Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorChien L.I <lechien.thientam@gmail.com>
Wed, 09 Oct 2019 07:52:28 +0000
changeset 1408 11664d66dedd9d5aea092fc337504d225f937a40
parent 1407 47820ac8254e1f3b7d8e1ebd321806437dca465d
child 1409 1b4fc6d607fa790bd08508bff1eef6cdb750a1b0
push id931
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 09 Oct 2019 07:52:31 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com> - Chien L.I <lechien.thientam@gmail.com>
chat/irc.properties
chat/xmpp.properties
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -32,16 +32,17 @@ options.encoding=Bảng mã
 options.quitMessage=Thoát tin nhắn
 options.partMessage=Phần tin nhắn
 options.showServerTab=Hiển thị tin nhắn từ máy chủ
 options.alternateNicks=Biệt danh thay thế
 
 # LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
 #  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
 #  %2$S is the version response from the client.
+ctcp.version=%1$S đang dùng "%2$S".
 # LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
 #  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
 #  %2$S is the time response.
 
 # LOCALZIATION NOTE (command.*):
 #  These are the help messages for each command, the %S is the command name
 #  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
 #  the command.
@@ -63,16 +64,17 @@ message.kicked.reason=: %S
 #  was changed, and %3$S is who set the mode.
 message.usermode=Chế độ %1$S cho %2$S được đặt bởi %3$S.
 #  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
 #  %S is the user's mode.
 message.yourmode=Chế độ của bạn là %S.
 #  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
 message.nick.fail=Không thể sử dụng biệt danh mong muốn. Biệt danh của bạn vẫn là %S.
 #  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
+message.parted.you=Bạn đã rời khỏi phòng (Phần%1$S).
 #  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
 #  %S is the part message supplied by the user.
 message.parted.reason=: %S
 #  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
 #  The parameter is the quit message given by the user.
 message.quit2=: %S
 #  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
 #  name.
@@ -122,16 +124,17 @@ error.noSuchNick=%S không trực tuyến.
 error.wasNoSuchNick=Không có biệt danh: %S
 error.noSuchChannel=Ở đây không có kênh: %S.
 error.unavailable=%S tạm thời không có sẵn.
 #  %S is the channel name.
 error.channelBanned=Bạn đã bị cấm khỏi %S.
 error.cannotSendToChannel=Bạn không thể gửi tin nhắn đến %S.
 error.channelFull=Kênh %S đã đầy.
 error.inviteOnly=Bạn phải được mời để tham gia %S.
+error.notChannelOp=Bạn không phải là nhà điều hành kênh trên %S.
 error.wrongKey=Không thể tham gia %S, mật khẩu kênh không đúng.
 error.sendMessageFailed=Đã xảy ra lỗi trong khi gửi tin nhắn cuối cùng của bạn. Vui lòng thử lại sau khi kết nối đã được thiết lập lại.
 #  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
 #  he was forwarded to.
 error.channelForward=Bạn không được tham gia %1$S và được tự động chuyển hướng đến %2$S.
 #  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
 #  by the server as a valid mode.
 error.unknownMode='%S' không phải là chế độ người dùng hợp lệ trên máy chủ này.
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -3,16 +3,18 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (connection.*)
 #  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
 #  of the connection.
 #  (These will be displayed in account.connection.progress from
 #  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
 #  periods at the end of these messages.)
+connection.authenticating=Đang xác thực
+connection.gettingResource=Đang nhận tài nguyên
 connection.downloadingRoster=Đang tải danh sách lên hệ
 connection.srvLookup=Đang tìm kiếm bản ghi SRV
 
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
 #  These will show in the account manager if an error occurs during the
 #  connection attempt.
 connection.error.timedOut=Đã hết thời gian kết nối