Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 01 Jan 2020 04:33:44 +0000
changeset 1481 1bf13efb13f5b354314d029934a3eb85453d3a6f
parent 1480 d791fc607a825f3b280525192c545fc4e014d5f2
child 1482 2a93a65e849efa93076a3eb6a32b3444973814a7
push id980
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 01 Jan 2020 04:33:48 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -323,17 +323,17 @@ play-drm-content-learn-more = Tìm hiểu thêm
 update-application-title = Cập nhật { -brand-short-name }
 update-application-description = Giữ { -brand-short-name } luôn cập nhật để đạt được hiệu năng, sự ổn định, và bảo mật tốt nhất.
 update-application-version = Phiên bản { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Có gì mới</a>
 update-history =
   .label = Hiển thị lịch sử cập nhật…
   .accesskey = p
 update-application-allow-description = Cho phép { -brand-short-name }
 update-application-auto =
-  .label = Tự động cài đặt các bản cập nhật (khuyến cáo)
+  .label = Tự động cài đặt các bản cập nhật (khuyến nghị)
   .accesskey = A
 update-application-check-choose =
   .label = Kiểm tra các bản cập nhật nhưng bạn sẽ lựa chọn việc cài đặt chúng
   .accesskey = C
 update-application-manual =
   .label = Không bao giờ kiểm tra các bản cập nhật (không khuyến nghị)
   .accesskey = N
 update-application-warning-cross-user-setting = Cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản Windows và hồ sơ { -brand-short-name } bằng cách sử dụng cài đặt { -brand-short-name } này.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -154,17 +154,17 @@ legacy-extensions =
 legacy-extensions-description = Các tiện ích mở rộng này không đáp ứng tiêu chuẩn hiện tại của { -brand-short-name } do đó chúng đã bị ngừng hoạt động. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Tìm hiểu về các thay đổi tiện ích</label>
 private-browsing-description2 =
   { -brand-short-name } đang thay đổi cách các tiện ích mở rộng hoạt động trong trình duyệt riêng tư. Bất kỳ tiện ích mở rộng mới nào bạn thêm vào
   { -brand-short-name } sẽ không chạy theo mặc định trong cửa sổ riêng tư. Trừ khi bạn cho phép nó trong cài đặt,
   tiện ích mở rộng sẽ không chạy trong khi duyệt web riêng tư và sẽ không có quyền truy cập vào các hoạt động trực tuyến của bạn.
   Chúng tôi đã thực hiện thay đổi này để giữ trình duyệt của bạn riêng tư.
   <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Tìm hiểu cách quản lý cài đặt tiện ích mở rộng.</label>
 extensions-view-discopane =
-  .name = Được đề xuất
+  .name = Đề xuất
   .tooltiptext = { extensions-view-discopane.name }
 extensions-view-recent-updates =
   .name = Cập nhật gần đây
   .tooltiptext = { extensions-view-recent-updates.name }
 extensions-view-available-updates =
   .name = Cập nhật có sẵn
   .tooltiptext = { extensions-view-available-updates.name }