Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 14 Aug 2019 15:53:44 +0000
changeset 1330 202fa0ea76916bcd684afdfbda37b6d8a4420674
parent 1329 a22cb01a5d7d0e48d68209c9ea72e0702d16f074
child 1331 4e83730a0b823b72529ce14d9f272b57666d7375
push id873
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 14 Aug 2019 15:53:48 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/preferences/permissions.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/browser/preferences/permissions.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/permissions.ftl
@@ -62,16 +62,20 @@ permissions-invalid-uri-title = Nhập sai tên máy chủ
 permissions-invalid-uri-label = Hãy nhập một tên máy chủ có thực
 
 ## Exceptions - Tracking Protection
 
 permissions-exceptions-content-blocking-window =
   .title = Ngoại lệ - Chặn nội dung
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-content-blocking-desc = Bạn đã tắt tính năng chặn nội dung trên các trang web này.
+permissions-exceptions-etp-window =
+  .title = Các ngoại lệ cho trình chống theo dõi nâng cao
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-etp-desc = Bạn đã tắt bảo vệ trên các trang web này.
 
 ## Exceptions - Cookies
 
 permissions-exceptions-cookie-window =
   .title = Ngoại lệ - Cookie và dữ liệu trang web
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-cookie-desc = Bạn có thể chỉ định trang web nào luôn hoặc không bao giờ được phép sử dụng cookie và dữ liệu trang web. Nhập địa chỉ chính xác của trang web bạn muốn quản lý và sau đó nhấp vào Chặn, Chỉ cho phép với phiên này hoặc Cho phép.
 
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -658,16 +658,20 @@ sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Chặn cookie và dữ liệu trang
   .accesskey = B
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Loại bị chặn
   .accesskey = T
 sitedata-option-block-trackers =
   .label = Trình theo dõi của bên thứ ba
+sitedata-option-block-cross-site-trackers =
+  .label = Trình theo dõi chéo trang web
+sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
+  .label = Trình theo dõi chéo và truyền thông xã hội
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Cookie từ các trang web không mong muốn
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Tất cả cookie của bên thứ ba (có thể khiến các trang web bị hỏng)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Tất cả các cookie (có thể khiến các trang web bị hỏng)
 sitedata-clear =
   .label = Xóa dữ liệu...
@@ -692,16 +696,17 @@ addressbar-locbar-bookmarks-option =
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Thẻ đang mở
   .accesskey = O
 addressbar-suggestions-settings = Thay đổi tùy chỉnh phần gợi ý của công cụ tìm kiếm
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-header = Chặn nội dung
+content-blocking-enhanced-tracking-protection = Trình chống theo dõi nâng cao
 content-blocking-section-description = Bảo vệ riêng tư của bạn trong khi bạn duyệt. Chặn nội dung vô hình của các trang web bạn đang xem truy cập và hồ sơ bạn. Chặn một số nội dung này có thể làm cho các trang tải nhanh hơn.
 content-blocking-learn-more = Tìm hiểu thêm
 # The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 content-blocking-setting-standard =
   .label = Tiêu chuẩn
   .accesskey = d
 content-blocking-setting-strict =
@@ -710,32 +715,44 @@ content-blocking-setting-strict =
 content-blocking-setting-custom =
   .label = Tùy chọn
   .accesskey = C
 content-blocking-standard-desc = Cân bằng giữa sự bảo mật và hiệu suất. Cho phép một số trình theo dõi để các trang web hoạt động chính xác.
 content-blocking-strict-description = Bảo vệ mạnh mẽ hơn, có thể khiến một số trang web bị vỡ.
 content-blocking-custom-desc = Chọn những gì bạn muốn chặn.
 content-blocking-private-trackers = Trình theo dõi được biết chỉ trong cửa sổ riêng tư
 content-blocking-third-party-cookies = Cookie theo dõi của bên thứ ba
+content-blocking-etp-standard-desc = Cân bằng để bảo vệ và hiệu suất. Các trang sẽ tải bình thường.
+content-blocking-etp-strict-desc = Bảo vệ mạnh mẽ hơn, nhưng có thể khiến một số trang web và nội dung bị phá vỡ.
+content-blocking-etp-custom-desc = Chọn trình theo dõi và tập lệnh để chặn.
+content-blocking-private-windows = Trình theo dõi nội dung trong cửa sổ riêng tư
+content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Cookie theo dõi chéo trang web
+content-blocking-social-media-trackers = Trình theo dõi truyền thông xã hội
 content-blocking-all-cookies = Tất cả cookie
 content-blocking-unvisited-cookies = Cookie từ các trang không mong muốn
 content-blocking-all-windows-trackers = Các trình theo dõi đã biết trong tất cả cửa sổ
+content-blocking-all-windows-tracking-content = Trình theo dõi nội dung trong tất cả cửa sổ
 content-blocking-all-third-party-cookies = Toàn bộ cookie từ bên thứ ba
 content-blocking-cryptominers = Tiền điện tử
 content-blocking-fingerprinters = Vân tay
 content-blocking-warning-title = Hãy cẩn thận!
 content-blocking-warning-description = Chặn nội dung có thể khiến một số trang web bị hỏng. Dễ dàng vô hiệu hóa chặn cho các trang web mà bạn tin tưởng.
 content-blocking-learn-how = Tìm hiểu cách thức
+content-blocking-etp-warning-description = Chặn trình theo dõi có thể ảnh hưởng đến chức năng của một số trang web. Tải lại một trang với trình theo dõi để tải tất cả nội dung.
+content-blocking-warning-learn-how = Tìm hiểu cách thức
 content-blocking-reload-description = Bạn sẽ cần tải lại các thẻ của mình để áp dụng những thay đổi này.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Tải lại tất cả các thẻ
   .accesskey = R
 content-blocking-trackers-label =
   .label = Trình theo dõi
   .accesskey = T
+content-blocking-tracking-content-label =
+  .label = Trình theo dõi nội dung
+  .accesskey = T
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = Trong tất cả các cửa sổ
   .accesskey = A
 content-blocking-option-private =
   .label = Chỉ trong cửa sổ riêng tư
   .accesskey = P
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Thay đổi danh sách chặn
 content-blocking-cookies-label =
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -906,18 +906,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY protections.noTrackersFound.description "&brandShortName; không phát hiện ra trình theo dõi đã biết trên trang này.">
 
