Bug 1525175 - Convert about:addons header to HTML, part 3
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Wed, 06 Nov 2019 09:47:20 +0100
changeset 1439 0b632f850faa705213c499d219ad32ba661da4b1
parent 1438 0485c7e33f97cd6b12a8dd02ff63a746cf42ac41
child 1440 24951e270a0f951a81d1dff0633c613ca6c4317a
push id953
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 06 Nov 2019 08:47:37 +0000
bugs1525175
Bug 1525175 - Convert about:addons header to HTML, part 3
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -191,36 +191,46 @@ extensions-warning-update-security-enabl
 ## Strings connected to add-on updates
 
 extensions-updates-check-for-updates =
   .label = Kiểm tra cập nhật
   .accesskey = C
 extensions-updates-view-updates =
   .label = Xem các cập nhật gần đây
   .accesskey = V
+addon-updates-check-for-updates = Kiểm tra cập nhật
+  .accesskey = C
+addon-updates-view-updates = Xem các cập nhật gần đây
+  .accesskey = V
 
 # This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
 # add-on update checking.
 
 extensions-updates-update-addons-automatically =
   .label = Tự động cập nhật tiện ích
   .accesskey = A
+addon-updates-update-addons-automatically = Tự động cập nhật tiện ích
+  .accesskey = A
 
 ## Specific add-ons can have custom update checking behaviors ("Manually",
 ## "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
 ## update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
 ## (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
 ## extensions-updates-update-addons-automatically.label menu item).
 
 extensions-updates-reset-updates-to-automatic =
   .label = Thiết lập cập nhật tự động tất cả các tiện ích
   .accesskey = R
 extensions-updates-reset-updates-to-manual =
   .label = Thiết lập cập nhật thủ công tất cả các tiện ích
   .accesskey = R
+addon-updates-reset-updates-to-automatic = Thiết lập cập nhật tự động tất cả các tiện ích
+  .accesskey = R
+addon-updates-reset-updates-to-manual = Thiết lập cập nhật thủ công tất cả các tiện ích
+  .accesskey = R
 
 ## Status messages displayed when updating add-ons
 
 extensions-updates-updating =
   .value = Đang cập nhật tiện ích
 extensions-updates-installed =
   .value = Các tiện ích của bạn đã được cập nhật.
 extensions-updates-downloaded =
@@ -230,23 +240,28 @@ extensions-updates-restart =
 extensions-updates-none-found =
   .value = Không tìm thấy cập nhật
 extensions-updates-manual-updates-found =
   .label = Xem các cập nhật hiện có
 extensions-updates-update-selected =
   .label = Cài đặt cập nhật
   .tooltiptext = Cài đặt các cập nhật trong danh sách này
 addon-updates-updating = Đang cập nhật tiện ích
+addon-updates-installed = Các tiện ích của bạn đã được cập nhật.
 addon-updates-none-found = Không tìm thấy cập nhật
 addon-updates-manual-updates-found = Xem các cập nhật hiện có
 
 ## Add-on install/debug strings for page options menu
 
+addon-install-from-file = Cài đặt tiện ích từ tập tin…
+  .accesskey = I
 addon-install-from-file-dialog-title = Chọn tiện ích để cài đặt
 addon-install-from-file-filter-name = Tiện ích
+addon-open-about-debugging = Gỡ lỗi tiện ích
+  .accesskey = b
 
 ## Extension shortcut management
 
 manage-extensions-shortcuts =
   .label = Quản lý phím tắt tiện ích mở rộng
   .accesskey = s
 shortcuts-no-addons = Bạn không có bất kỳ tiện ích mở rộng nào được kích hoạt.
 shortcuts-no-commands = Các tiện ích mở rộng sau không có phím tắt:
@@ -410,8 +425,18 @@ addon-permissions-empty = Tiện ích mở rộng này không yêu cầu bất kỳ quyền nào
 recommended-extensions-heading = Tiện ích mở rộng được đề xuất
 recommended-themes-heading = Chủ đề được đề xuất
 # A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
 # list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
 recommended-theme-1 = Cảm thấy muốn sáng tạo? <a data-l10n-name="link">Xây dựng chủ đề của riêng bạn với Firefox Color.</a>
 
 ## Page headings
 
+extension-heading = Quản lí tiện ích của bạn
+theme-heading = Quản lí chủ đề của bạn
+plugin-heading = Quản lí phần bổ trợ của bạn
+dictionary-heading = Quản lí từ điển của bạn
+locale-heading = Quản lí ngôn ngữ của bạn
+discover-heading = Cá nhân hóa { -brand-short-name } của bạn
+theme-heading-search-label = Tìm thêm chủ đề
+extension-heading-search-label = Tìm thêm tiện ích
+addons-heading-search-input =
+  .placeholder = Tìm kiếm addons.mozilla.org