Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorChien L.I <lechien.thientam@gmail.com>
Wed, 09 Oct 2019 07:53:51 +0000
changeset 1409 1b4fc6d607fa790bd08508bff1eef6cdb750a1b0
parent 1408 11664d66dedd9d5aea092fc337504d225f937a40
child 1410 f4e9d650bdcc2ebfef069a6512ac19bdac20d3ae
push id932
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 09 Oct 2019 07:53:55 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com> - Chien L.I <lechien.thientam@gmail.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -141,10 +141,15 @@ breach-alert-dismiss =
 
 ## Error Messages
 
 # This is an error message that appears when a user attempts to save
 # a new login that is identical to an existing saved login.
 # Variables:
 #   $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
 about-logins-error-message-duplicate-login = Một mục nhập cho { $loginTitle } với tên người dùng đó đã tồn tại.
+# This is an error message that appears when a user attempts to save
+# a new login that is identical to an existing saved login.
+# Variables:
+#   $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
+about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = Một mục nhập cho { $loginTitle } với tên người dùng đã tồn tại. <a data-l10n-name="duplicate-link">Chuyển đến giá trị hiện có?</a>
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = Đã xảy ra lỗi trong khi cố gắng lưu mật khẩu này.
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -78,16 +78,26 @@ newtab-menu-open-new-window = Mở trong cửa sổ mới
 newtab-menu-open-new-private-window = Mở trong cửa sổ riêng tư mới
 newtab-menu-dismiss = Bỏ qua
 newtab-menu-pin = Ghim
 newtab-menu-unpin = Bỏ ghim
 newtab-menu-delete-history = Xóa khỏi lịch sử
 newtab-menu-save-to-pocket = Lưu vào { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-delete-pocket = Xóa khỏi { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-archive-pocket = Lưu trữ trong { -pocket-brand-name }
+newtab-menu-show-privacy-info = Nhà tài trợ của chúng tôi và sự riêng tư của bạn
+
+## Message displayed in a modal window to explain privacy and provide context for sponsored content.
+
+newtab-privacy-modal-button-done = Xong
+newtab-privacy-modal-header = Vấn đề riêng tư của bạn.
+newtab-privacy-modal-link = Tìm hiểu cách hoạt động của quyền riêng tư trên thẻ mới
+
+
+
 # Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
 newtab-menu-remove-bookmark = Xóa đánh dấu
 # Bookmark is a verb here.
 newtab-menu-bookmark = Đánh dấu
 
 ## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb, 
 ## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".