Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 08 Feb 2020 07:45:46 +0000
changeset 1533 0ca3e5aad8c47c08464747c227b2bae5ef8640b9
parent 1532 a000b4231a1e37b06106a009a358717b396930a0
child 1534 7e465d50b77aafac98d5bb9de8f5b2f7f75d1d36
push id1004
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 08 Feb 2020 07:45:49 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/profile/bookmarks.inc
toolkit/chrome/places/places.properties
toolkit/toolkit/about/aboutProfiles.ftl
--- a/browser/profile/bookmarks.inc
+++ b/browser/profile/bookmarks.inc
@@ -2,21 +2,21 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 #filter emptyLines
 
 # LOCALIZATION NOTE: The 'en-US' strings in the URLs will be replaced with
 # your locale code, and link to your translated pages as soon as they're
 # live.
 
-#define bookmarks_title Trang đánh dấu
-#define bookmarks_heading Trang đánh dấu
+#define bookmarks_title Dấu trang
+#define bookmarks_heading Dấu trang
 
-#define bookmarks_toolbarfolder Thư mục Thanh Đánh Dấu
-#define bookmarks_toolbarfolder_description Thêm các trang đánh dấu vào thư mục này để hiển thị chúng trên Thanh Đánh Dấu
+#define bookmarks_toolbarfolder Thư mục thanh dấu trang
+#define bookmarks_toolbarfolder_description Thêm các dấu trang vào thư mục này để hiển thị chúng trên thanh dấu trang
 
 # LOCALIZATION NOTE (getting_started):
 # link title for https://www.mozilla.org/en-US/firefox/central/
 #define getting_started Bắt đầu
 
 # LOCALIZATION NOTE (firefox_heading):
 # Firefox links folder name
 #define firefox_heading Mozilla Firefox
--- a/toolkit/chrome/places/places.properties
+++ b/toolkit/chrome/places/places.properties
@@ -1,17 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-BookmarksMenuFolderTitle=Trình đơn đánh dấu
-BookmarksToolbarFolderTitle=Thanh đánh dấu
-OtherBookmarksFolderTitle=Trang đánh dấu khác
+BookmarksMenuFolderTitle=Trình đơn dấu trang
+BookmarksToolbarFolderTitle=Thanh dấu trang
+OtherBookmarksFolderTitle=Dấu trang khác
 TagsFolderTitle=Nhãn
-MobileBookmarksFolderTitle=Đánh dấu trên di động
+MobileBookmarksFolderTitle=Dấu trang trên di động
 OrganizerQueryHistory=Lịch sử
 OrganizerQueryDownloads=Tải xuống
 OrganizerQueryAllBookmarks=Tất cả dấu trang
 
 # LOCALIZATION NOTE :
 # These are used to generate history containers when history is grouped by date
 finduri-AgeInDays-is-0=Hôm nay
 finduri-AgeInDays-is-1=Hôm qua
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutProfiles.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutProfiles.ftl
@@ -1,14 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 profiles-title = Thông tin về hồ sơ
-profiles-subtitle = Trang này giúp bạn quản lý hồ sơ của bạn. Mỗi hồ sơ là một thế giới riêng biệt chứa lịch sử, trang đánh dấu, cài đặt và tiện ích.
+profiles-subtitle = Trang này giúp bạn quản lý hồ sơ của bạn. Mỗi hồ sơ là một thế giới riêng biệt chứa lịch sử, dấu trang, cài đặt và tiện ích.
 profiles-create = Tạo hồ sơ mới
 profiles-restart-title = Khởi động lại
 profiles-restart-in-safe-mode = Khởi động lại và vô hiệu hóa các Tiện ích…
 profiles-restart-normal = Khởi động lại bình thường…
 profiles-conflict = Một bản sao khác của { -brand-product-name } đã thực hiện các thay đổi đối với hồ sơ. Bạn phải khởi động lại { -brand-short-name } trước khi thực hiện nhiều thay đổi.
 profiles-flush-fail-title = Các thay đổi chưa được lưu
 profiles-flush-conflict = { profiles-conflict }
 profiles-flush-failed = Một lỗi không mong muốn đã khiến các thay đổi của bạn không được lưu.