Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 24 Jun 2020 09:24:15 +0000
changeset 1753 2599c1bbecdad0e1efa7728aa40357168b3fe431
parent 1752 882141e0fd018ee4786a7164bc2f13e0730b8d99
child 1754 21a598754d98f20e78dafce530635267e952a87a
push id1127
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 24 Jun 2020 09:24:18 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
mail/messenger/otr/otrUI.ftl
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/otr/otrUI.ftl
@@ -0,0 +1,67 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+start-label = Bắt đầu một cuộc trò chuyện được mã hóa
+refresh-label = Làm mới cuộc hội thoại được mã hóa
+auth-label = Xác minh danh tính liên hệ của bạn
+reauth-label = Xác minh lại danh tính liên hệ của bạn
+auth-cancel = Hủy bỏ
+auth-cancelAccessKey = C
+auth-error = Đã xảy ra lỗi trong khi xác minh danh tính của liên hệ của bạn.
+auth-success = Hoàn tất xác minh danh tính liên hệ của bạn.
+auth-successThem = Liên hệ của bạn đã xác minh thành công danh tính của bạn. Bạn có thể muốn xác minh danh tính của họ bằng cách đặt câu hỏi của riêng bạn.
+auth-fail = Không thể xác minh danh tính của liên hệ của bạn.
+auth-waiting = Đang chờ liên hệ để hoàn tất xác minh…
+finger-verify = Xác minh
+finger-verify-accessKey = V
+# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
+buddycontextmenu-label = Thêm dấu vân tay OTR
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+alert-start = Đang thử bắt đầu một cuộc trò chuyện được mã hóa với { $name }.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+alert-refresh = Đang thử làm mới cuộc hội thoại được mã hóa bằng { $name }.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+alert-gone_insecure = Cuộc trò chuyện được mã hóa với { $name } đã kết thúc.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+finger-unseen = Danh tính của { $name } chưa được xác minh. Việc nghe lén thông thường là không thể, nhưng với một số nỗ lực ai đó có thể nghe được. Ngăn chặn sự giám sát bằng cách xác minh danh tính của người liên hệ này.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+finger-seen = { $name } đang liên hệ với bạn từ một máy tính không được nhận dạng. Việc nghe lén thông thường là không thể, nhưng với một số nỗ lực ai đó có thể nghe được. Ngăn chặn sự giám sát bằng cách xác minh danh tính của người liên hệ này.
+state-not_private = Cuộc trò chuyện hiện tại không riêng tư.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+state-unverified = Cuộc hội thoại hiện tại được mã hóa nhưng không riêng tư, vì danh tính của { $name } vẫn chưa được xác minh.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+state-private = Danh tính của { $name } đã được xác minh. Cuộc trò chuyện hiện tại được mã hóa và riêng tư.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+state-finished = { $name } đã kết thúc cuộc trò chuyện được mã hóa của họ với bạn; bạn nên làm như vậy.
+state-not_private-label = Không an toàn
+state-unverified-label = Chưa xác minh
+state-private-label = Riêng tư
+state-finished-label = Hoàn tất
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+verify-request = { $name } đã yêu cầu xác minh danh tính của bạn.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+afterauth-private = Bạn đã xác minh danh tính của { $name }.
+# Variables:
+#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
+afterauth-unverified = Danh tính của { $name } chưa được xác minh.
+verify-title = Xác minh danh tính liên hệ của bạn
+error-title = Lỗi
+success-title = Mã hóa đầu cuối
+successThem-title = Xác minh danh tính liên hệ của bạn
+fail-title = Không thể xác minh
+waiting-title = Đã gửi yêu cầu xác minh
+# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
+# Variables:
+#  $error (String) - contains an error message that describes the cause of the failure
+otr-genkey-failed = Tạo khóa riêng OTR không thành công: { $error }