Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 10 Aug 2019 15:13:07 +0000
changeset 1327 2567c796273ecf5d75dfb8fabd30349d2a1fdfc4
parent 1326 b6fffc9566a07c12190a5992900ee48c9cb96bd1
child 1328 3348fae67d298476f631d86eb5dd7c6dd32c56a6
push id870
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 10 Aug 2019 15:13:10 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -111,16 +111,17 @@ newtab-menu-show-file =
 newtab-menu-open-file = Mở tập tin
 
 ## Card Labels: These labels are associated to pages to give
 ## context on how the element is related to the user, e.g. type indicates that
 ## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
 
 newtab-label-visited = Đã truy cập
 newtab-label-bookmarked = Đã được đánh dấu
+newtab-label-removed-bookmark = Đã xóa dấu trang
 newtab-label-recommended = Xu hướng
 newtab-label-saved = Đã lưu vào { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Đã tải xuống
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are 
 ## meant as a call to action for the given section.
 
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -856,16 +856,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY identity.permissionsEmpty "Bạn chưa cấp cho trang này bất kỳ một quyền đặc biệt nào.">
 <!ENTITY identity.permissionsReloadHint "Bạn có thể cần phải tải lại trang để các thay đổi được áp dụng.">
 <!ENTITY identity.permissionsPreferences.tooltip "Mở tùy chọn các quyền">
 <!ENTITY identity.contentBlockingPreferences.tooltip "Mở tùy chọn chặn nội dung">
 
 
 <!ENTITY protections.etpON.header "Trình chống theo dõi nâng cao đã được BẬT cho trang này">
 <!ENTITY protections.etpOFF.header "Trình chống theo dõi nâng cao đã bị TẮT cho trang này">
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+     protections.etpMoreInfo.label: The text a screen reader speaks when focused on the info button. -->
 <!ENTITY protections.settings.label "Cài đặt bảo vệ">
 <!ENTITY protections.report.label "Hiển thị báo cáo đầy đủ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
      protections.siteNotWorking.label: The link to be clicked to open the sub-panel view
      protections.siteNotWorkingView.title: The heading/title of the sub-panel view -->
 <!ENTITY protections.siteNotWorking.label "Trang web không hoạt động?">
 <!ENTITY protections.siteNotWorkingView.title "Trang web không hoạt động?">
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
@@ -1009,24 +1011,24 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY updateAvailable.panelUI.label "Tải xuống bản cập nhật &brandShorterName;">
 <!ENTITY updateManual.panelUI.label "Tải xuống bản sao của &brandShorterName;">
 <!ENTITY updateUnsupported.panelUI.label "Bạn không thể thực hiện cập nhật thêm">
 <!ENTITY updateRestart.panelUI.label2 "Khởi động lại để cập nhật &brandShorterName;">
 
 <!ENTITY newTabControlled.header.message "Thẻ mới của bạn đã bị thay đổi.">
 <!ENTITY newTabControlled.keepButton.label "Giữ các thay đổi">
 <!ENTITY newTabControlled.keepButton.accesskey "K">
-<!ENTITY newTabControlled.disableButton.label "Vô hiệu hóa tiện ích mở rộng">
+<!ENTITY newTabControlled.disableButton.label "Tắt tiện ích mở rộng">
 <!ENTITY newTabControlled.disableButton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY homepageControlled.message "Một tiện ích mở rộng đã thay đổi trang chủ của bạn. Bạn có thể khôi phục lại cài đặt của mình nếu không muốn các thay đổi này.">
 <!ENTITY homepageControlled.header.message "Trang chủ của bạn đã thay đổi.">
 <!ENTITY homepageControlled.keepButton.label "Giữ các thay đổi">
 <!ENTITY homepageControlled.keepButton.accesskey "K">
-<!ENTITY homepageControlled.disableButton.label "Vô hiệu hóa tiện ích mở rộng">
+<!ENTITY homepageControlled.disableButton.label "Tắt tiện ích mở rộng">
 <!ENTITY homepageControlled.disableButton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY tabHideControlled.header.message "Truy cập các thẻ ẩn của bạn">
 <!ENTITY tabHideControlled.keepButton.label "Giữ các thẻ ẩn">
 <!ENTITY tabHideControlled.keepButton.accesskey "K">
 <!ENTITY tabHideControlled.disableButton.label "Tắt tiện ích mở rộng">
 <!ENTITY tabHideControlled.disableButton.accesskey "D">