mail/messenger/otr/otrUI.ftl
author Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 03 Dec 2022 17:42:43 +0000
changeset 2589 2b1150bdd21695d47e75caee7f8281193416123a
parent 2368 8b035d9554b33724d3f3283049acad060e8a6663
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

start-label = Bắt đầu một cuộc trò chuyện được mã hóa
refresh-label = Làm mới cuộc hội thoại được mã hóa
auth-label = Xác minh danh tính liên hệ của bạn
reauth-label = Xác minh lại danh tính liên hệ của bạn

auth-cancel = Hủy bỏ
auth-cancel-access-key = C

auth-error = Đã xảy ra lỗi trong khi xác minh danh tính của liên hệ của bạn.
auth-success = Hoàn tất xác minh danh tính liên hệ của bạn.
auth-success-them = Liên hệ của bạn đã xác minh thành công danh tính của bạn. Bạn có thể muốn xác minh danh tính của họ bằng cách đặt câu hỏi của riêng bạn.
auth-fail = Không thể xác minh danh tính của liên hệ của bạn.
auth-waiting = Đang chờ liên hệ để hoàn tất xác minh…

finger-verify = Xác minh
finger-verify-access-key = V

finger-ignore = Bỏ qua
finger-ignore-access-key = I

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
buddycontextmenu-label = Thêm dấu vân tay OTR

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-start = Đang thử bắt đầu một cuộc trò chuyện được mã hóa với { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-refresh = Đang thử làm mới cuộc hội thoại được mã hóa bằng { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-gone-insecure = Cuộc trò chuyện được mã hóa với { $name } đã kết thúc.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-unseen = Danh tính của { $name } chưa được xác minh. Việc nghe lén thông thường là không thể, nhưng với một số nỗ lực ai đó có thể nghe được. Ngăn chặn sự giám sát bằng cách xác minh danh tính của người liên hệ này.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-seen = { $name } đang liên hệ với bạn từ một máy tính không được nhận dạng. Việc nghe lén thông thường là không thể, nhưng với một số nỗ lực ai đó có thể nghe được. Ngăn chặn sự giám sát bằng cách xác minh danh tính của người liên hệ này.

state-not-private = Cuộc trò chuyện hiện tại không riêng tư.
state-generic-not-private = Cuộc trò chuyện hiện tại không riêng tư.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-unverified = Cuộc hội thoại hiện tại được mã hóa nhưng không riêng tư, vì danh tính của { $name } vẫn chưa được xác minh.

state-generic-unverified = Cuộc trò chuyện hiện tại được mã hóa nhưng không riêng tư, vì một số danh tính vẫn chưa được xác minh.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-private = Danh tính của { $name } đã được xác minh. Cuộc trò chuyện hiện tại được mã hóa và riêng tư.

state-generic-private = Cuộc trò chuyện hiện tại đã được mã hóa và riêng tư.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-finished = { $name } đã kết thúc cuộc trò chuyện được mã hóa của họ với bạn; bạn nên làm như vậy.

state-not-private-label = Không an toàn
state-unverified-label = Chưa xác minh
state-private-label = Riêng tư
state-finished-label = Hoàn tất

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
verify-request = { $name } đã yêu cầu xác minh danh tính của bạn.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-private = Bạn đã xác minh danh tính của { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-unverified = Danh tính của { $name } chưa được xác minh.

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
# Variables:
#  $error (String) - contains an error message that describes the cause of the failure
otr-genkey-failed = Tạo khóa riêng OTR không thành công: { $error }