toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Thu, 26 Jan 2023 10:46:31 +0000
changeset 2613 029729b594b0ae1a5e88baaea6498c6dc2b6a9d2
parent 2545 44bb9bd6f575db71c92acf1dcdc1862fb163014b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Không, Cảm Ơn
noThanksButton.accesskey=n
restartLaterButton=Khởi động lại Sau
restartLaterButton.accesskey=l
restartNowButton=Khởi động lại %S
restartNowButton.accesskey=K

statusFailed=Cài đặt Thất bại

installSuccess=Bản cập nhật đã được cài đặt thành công
installPending=Đang đợi Cài đặt
patchApplyFailure=Không thể cài đặt bản cập nhật (áp dụng bản vá không thành công)
elevationFailure=Bạn không có đủ quyền cần thiết để cài đặt bản cập nhật này. Vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của chúng tôi.

check_error-200=Tập tin cập nhật XML bị sai (200)
check_error-403=Truy cập bị từ chối (403)
check_error-404=Tập tin cập nhật XML không tìm thấy (404)
check_error-500=Lỗi máy chủ nội bộ (500)
check_error-2152398849=Thất bại (không rõ nguyên nhân)
check_error-2152398861=Kết nối bị từ chối
check_error-2152398862=Kết nối bị hết thời gian
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Mạng đang ở chế độ ngoại tuyến (chuyển sang trực tuyến)
check_error-2152398867=Cổng không được cho phép
check_error-2152398868=Không nhận được dữ liệu nào (vui lòng thử lại)
check_error-2152398878=Không tìm thấy máy chủ cập nhật (hãy kiểm tra kết nối internet của bạn)
check_error-2152398890=Không tìm thấy máy chủ proxy (hãy kiểm tra kết nối internet của bạn)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Mạng đang ở chế độ ngoại tuyến (chuyển sang trực tuyến)
check_error-2152398919=Trao đổi dữ liệu bị ngắt (vui lòng thử lại)
check_error-2152398920=Kết nối máy chủ proxy bị từ chối
check_error-2153390069=Chứng chỉ máy chủ đã hết hạn (vui lòng điều chỉnh đồng hồ hệ thống về lại ngày giờ đúng nếu như nó chưa chính xác)
check_error-verification_failed=Tính toàn vẹn của bản cập nhật không thể xác minh được
check_error-move_failed=Không chuẩn bị được bản cập nhật để cài đặt
check_error-update_url_not_available=URL cập nhật không khả dụng
check_error-connection_aborted=Kết nối đã bị hủy