Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 4.
authorvi team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:vi>
Wed, 25 Mar 2020 08:47:37 +0100
changeset 1579 035c920d46d50b8a1c0a4ce0646c250c5895f5b4
parent 1578 530f8d779737642986160ed4fc75268a9db3c1cd
child 1580 f38d30f05f6d3e2a99bbe47613c943f1d905d7d4
push id1036
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 25 Mar 2020 07:48:09 +0000
bugs1608197
Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 4.
toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
@@ -6,16 +6,17 @@
 ## First wizard page
 
 create-profile-first-page-header =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Giới thiệu
    *[other] Chào mừng đến với { create-profile-window.title }
   }
 profile-creation-explanation-1 = { -brand-short-name } lưu các thông tin thiết lập và tùy chọn của bạn trong hồ sơ cá nhân.
+profile-creation-explanation-2 = Nếu dùng chung { -brand-short-name } với người khác, bạn có thể dùng hồ sơ để lưu các thông tin riêng cho từng người. Để làm việc này, mỗi người nên tạo một hồ sơ riêng cho mình.
 profile-creation-explanation-3 = Nếu là người duy nhất dùng { -brand-short-name }, bạn phải có ít nhất một hồ sơ. Nếu muốn, bạn có thể tạo nhiều hồ sơ cho chính mình để lưu các thiết lập và tùy chọn khác nhau. Ví dụ, có thể bạn muốn có các hồ sơ riêng rẽ cho công việc và cá nhân.
 profile-creation-explanation-4 =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Để bắt đầu tạo hồ sơ, nhấn Tiếp tục.
    *[other] Để bắt đầu tạo hồ sơ, nhấn Tiến.
   }
 
 ## Second wizard page