Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 04 Jan 2020 04:56:16 +0000
changeset 1484 320728eaff39059020d8b2e413d1878e0c28b122
parent 1483 1595a8e267690f9c283f5e62188cceab752eddcb
child 1485 f7a949a6608dbb58af0089df7d43658aa77ba121
push id983
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 04 Jan 2020 04:56:20 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
mail/chrome/messenger/addons.properties
--- a/mail/chrome/messenger/addons.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addons.properties
@@ -75,17 +75,17 @@ addonInstallError-3=Không thể cài đặt tiện ích được tải từ trang này vì có vẻ nó đã bị hỏng.
 addonInstallError-4=%2$S không thể cài đặt vì %1$S không thể sửa đổi tập tin cần thiết.
 addonInstallError-5=%1$S không cho phép trang này cài đặt một tiện ích chưa được xác thực.
 addonLocalInstallError-1=Không thể cài đặt tiện ích này vì có lỗi hệ thống tập tin.
 addonLocalInstallError-2=Không thể cài đặt tiện ích này vì nó không khớp với tiện ích %1$S được mong đợi.
 addonLocalInstallError-3=Không thể cài đặt tiện ích này vì có vẻ như nó đã bị hỏng.
 addonLocalInstallError-4=%2$S không thể cài đặt vì %1$S không thể sửa đổi tập tin cần thiết.
 addonLocalInstallError-5=Không thể cài đặt tiện ích này vì nó chưa được xác thực.
 
-# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible, addonInstallErrorLegacy, addonLocalInstallErrorLegacy):
+# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
 # %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
 addonInstallErrorIncompatible=%3$S không thể cài đặt được vì nó không tương thích với %1$S %2$S.
 addonInstallErrorLegacy=Không thể cài đặt tiện ích được vì nó không tương thích với %1$S %2$S.
 addonLocalInstallErrorLegacy=Không thể cài đặt tiện ích này vì nó không tương thích với %1$S %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
 addonInstallErrorBlocklisted=%S không thể cài đặt được vì nó có khả năng gây ra các vấn đề về bảo mật và tính ổn định.
 
@@ -170,26 +170,26 @@ webextPerms.description.history=Truy cập lịch sử duyệt Web
 webextPerms.description.management=Theo dõi việc sử dụng tiện ích mở rộng và quản lý các chủ đề
 webextPerms.description.messagesMove=Di chuyển, sao chép hoặc xóa email của bạn
 webextPerms.description.messagesRead=Đọc email của bạn và đánh dấu hoặc gắn nhãn chúng
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
 # %S will be replaced with the name of the application
 webextPerms.description.nativeMessaging=Trao đổi thông báo với các chương trình khác với %S
 webextPerms.description.notifications=Hiển thị thông báo cho bạn
 webextPerms.description.pkcs11=Cung cấp dịch vụ xác thực mật mã
-webextPerms.description.privacy=Đọc và chỉnh sửa các tùy chọn riêng tư
+webextPerms.description.privacy=Đọc và chỉnh sửa các cài đặt riêng tư
 webextPerms.description.proxy=Kiểm soát tùy chọn proxy của trình duyệt
 webextPerms.description.sessions=Truy cập các thẻ đã đóng gần đây
 webextPerms.description.tabs=Truy cập các thẻ trên trình duyệt
 webextPerms.description.tabHide=Hiện ẩn các thẻ trình duyệt
 webextPerms.description.topSites=Truy cập lịch sử duyệt Web
 webextPerms.description.unlimitedStorage=Lưu trữ số lượng không giới hạn dữ liệu phía máy khách
-webextPerms.description.webNavigation=Truy cập sự hoạt động của trình duyệt trong khi chuyển trang
+webextPerms.description.webNavigation=Truy cập hoạt động của trình duyệt trong khi điều hướng
 
-webextPerms.hostDescription.allUrls=Truy cập dữ liệu của bạn trên mọi trang Web
+webextPerms.hostDescription.allUrls=Truy cập dữ liệu của bạn trên mọi trang web
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
 # %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
 # is requesting access (e.g., mozilla.org)
 webextPerms.hostDescription.wildcard=Truy cập dữ liệu của bạn trên các trang có tên miền %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
 # Semi-colon list of plural forms.