Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorĐặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
Wed, 14 Aug 2019 16:52:58 +0000
changeset 1332 31af5a282a4f12ebcee5bd6bbce61a903814ed28
parent 1331 4e83730a0b823b72529ce14d9f272b57666d7375
child 1333 fb43e03d41c87f49fb16dc4256c06d298bfcc008
push id875
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 14 Aug 2019 16:53:02 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Đặng Duy Thanh <thanhdd.it@gmail.com>
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/webconsole.properties
dom/chrome/security/security.properties
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -65,16 +65,20 @@ headersEmptyText=Yêu cầu này không có header
 # LOCALIZATION NOTE (headersFilterText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane for the filtering input.
 headersFilterText=Lọc header
 
 # LOCALIZATION NOTE (webSocketsEmptyText): This is the text displayed in the
 # WebSockets tab of the network details pane when there are no frames available.
 webSocketsEmptyText=Không có khung WebSocket cho yêu cầu này
 
+# LOCALIZATION NOTE (messagesEmptyText): This is the text displayed in the
+# WebSockets tab of the network details pane when there are no frames available.
+messagesEmptyText=Không có tin nhắn cho yêu cầu này
+
 # LOCALIZATION NOTE (cookiesEmptyText): This is the text displayed in the
 # cookies tab of the network details pane when there are no cookies available.
 cookiesEmptyText=Yêu cầu này không có cookie
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookiesFilterText): This is the text displayed in the
 # cookies tab of the network details pane for the filtering input.
 cookiesFilterText=Lọc cookie
 
@@ -192,27 +196,48 @@ networkMenu.summary.requestsCountEmpty=Không có yêu cầu
 # what the requestsCount label displays
 networkMenu.summary.tooltip.requestsCount=Số lượng yêu cầu
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.transferred): This label is displayed
 # in the network table footer providing the transferred size.
 networkMenu.summary.transferred=Đã truyền %S / %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.tooltip.transferred): A tooltip explaining
-# what the transferred  label displays
+# what the transferred label displays
 networkMenu.summary.tooltip.transferred=Kích cỡ/kích cỡ truyền tải của tất cả các yêu cầu
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.finish): This label is displayed
 # in the network table footer providing the transfer time.
 networkMenu.summary.finish=Đã xong: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.tooltip.finish): A tooltip explaining
 # what the finish label displays
 networkMenu.summary.tooltip.finish=Tổng thời gian cần thiết để tải tất cả các yêu cầu
 
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.framesCount2): This label is displayed
+# in the messages table footer providing the number of frames
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+networkMenu.ws.summary.framesCount2=#1 tin nhắn
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.framesCountEmpty): This label is displayed
+# in the messages table footer when there are no frames
+networkMenu.ws.summary.framesCountEmpty=Không có tin nhắn
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesCount): A tooltip explaining
+# what the framesCount label displays
+networkMenu.ws.summary.tooltip.framesCount=Số lượng tin nhắn
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalSize): A tooltip explaining
+# what the framesTotalSize label displays
+networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalSize=Tổng kích thước của các tin nhắn được hiển thị
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime): A tooltip explaining
+# what framesTotalTime displays
+networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime=Tổng thời gian từ tin nhắn đầu tiên đến tin nhắn cuối cùng được hiển thị
+
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeB): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the size of a request (in bytes).
 networkMenu.sizeB=%S B
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeKB): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the size of a request (in kilobytes).
 networkMenu.sizeKB=%S KB
 
@@ -676,16 +701,20 @@ netmonitor.ws.toolbar.clear=Xóa
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.label): This is the label
 # displayed in the websocket toolbar for the frames filtering textbox.
 netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.label=Lọc tin nhắn
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.key): This is the
 # shortcut key to focus on the websocket toolbar frames filtering textbox
 netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.key=CmdOrCtrl+E
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.resetColumns): This is the label
+# displayed in the messages panel table header context menu.
+netmonitor.ws.toolbar.resetColumns=Đặt lại các cột
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.all): This is the label displayed
 # on the context menu that shows "All" WebSocket frames.
 netmonitor.ws.context.all=Tất cả
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.all.accesskey): This is the access key
 # for the "All" menu item displayed in the context menu in the websocket toolbar.
 netmonitor.ws.context.all.accesskey=A
 
