Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
authorNGUYEN-Manh Hung <loveleeyoungae@yahoo.com>
Wed, 18 Sep 2019 13:37:45 +0200
changeset 1376 0e638be4569798114a044010025317b7344f945d
parent 1375 ec5f9ffea99e4f10f39a5ddab61289f97243c355
child 1377 a3b5f6f3a6d98273466288fbd73fa3aae8cf03c4
push id913
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 18 Sep 2019 11:38:00 +0000
bugs1561443
Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
browser/browser/nsserrors.ftl
--- a/browser/browser/nsserrors.ftl
+++ b/browser/browser/nsserrors.ftl
@@ -126,16 +126,17 @@ sec-error-decryption-disallowed = Không thể giải mã: mã khóa sử dụng thuật toán hoặc độ dài khóa không được công nhận.
 xp-sec-fortezza-no-card = Không tìm thấy thẻ Fortezza nào
 xp-sec-fortezza-none-selected = Chưa chọn thẻ Fortezza
 xp-sec-fortezza-more-info = Vui lòng chọn một thuộc tính (personality) để xem thêm thông tin
 xp-sec-fortezza-person-not-found = Không tìm thấy Thuộc tính (personality)
 xp-sec-fortezza-no-more-info = Không tìm thấy thông tin thêm về thuộc tính (Personality) đó
 xp-sec-fortezza-bad-pin = Pin không hợp lệ
 sec-error-krl-invalid = Định dạng của KRL mới không hợp lệ.
 sec-error-need-random = thư viện an ninh: cần dữ liệu ngẫu nhiên.
+sec-error-no-module = thư viện bảo mật: không một bộ phận bảo mật nào có thể thực hiện được yêu cầu.
 sec-error-no-token = Thẻ an ninh hoặc mã thông báo (token) không hiện hữu, cần đuợc nhận diện, hoặc đã bị xóa.
 sec-error-read-only = thư viện an ninh: dữ liệu chống ghi.
 sec-error-no-slot-selected = Không có khe hay mã thông báo nào được chọn.
 sec-error-cert-nickname-collision = Đã tồn tại một chứng chỉ với cùng biệt danh.
 sec-error-key-nickname-collision = Đã tồn tại một khóa với cùng biệt danh.
 sec-error-safe-not-created = phát sinh lỗi khi tạo thực thể an toàn
 sec-error-baggage-not-created = lỗi phát sinh khi tạo thực thể hành lí
 sec-error-bad-export-algorithm = Thuật toán yêu cầu không được phép.
@@ -145,16 +146,17 @@ sec-error-user-cancelled = Người dùng nhấn hủy bỏ.
 sec-error-pkcs12-duplicate-data = Không được nhập, đã có trong cơ sở dữ liệu.
 sec-error-message-send-aborted = Thông báo không được gửi.
 sec-error-inadequate-key-usage = Việc sử dụng khóa chứng chỉ là không phù hợp cho thao tác đã làm.
 sec-error-cert-addr-mismatch = Địa chỉ trong phần kí chứng chỉ không khớp với địa chỉ trong phần đầu của thông điệp.
 sec-error-keygen-fail = Không thể tạo cặp khóa cá nhân/công cộng.
 sec-error-bad-nickname = Biệt danh chứng chỉ đã được dùng.
 sec-error-not-fortezza-issuer = Chuỗi FORTEZZA ngang hàng có một Chứng chỉ không-phải-FORTEZZA.
 sec-error-cannot-move-sensitive-key = Một khóa nhạy cảm không thể di chuyển sang khe cần thiết.
+sec-error-js-invalid-module-name = Tên module không hợp lệ.
 sec-error-js-invalid-dll = Tên tập tin/đường dẫn của module không hợp lệ
 sec-error-js-add-mod-failure = Không thể thêm module
 sec-error-js-del-mod-failure = Không thể xóa module
 sec-error-old-krl = KRL mới không mới hơn cái hiện tại.
 sec-error-krl-not-yet-valid = Danh sách thu hồi khóa cho chứng chỉ này chưa hợp lệ.
 sec-error-crl-not-yet-valid = Danh sách thu hồi chứng chỉ cho chứng chỉ này chưa hợp lệ.
 sec-error-unknown-cert = Không tìm thấy chứng chỉ yêu cầu.
 sec-error-cert-bad-access-location = Vị trí của máy chủ tình trạng chứng chỉ có định dạng bất hợp lệ.