 <!ENTITY protections.crossSiteTrackingCookies.description "Những cookie này theo bạn từ trang này sang trang khác để thu thập dữ liệu về những gì bạn làm trực tuyến. Chúng được đặt bởi các bên thứ ba như nhà quảng cáo và công ty phân tích.">
 <!ENTITY protections.cryptominers.description "Tiền điện tử sử dụng sức mạnh tính toán của hệ thống của bạn để khai thác tiền kỹ thuật số. Các tập lệnh mã hóa làm cạn kiệt pin của bạn, làm chậm máy tính của bạn và có thể tăng hóa đơn năng lượng của bạn.">
 <!ENTITY protections.fingerprinters.description "Dấu vân tay thu thập cài đặt từ trình duyệt và máy tính của bạn để tạo hồ sơ về bạn. Sử dụng dấu vân tay kỹ thuật số này, họ có thể theo dõi bạn trên các trang web khác nhau.">
 <!ENTITY protections.trackingContent.description "Trang web có thể tải quảng cáo bên ngoài, video và nội dung khác có chứa mã theo dõi. Chặn nội dung theo dõi có thể giúp các trang web tải nhanh hơn, nhưng một số nút, biểu mẫu và trường đăng nhập có thể không hoạt động.">
 <!ENTITY protections.socialMediaTrackers.description "Mạng xã hội đặt trình theo dõi trên các trang web khác để theo dõi những gì bạn làm, xem và xem trực tuyến. Điều này cho phép các công ty truyền thông xã hội tìm hiểu thêm về bạn ngoài những gì bạn chia sẻ trên hồ sơ truyền thông xã hội của mình.">
 
-<!ENTITY protections.manageProtectionSettings.label "Quản lý cài đặt bảo vệ">
-
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Thẻ trình duyệt">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu3.label): This appears in the history menu -->
 <!ENTITY syncTabsMenu3.label   "Các thẻ đã đồng bộ">
 
 <!ENTITY syncedTabs.sidebar.label       "Các thẻ đã đồng bộ">
@@ -944,31 +942,34 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Tất cả các cửa sổ trên màn hình sẽ được chia sẻ.">
 
 <!ENTITY contentBlocking.title "Chặn nội dung">
 <!ENTITY contentBlocking.detected "Đã phát hiện nội dung có thể chặn được trên trang này.">
 <!ENTITY contentBlocking.notDetected "Không tìm thấy nội dung có thể chặn trên trang này.">
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackingProtection3.label "Trình theo dõi">
 
+<!ENTITY contentBlocking.manageSettings.label "Quản lý chặn nội dung">
+
 <!ENTITY contentBlocking.trackingProtection4.label "Trình theo dõi nội dung">
 
