Bug 1605217 - Migrate Identity Panel to Fluent., part 4
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Fri, 10 Jan 2020 11:31:36 +0100
changeset 1496 27980c6be3219a62b4385ede7948d3fcc3d62c53
parent 1495 dd993046964ea7fd24345cc10be823d166211ccf
child 1497 a720e2a29b43bbdc05ec9fa9a00be4e1644bb274
push id988
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 10 Jan 2020 10:31:45 +0000
bugs1605217
Bug 1605217 - Migrate Identity Panel to Fluent., part 4
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -156,25 +156,37 @@ bookmark-panel-done-button =
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
     .style = min-width: 23em
 
 ## Identity Panel
 
+identity-connection-not-secure = Kết nối không an toàn
+identity-connection-secure = Kết nối an toàn
 identity-connection-internal = Đây là một trang an toàn của { -brand-short-name }
 identity-connection-file = Trang này đã được lưu ở máy tính của bạn.
+identity-extension-page = Trang này được tải từ một tiện ích mở rộng.
 identity-active-blocked = { -brand-short-name } đã chặn những phần không an toàn của trang này.
+identity-custom-root = Kết nối được xác minh bởi nhà phát hành chứng chỉ không được Mozilla công nhận.
 identity-passive-loaded = Có nhiều thành phân của trang không an toàn (ví dụ như ảnh).
 identity-active-loaded = Bạn đã tắt tính năng bảo vệ trên trang này.
 identity-weak-encryption = Trang này sử dụng mã hóa yếu.
 identity-insecure-login-forms = Đăng nhập vào trang này bạn có thể bị xâm nhập.
+identity-permissions =
+    .value = Quyền hạn
 identity-permissions-reload-hint = Bạn có thể cần phải tải lại trang để các thay đổi được áp dụng.
 identity-permissions-empty = Bạn chưa cấp cho trang này bất kỳ một quyền đặc biệt nào.
+identity-clear-site-data =
+    .label = Xóa cookie và dữ liệu trang web…
+identity-connection-not-secure-security-view = Bạn không được kết nối an toàn với trang web này.
+identity-connection-verified = Bạn đang kết nối an toàn tới trang này.
+identity-ev-owner-label = Chứng chỉ được cấp cho:
+identity-description-custom-root = Mozilla không công nhận nhà phát hành chứng chỉ này. Nó có thể đã được thêm từ hệ điều hành của bạn hoặc bởi quản trị viên. <label data-l10n-name="link">Tìm hiểu thêm</label>
 identity-remove-cert-exception =
     .label = Loại bỏ ngoại lệ
     .accesskey = R
 identity-description-insecure = Kết nối của bạn đến trang này không được bảo mật. Thông tin bạn gửi có thể bị thấy bởi người khác (ví dụ như mật khẩu, tin nhắn, thẻ tín dụng).
 identity-description-insecure-login-forms = Thông tin đăng nhập mà bạn nhập vào trên trang này không an toàn và có thể bị xâm nhập.
 identity-description-weak-cipher-intro = Kết nối đến trang này sử dụng mã hóa yếu và không bảo mật.
 identity-description-weak-cipher-risk = Người khác có thể thấy thông tin của bạn hoặc thay đổi hành vi của trang.
 identity-description-active-blocked = { -brand-short-name } đã chặn những phần không an toàn của trang này. <label data-l10n-name="link">Tìm hiểu thêm</label>