@@ -713,16 +742,44 @@ netmonitor.ws.type.sent=Gửi
 # accessible text for the "received" type icon in the websocket table's "data" column.
 netmonitor.ws.type.received=Đã nhận
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.time.format): This is the format used for the
 # time values in the websocket table's "time" column
 # %1$S is the formatted hour-minutes-seconds, %2$S is the milliseconds (zero-padded)
 netmonitor.ws.time.format=%1$S.%2$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.rawData.header): This is the label displayed
+# in the messages panel identifying the raw data.
+netmonitor.ws.rawData.header=Dữ liệu thô (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder): This is the label
+# displayed in the search toolbar for the search input as the placeholder.
+netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder=Tìm trong tài nguyên…
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.close): This is the label
+# displayed in the search toolbar to close the search panel.
+netmonitor.search.toolbar.close=Đóng bảng tìm kiếm
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.clear): This is the label
+# displayed in the search toolbar to clear the search panel.
+netmonitor.search.toolbar.clear=Xóa kết quả tìm kiếm
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.labels.responseHeaders): This is the label
+# displayed in the search results as the label for the response headers
+netmonitor.search.labels.responseHeaders=Response Header
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.labels.requestHeaders): This is the label
+# displayed in the search results as the label for the request headers
+netmonitor.search.labels.requestHeaders=Request Header
+
+# LOCALIZATION NOTE (messageDataTruncated): This is the text displayed
+# to describe to describe data truncation in the messages panel.
+messageDataTruncated=Dữ liệu bị cắt ngắn
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.headers): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the headers tab.
 netmonitor.tab.headers=Header
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.webSockets): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the webSockets tab.
 netmonitor.tab.webSockets=WebSockets
 
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -438,19 +438,27 @@ webconsole.editor.toolbar.executeButton.label=Chạy
 # Label used for the tooltip on the execute button, in the editor toolbar, which is
 # displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 # Parameters: %S is the keyboard shortcut.
 webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip=Chạy biểu thức (%S). Điều này sẽ không xóa đầu vào.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the history previous expression, in the editor toolbar,
 # which is displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
+webconsole.editor.toolbar.history.prevExpressionButton.tooltip=Biểu hiện trước đó
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the history next expression, in the editor toolbar,
 # which is displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
+webconsole.editor.toolbar.history.nextExpressionButton.tooltip=Biểu hiện tiếp theo
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.closeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the close button, in the editor toolbar, which is
 # displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 # Parameters: %S is the keyboard shortcut.
 webconsole.editor.toolbar.closeButton.tooltip=Đóng trình chỉnh sửa (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.openEditorButton.tooltip)
+# Label used for the tooltip on the open editor button, in console input, which is
+# displayed when the console is in regular mode.
+# Parameters: %S is the keyboard shortcut.
+webconsole.input.openEditorButton.tooltip=Mở trình chỉnh sửa (%S)
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -126,9 +126,11 @@ FeaturePolicyInvalidAllowValue=Chính sách tính năng: Bỏ qua giá trị cho phép không được hỗ trợ “%S”.
 ReferrerLengthOverLimitation=Tiêu đề giới thiệu HTTP: Độ dài vượt quá giới hạn“%1$S” byte - sẽ tách đầu giới thiệu làm gốc: “%2$S”
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the limitation length (bytes) of referrer URI, "%2$S" is the origin of the referrer URI.
 ReferrerOriginLengthOverLimitation=Tiêu đề giới thiệu HTTP: Độ dài của nguồn gốc trong giới thiệu vượt quá giới hạn “%1$S” byte - sẽ loại bỏ giới thiệu với nguồn gốc “%2$S”.
 
 # X-Frame-Options
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
 XFOInvalid = X-Frame-Options không hợp lệ: giá trị “%1$S” từ “%2$S” được tải vào trong “%3$S”.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
+XFODeny = Việc tải bị từ chối bởi X-Frame-Options: giá trị “%1$S” từ “%2$S”, trang không cho phép bất kỳ khung nào. Đã cố tải vào trong “%3$S”.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
+XFOSameOrigin = Việc tải bị từ chối bởi X-Frame-Options: giá trị “%1$S” từ “%2$S”, trang không cho phép khung cross-origin từ “%3$S”.