-<!ENTITY contentBlocking.manageSettings.label "Quản lý chặn nội dung">
+<!ENTITY contentBlocking.manageSettings2.label "Quản lý cài đặt bảo vệ">
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings.accesskey "M">
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackersView.label "Trình theo dõi">
+
 <!ENTITY contentBlocking.trackersView.strictInfo.label "Để chặn tất cả trình theo dõi, hãy đặt chặn nội dung thành “Nghiêm ngặt”.">
 
-<!ENTITY contentBlocking.socialblock.label "Trình theo dõi truyền thông xã hội">
-<!ENTITY contentBlocking.socialblockView.label "Đã chặn trình theo dõi truyền thông xã hội">
-<!ENTITY contentBlocking.socialblockView.description "Mạng xã hội đặt trình theo dõi trên các trang web khác để theo dõi những gì bạn làm, xem và xem trực tuyến. Điều này cho phép các công ty truyền thông xã hội tìm hiểu thêm về bạn ngoài những gì bạn chia sẻ trên hồ sơ truyền thông xã hội của mình.">
-
 <!ENTITY contentBlocking.cookies.label "Cookie">
 <!ENTITY contentBlocking.cookiesView.label "Cookie và dữ liệu trang">
 
+<!ENTITY contentBlocking.socialblock.label "Trình theo dõi truyền thông xã hội">
+
+<!ENTITY contentBlocking.cookies2.label "Cookie theo dõi chéo trang web">
+
 <!ENTITY contentBlocking.cryptominers.label "Tiền điện tử">
 <!ENTITY contentBlocking.cryptominersView.label "Tiền điện tử">
 
 <!ENTITY contentBlocking.fingerprinters.label "Vân tay">
 <!ENTITY contentBlocking.fingerprintersView.label "Vân tay">
 
 <!ENTITY contentBlocking.openBreakageReportView2.label "Báo cáo một lỗi">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.label "Báo cáo lỗi">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -554,29 +554,30 @@ contentBlocking.cookies.allowed.label=Đã cho phép
 # See localization note for contentBlocking.trackers.blocking.label to get recommendations on translating "Blocking".
 contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label=Đang chặn cookie theo dõi
 contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label=Chặn cookie của bên thứ ba
 contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label=Chặn cookie trang web không mong muốn
 contentBlocking.cookies.blockingAll.label=Chặn tất cả các cookie
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
 #  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
-# See localization note for contentBlocking.trackers.blocking.label to get recommendations on translating "Blocking".
-contentBlocking.cookies.blockingTrackers2.label=Cookie theo dõi
+contentBlocking.cookies.blockingTrackers3.label=Cookie theo dõi chéo trang web
 contentBlocking.cookies.blocking3rdParty2.label=Cookie của bên thứ ba
 contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label=Cookie trang web chưa truy cập
 contentBlocking.cookies.blockingAll2.label=Tất cả các cookie
 
 contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=Từ trang web này
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
 # "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
 contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=Không phát hiện trên trang web này
 
 contentBlocking.cookiesView.trackers.label=Cookie theo dõi
+
+contentBlocking.cookiesView.trackers2.label=Cookie theo dõi chéo trang web
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
 # "Tracking Cookies: None detected on this site".
 contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=Không phát hiện trên trang web này
 
 contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Cookie của bên thứ ba
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
@@ -685,17 +686,20 @@ protections.disableAriaLabel=Tắt bảo vệ cho %S
 # LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
 # Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
 # %s is the site's hostname.
 protections.enableAriaLabel=Bật bảo vệ cho %S
 
 # Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
 protections.blocking.fingerprinters.title=Đã chặn dấu vân tay
 protections.blocking.cryptominers.title=Đã chặn tiền điện tử
-protections.blocking.crossSiteTrackingCookies.title=Đã chặn cookie theo dõi chéo trang web
+protections.blocking.cookies.trackers.title=Đã chặn cookie theo dõi chéo trang web
+protections.blocking.cookies.3rdParty.title=Đã chặn cookie của bên thứ ba
+protections.blocking.cookies.all.title=Đã chặn tất cả cookie
+protections.blocking.cookies.unvisited.title=Đã cookie trang web chưa truy cập
 protections.blocking.trackingContent.title=Đã chặn trình theo dõi nội dung
 protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Đã chặn trình theo dõi truyền thông xã hội
 protections.notBlocking.fingerprinters.title=Không chặn dấu vân tay
 protections.notBlocking.cryptominers.title=Không chặn tiền điện tử
 protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title=Không chặn cookie theo dõi chéo trang web
 protections.notBlocking.trackingContent.title=Không chặn trình theo dõi nội dung
 protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Không chặn trình theo dõi truyền thông xã hội