY detachedAttachmentFolder.show.accesskey  "F">
 <!ENTITY detachedAttachmentFolder.showMac.label   "Hiển thị trong Finder">
 <!ENTITY detachedAttachmentFolder.showMac.accesskey "F">